Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Tín dụng trung và dài hạn tại cty tài chính Dầu Khí

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 68 trang   |   Lượt xem: 912 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp

Lêi më ®Çu
Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, nÒn kinh tÕ níc ta ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh
tùu to lín, qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ ®ang diÔn ra m¹nh mÏ mµ cô thÓ lµ
ViÖt Nam ®· ký kÕt hiÖp ®Þnh th¬ng m¹i ViÖt-Mü, vµ phÊn ®Êu trë thµnh
thµnh viªn chÝnh thøc cña WTO ®iÒu ®ã ®Æt ra nh÷ng thuËn lîi vµ th¸ch
thøc to lín cho c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam. Quan ®iÓm chñ ®¹o cña §¶ng
vµ Nhµ níc ta lµ cho phÐp ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn trong ®ã
kinh tÕ Nhµ níc ®ãng vai trß chñ ®¹o ®Þnh híng cho c¸c thµnh phÇn kinh tÕ
kh¸c ph¸t triÓn. V× vËy mµ §¶ng vµ Nhµ níc ®· cho phÐp thµnh lËp c¸c
Tæng C«ng ty 90, 91 vµ khuyÕn khÝch c¸c Tæng C«ng ty nµy tù chñ h¬n
trong lÜnh vùc tµi chÝnh tiÒn tÖ ®Ó cã thÓ trë thµnh c¸c tËp ®oµn kinh tÕ
m¹nh ®¶m b¶o g¸nh v¸c tr¸ch nhiÖm nÆng nÒ cña tiÕn tr×nh c«ng nghiÖp
ho¸, hiÖn ®¹i ho¸.
HiÖn nay, ë níc ta ®· xuÊt hiÖn rÊt nhiÒu m« h×nh c¸c Tæng C«ng ty
thµnh lËp c¸c C«ng ty Tµi chÝnh cho riªng m×nh mµ C«ng ty Tµi chÝnh DÇu
khÝ trùc thuéc Tæng C«ng ty DÇu khÝ ViÖt Nam lµ mét vÝ dô ®iÓn h×nh.
NhiÖm vô chÝnh cña c¸c C«ng ty Tµi chÝnh lµ ®¸p øng ®Çy ®ñ nhu cÇu vèn
cho c¸c Tæng C«ng ty vµ c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn. HiÖn nay nhu cÇu cña c¸c
®¬n vÞ nµy chñ yÕu lµ nhu cÇu vÒ vèn trung, dµi h¹n ®Ó thùc hiÖn c¸c dù ¸n
lín, ®Ó hiÖn ®¹i ho¸ tµi s¶n cè ®Þnh phôc vô tèt h¬n cho nhu cÇu s¶n xuÊt
kinh doanh.
Trong qu¸ tr×nh thùc tËp nghiªn cøu t×m hiÓu tµi liÖu t¹i C«ng ty Tµi
chÝnh DÇu khÝ em m¹nh d¹n lùa chän ®Ò tµi: “ N©ng cao chÊt lîng cho vay
trung vµ dµi h¹n t¹i C«ng ty Tµi chÝnh DÇu khÝ” .
Chuyªn ®Ò ®îc bè côc nh sau:
Ch¬ng I: Lý luËn chung
Ch¬ng II: ChÊt lîng cho vay trung vµ dµi h¹n t¹i C«ng ty Tµi
chÝnh DÇu khÝ.

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
Ch¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt lîng cho vay trung vµ
dµi h¹n t¹i C«ng ty Tµi chÝnh DÇu khÝ.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n tíi c« gi¸o – Th.S. Lª Thanh T©m ®· hÕt
søc tËn t×nh híng dÉn gióp em trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn chuyªn ®Ò nµy, tíi
c¸c anh chÞ t¹i C«ng ty Tµi chÝnh DÇu khÝ ®· t¹o mäi ®iÒu kiÖn thuËn lîi
trong thêi gian em thùc tËp t¹i ®©y.

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
Ch¬ng1
Lý luËn chung
1.1. Tæng quan vÒ C«ng ty Tµi chÝnh
11.1. Kh¸i niÖm C«ng ty Tµi chÝnh
Theo Frederich S Min Kin th× C«ng ty Tµi chÝnh lµ “C«ng ty thu hót
vèn b»ng c¸ch ph¸t hµnh th¬ng phiÕu hoÆc cæ phiÕu vµ tr¸i kho¸n (thêng lµ
c¸c mãn tiÒn nhá) ®Æc biÖt thÝch hîp víi nhu cÇu cña c¸c doanh nghiÖp vµ
ngêi tiªu dïng”.
Theo N§- CP sè 79/2002 th× C«ng ty Tµi chÝnh lµ lo¹i h×nh tæ chøc
tÝn dông phi ng©n hµng,...
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
Lêi më ®Çu
Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, nÒn kinh níc ta ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh
tùu to lín, qu¸ tr×nh héi nhËp kinh ®ang diÔn ra m¹nh thÓ
ViÖt Nam ®· kÕt hiÖp ®Þnh th¬ng m¹i ViÖt-Mü, phÊn ®Êu trë thµnh
thµnh viªn chÝnh thøc cña WTO ®iÒu ®ã ®Æt ra nh÷ng thuËn lîi th¸ch
thøc to lín cho c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam. Quan ®iÓm chñ ®¹o cña §¶ng
Nhµ níc ta cho phÐp ph¸t triÓn nÒn kinh nhiÒu thµnh phÇn trong ®ã
kinh tÕ Nhµ níc ®ãng vai trß chñ ®¹o ®Þnh híng cho c¸c thµnh phÇn kinh
kh¸c ph¸t triÓn. vËy §¶ng Nhµ níc ®· cho phÐp thµnh lËp c¸c
Tæng C«ng ty 90, 91 khuyÕn khÝch c¸c Tæng C«ng ty nµy chñ h¬n
trong lÜnh vùc tµi chÝnh tiÒn ®Ó thÓ trë thµnh c¸c tËp ®oµn kinh
m¹nh ®¶m b¶o g¸nh v¸c tr¸ch nhiÖm nÆng cña tiÕn tr×nh c«ng nghiÖp
ho¸, hiÖn ®¹i ho¸.
HiÖn nay, ë níc ta ®· xuÊt hiÖn rÊt nhiÒu m« h×nh c¸c Tæng C«ng ty
thµnh lËp c¸c C«ng ty Tµi chÝnh cho riªng m×nh mµ C«ng ty Tµi chÝnh DÇu
khÝ trùc thuéc Tæng C«ng ty DÇu khÝ ViÖt Nam mét ®iÓn h×nh.
NhiÖm chÝnh cña c¸c C«ng ty Tµi chÝnh ®¸p øng ®Çy ®ñ nhu cÇu vèn
cho c¸c Tæng C«ng ty c¸c ®¬n thµnh viªn. HiÖn nay nhu cÇu cña c¸c
®¬n nµy chñ yÕu nhu cÇu vèn trung, dµi h¹n ®Ó thùc hiÖn c¸c ¸n
lín, ®Ó hiÖn ®¹i ho¸ tµi n ®Þnh phôc tèt h¬n cho nhu cÇu s¶n xuÊt
kinh doanh.
Trong qu¸ tr×nh thùc tËp nghiªn cøu t×m hiÓu tµi liÖu t¹i C«ng ty Tµi
chÝnh DÇu khÝ em m¹nh d¹n lùa chän ®Ò tµi: N©ng cao chÊt l îng cho vay
trung vµ dµi h¹n t¹i C«ng ty Tµi chÝnh DÇu khÝ .
Chuyªn ®Ò ®îc bè côc nh sau:
Ch¬ng I: Lý luËn chung
Ch¬ng II: ChÊt lîng cho vay trung dµi h¹n t¹i C«ng ty Tµi
chÝnh DÇu khÝ.
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Tín dụng trung và dài hạn tại cty tài chính Dầu Khí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Tín dụng trung và dài hạn tại cty tài chính Dầu Khí - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
68 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Tín dụng trung và dài hạn tại cty tài chính Dầu Khí 9 10 314