Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Tín dụng trung và dài hạn tại NH Công thương Phúc Yên

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 80 trang   |   Lượt xem: 1394 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi nãi ®Çu

Theo tinh thÇn nghÞ quyÕt ®¹i héi lÇn thø VI cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam
th¸ng 12 n¨m 1986, nh÷ng n¨m qua, nÒn kinh tÕ níc ta ®· vµ ®ang chuyÓn dÇn tõ
nÒn kinh tÕ vËn hµnh theo c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sang c¬ chÕ thÞ trêng cã
sù qu¶n lÝ, ®iÒu tiÕt cña Nhµ níc. §Õn nay, nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ®· ®¹t ®îc nh÷ng
thµnh tùu c«ng nghiÖp ho¸ rÊt quan träng: Trong tæng GDP, tû träng n«ng l©m
nghiÖp, thuû s¶n lµ 23%, tû träng c«ng nghiÖp x©y dùng lµ 38% vµ tû träng dÞch
vô lµ 39%.
Trªn lé tr×nh më cöa, tù do ho¸ th¬ng m¹i víi sù kiÖn ký kÕt HiÖp ®Þnh th¬ng m¹i ViÖt-Mü vµ kh«ng ®¸nh thuÕ hµng xuÊt nhËp khÈu s¾p tíi høa hÑn nhiÒu
c¬ héi còng nh th¸ch thøc lín cho ViÖt Nam. Tríc nh÷ng søc Ðp c¹nh tranh vµ ®ßi
hái míi cña thÞ trêng, Nhµ níc ta ®· t¹o mäi ®iÒu kiÖn cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ
toµn diÖn vµ mòi nhän. C¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam ph¶i tù t×m kiÕm c¬ héi cho
m×nh ngoµi sù hç trî cña Nhµ níc. Muèn thùc hiÖn ®îc ®iÒu nµy th× nhu cÇu vèn
cho ®Çu t lµ rÊt lín, ®Æc biÖt lµ ®Çu t tµi s¶n cè ®Þnh vµ c¬ së h¹ tÇng (®Çu t dµi
h¹n), do ®ã, nhu cÇu vèn trung, dµi h¹n lµ rÊt lín.
Ng©n hµng c«ng th¬ng Phóc Yªn (NHCT Phóc Yªn) lµ chi nh¸nh Ng©n
hµng cÊp 2 thuéc hÖ thèng Ng©n hµng c«ng th¬ng ViÖt Nam. Tuy míi ®îc thµnh
lËp nhng ®· gãp phÇn ®Èy lïi vµ kiÒm chÕ l¹m ph¸t, gãp phÇn t¨ng trëng kinh tÕ vµ
chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ theo híng c«ng nghiÖp ho¸- hiÖn ®¹i ho¸ cña khu vùc
vµ ®Êt níc. HiÖn nay, ®Þa bµn ho¹t ®éng cña chi nh¸nh ®ang x©y dùng nhiÒu khu
c«ng nghiÖp míi, trªn ®µ ph¸t triÓn thµnh khu c«ng nghiÖp vÖ tinh cña Hµ Néi
(trung t©m chÝnh trÞ, kinh tÕ, v¨n ho¸ cña ViÖt Nam) nªn nhu cÇu vèn rÊt lín. Tuy
3

nhiªn, ho¹t ®éng cña chi nh¸nh NHCT Phóc Yªn cßn nhiÒu tån t¹i trong c«ng t¸c
tÝn dông, mµ râ nÐt nhÊt lµ chÊt lîng tÝn dông trung, dµi h¹n cha cao ®ang ®ßi hái
cã nh÷ng gi¶i ph¸p th¸o gì kÞp thêi vµ cã hiÖu qu¶ c¶ tÇm vi m« lÉn vÜ m«.
Qua mét thêi gian thùc tËp vµ t×m hiÓu t¹i NHCT Phóc Yªn (Mª Linh-Phóc
Yªn-VÜnh Phóc), chÝnh tÝnh cÊp b¸ch trong chÊt lîng tÝn dông trung, dµi h¹n cña
chi nh¸nh ®· th«i thóc em lùa chän ®Ò tµi: “Mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt lîng
tÝn dông trung, dµi h¹n t¹i Ng©n hµng C«ng th¬ng Phóc Yªn” ®Ó nghiªn cøu
trong chuyªn ®Ò tèt nghiÖp cña m×nh.
Chuyªn ®Ò ®îc kÕt cÊu gåm 2 ch¬ng:
Ch¬ng I: C¸c vÊn ®Ò chung vÒ chÊt lîng tÝn dông trung, dµi h¹n cña Ng©n
hµng Th¬ng m¹i.
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng chÊt lîng tÝn dông trung, dµi h¹n cña NHCT Phóc Yªn
tõ n¨m 2000 ®Õn n¨m 2002.

4

Ch¬ng I:
C¸c vÊn ®Ò chung vÒ chÊt lîng tÝn dông
trung, dµi h¹...
Lêi nãi ®Çu
Theo tinh thÇn nghÞ quyÕt ®¹i héi lÇn thø VI cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam
th¸ng 12 n¨m 1986, nh÷ng n¨m qua, nÒn kinh níc ta ®· ®ang chuyÓn dÇn
nÒn kinhn hµnh theo chÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sang c¬ chÕ thÞ trêng cã
sù qu¶n lÝ, ®iÒu tiÕt cña Nhµ níc. §Õn nay, nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ®· ®¹t ®îc nh÷ng
thµnh tùu c«ng nghiÖp ho¸ rÊt quan träng: Trong tæng GDP, tû träng n«ng l©m
nghiÖp, thuû s¶n 23%, träng c«ng nghiÖp x©y dùng lµ 38% träng dÞch
vô lµ 39%.
Trªn tr×nh cöa, do ho¸ th¬ng m¹i víi kiÖn kÕt HiÖp ®Þnh th-
¬ng m¹i ViÖt-Mükh«ng ®¸nh thuÕ hµng xuÊt nhËp khÈu s¾p i høa hÑn nhiÒu
c¬ héi còng nh th¸ch thøc lín cho ViÖt Nam. Tríc nh÷ng søc Ðp c¹nh tranh vµ ®ßi
hái míi cña thÞ trêng, Nhµ níc ta ®· t¹o mäi ®iÒu kiÖn cho sù pt triÓn kinh
toµn diÖn vµ mòi nhän. C¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam ph¶i t×m kiÕm c¬ héi cho
m×nh ngoµi trî cña Nhµ níc. Muèn thùc hiÖn ®îc ®iÒu nµy t nhu cÇu vèn
cho ®Çu t rÊt lín, ®Æc biÖt ®Çu t tµi s¶n ®Þnh tÇng Çu t dµi
h¹n), do ®ã, nhu cÇu vèn trung, dµi h¹n lµ rÊt lín.
Ng©n hµng c«ng th¬ng Phóc Yªn (NHCT Phóc Yªn) chi nh¸nh Ng©n
hµng cÊp 2 thuéc thèng Ng©n hµng c«ng th¬ng ViÖt Nam. Tuy míi ®îc thµnh
lËp nhng ®· gãp phÇn ®Èy lïi vµ kiÒm chÕ l¹m ph¸t, gãp phÇn t¨ng trëng kinh tÕ vµ
chuyÓn dÞch cÊu kinh theo híng c«ng nghiÖp ho¸- hiÖn ®¹i ho¸ cña khu vùc
®Êt níc. HiÖn nay, ®Þa bµn ho¹t ®éng cña chi nh¸nh ®ang x©y dùng nhiÒu khu
c«ng nghiÖp míi, trªn ®µ ph¸t triÓn thµnh khu c«ng nghiÖp tinh cña Néi
(trung t©m chÝnh trÞ, kinh tÕ, v¨n ho¸ cña ViÖt Nam) nªn nhu cÇu vèn rÊt lín. Tuy
3
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Tín dụng trung và dài hạn tại NH Công thương Phúc Yên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Tín dụng trung và dài hạn tại NH Công thương Phúc Yên - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
80 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Tín dụng trung và dài hạn tại NH Công thương Phúc Yên 9 10 681