Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Tín dụng trung và dài hạn tại chi nhánh NH Công Thương khu vực Chương Dương

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 81 trang   |   Lượt xem: 1411 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Kho¸ luËn tèt nghiÖp

lêi më ®Çu
ViÖt Nam ®ang trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù qu¶n
lý cña nhµ níc theo ®Þnh híng XHCN, víi môc tiªu d©n giµu, níc m¹nh, x· héi
c«ng b»ng, d©n chñ, v¨n minh. Ng©n hµng th¬ng m¹i lµ mét tæ chøc g¾n chÆt víi
nÒn kinh tÕ thÞ trêng, ®ãng vai trß quan träng trong viÖc thóc ®Èy nÒn kinh tÕ
hµng ho¸ ph¸t triÓn.
G¾n víi kinh tÕ thÞ trêng, ®Ó tån t¹i vµ kh«ng ngõng ph¸t triÓn, hÖ thèng
NHTM nãi chung còng nh Chi nh¸nh Ng©n hµng C«ng th¬ng khu vùc Ch¬ng D¬ng, tÊt yÕu ®ßi hái c«ng t¸c tÝn dông trung vµ dµi h¹n ph¶i ®îc n©ng cao chÊt lîng ®©u t, ph¸t huy tèi ®a vai trß ®ßn bÈy cña nã.
NhËn thøc ®îc tÝnh cÊp thiÕt Êy, sau mét thêi gian thùc tËp vµ t×m hiÓu
thùc tÕ t¹i c¬ së, em chän ®Ò tµi: ”Gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt lîng cho vay trung
vµ dµi h¹n t¹i Chi nh¸nh Ng©n hµng C«ng th¬ng khu vùc Ch¬ng D¬ng” lµm
néi dung nghiªn cøu trong chuyªn ®Ò tèt nghiÖp cña m×nh .
Kho¸ luËn tËp trung nghiªn cøu c¸c vÊn ®Ò cã liªn quan tíi c«ng t¸c tÝn
dông trung vµ dµi h¹n. Ph¹m vi nghiªn cøu lµ c«ng t¸c cho vay vèn trung vµ dµi
h¹n t¹i NH C«ng Th¬ng Ch¬ng D¬ng.
Chuyªn ®Ò gåm 3 phÇn:
Ch¬ng 1:

Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ cho vay trung vµ dµi h¹n t¹i c¸c Ng©n hµng
Th¬ng m¹i.

Ch¬ng 2:

Thùc tr¹ng cho vay trung vµ dµi h¹n t¹i Chi nh¸nh Ng©n hµng C«ng
th¬ng khu vùc Ch¬ng D¬ng.

Ch¬ng 3:

Mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt lîng ho¹t ®éng cho vay trung vµ dµi
h¹n t¹i Chi nh¸nh Ng©n hµng C«ng th¬ng khu vùc Ch¬ng D¬ng .

Ch¬ng 1
§µo TuÊn Hoµng

Kho¸ luËn tèt nghiÖp
Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ chÊt lîng cho vay
trung vµ dµi h¹n t¹i c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i
1.1. Ho¹t ®éng cho vay trung vµ dµi h¹n cña c¸c Ng©n hµng Th¬ng M¹i

1.1.1. Kh¸i niÖm vÒ tÝn dông ng©n hµng:
TÝn dông lµ mét kh¸i niÖm ®· tån t¹i l©u trong ®êi sèng x· héi loµi ngêi.
Theo tiÕng La Tinh tÝn dông lµ sù tin tëng, ®iÒu nµy cã nghÜa lµ trong mèi quan
hÖ tÝn dông ngêi cho vay tin tëng ngêi ®i vay sÏ hoµn tr¶ c¶ vèn vµ l·i ®óng thêi
gian nh hai bªn ®· tho¶ thuËn.
Nh vËy, tÝn dông hiÓu theo c¸ch ®¬n gi¶n nhÊt lµ mét quan hÖ vay mîn
lÉn nhau dùa trªn nguyªn t¾c cã hoµn tr¶ .
Ngay tõ thêi kú chÕ ®é c«ng x· nguyªn thuû tan r·, lùc lîng s¶n xuÊt ph¸t
triÓn, ph©n c«ng lao ®éng x· héi më réng, xuÊt hiÖn h×nh thøc chiÕm h÷u t nh©n
vÒ t liÖu s¶n xuÊt vµ s¶n phÈm lao ®éng, ®iÒu nµy dÉn tíi sù ph©n ho¸ giai cÊp
giÇu nghÌo trong x· héi. Lóc nµy trong x· héi xuÊt hiÖn s¶n phÈm d thõa, cã kh¶
n¨ng cho vay, cã ngêi thiÕu vèn cã nhu cÇu vay vµ quan hÖ tÝn dông b¾t ®Çu h×nh
thµnh ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò trªn.
H×nh...
Kho¸ luËn tèt nghiÖp
lêi më ®Çu
ViÖt Nam ®ang trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn nÒn kinh thÞ trêng sù qu¶n
cña nhµ níc theo ®Þnh híng XHCN, víi môc tiªu d©n giµu, níc m¹nh, héi
c«ng b»ng, d©n chñ, v¨n minh. Ng©n hµng th¬ng m¹i lµ mét tæ chøc g¾n chÆt víi
nÒn kinh thÞ trêng, ®ãng vai trß quan träng trong viÖc thóc ®Èy nÒn kinh
hµng ho¸ ph¸t triÓn.
G¾n víi kinh tÕ thÞ trêng, ®Ó tån t¹i kh«ng ngõng ph¸t triÓn, thèng
NHTM nãi chung còng nh Chi nh¸nh Ng©n hµng C«ng th¬ng khu vùc Ch¬ng D-
¬ng, tÊt yÕu ®ßi hái c«ng t¸c tÝn dông trung dµi h¹n ph¶i ®îc n©ng cao chÊt l-
îng ®©u t, ph¸t huy tèi ®a vai trß ®ßn bÈy cña nã.
NhËn thøc ®îc tÝnh cÊp thiÕt Êy, sau mét thêi gian thùc tËp t×m hiÓu
thùc t¹i së, em chän ®Ò tµi: Gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt lîng cho vay trung
dµi h¹n t¹i Chi nh¸nh Ng©n hµng C«ng th¬ng khu vùc Ch¬ng D¬ng lµm
néi dung nghiªn cøu trong chuyªn ®Ò tèt nghiÖp cña m×nh .
Kho¸ luËn tËp trung nghiªn cøu c¸c vÊn ®Ò liªn quan tíi c«ng t¸c tÝn
dông trung dµi h¹n. Ph¹m vi nghiªn cøu c«ng t¸c cho vay vèn trung dµi
h¹n t¹i NH C«ng Th¬ng Ch¬ng D¬ng.

  : Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ cho vay trung vµ dµi h¹n t¹i c¸c Ng©n hµng
Th¬ng m¹i.
  : Thùc tr¹ng cho vay trung dµi h¹n t¹i Chi nh¸nh Ng©n hµng C«ng
th¬ng khu vùc Ch¬ng D¬ng.
  : Mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt lîng ho¹t ®éng cho vay trung vµ dµi
h¹n t¹i Chi nh¸nh Ng©n hµng C«ng th¬ng khu vùc Ch¬ng D¬ng .
Ch ¬ng 1
§µo TuÊn Hoµng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Tín dụng trung và dài hạn tại chi nhánh NH Công Thương khu vực Chương Dương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Tín dụng trung và dài hạn tại chi nhánh NH Công Thương khu vực Chương Dương - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
81 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Tín dụng trung và dài hạn tại chi nhánh NH Công Thương khu vực Chương Dương 9 10 711