Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Tín dụng trung và dài hạn tại VIETCOMBANK

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 80 trang   |   Lượt xem: 1300 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi më ®Çu

S

au h¬n 10 n¨m ®æi míi kinh tÕ, níc ta ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu to lín vÒ
kinh tÕ nh: tèc ®é t¨ng trëng kinh tÕ kh¸ cao, l¹m ph¸t ®îc kiÓm so¸t, ®êi sèng

nh©n d©n ngµy cµng ®îc c¶i thiÖn râ rÖt. Tuy nhiªn trong n¨m 1997, cuéc khñng
ho¶ng tµi chÝnh tiÒn tÖ x¶y ra vµ ¶nh hëng tiªu cùc ®Õn nÒn kinh tÕ níc ta. Lµ mét
trong nh÷ng nghiÖp vô quan träng nhÊt cña ng©n hµng, kh«ng thÓ phñ nhËn vai trß
to lín cña ho¹t ®éng tÝn dông trung dµi h¹n trong viÖc phôc håi vµ thóc ®Èy nÒn
kinh tÕ sau ¶nh hëng cña cuéc khñng ho¶ng ph¸t triÓn theo híng CNH - H§H.
Ho¹t ®éng tÝn dông trung dµi h¹n cã hiÖu qu¶ hay kh«ng kh«ng chØ cã ý nghÜa ®èi
víi mçi ng©n hµng mµ cßn lµ vÊn ®Ò quan t©m cña c¶ nÒn kinh tÕ. HiÖu qu¶ hay nãi
c¸ch kh¸c chÊt lîng tÝn dông trung dµi h¹n phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè trong ®ã cã
yÕu tè thuéc vÒ ng©n hµng nhng còng cã yÕu tè thuéc vÒ kh¸ch hµng, chÊt lîng tÝn
dông trung dµi h¹n cßn bÞ ¶nh hëng bëi c¸c yÕu tè thuéc m«i trêng vÜ m« nh c¸c
yÕu tè: chÝnh trÞ, t×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ...
Qua mét thêi gian thùc tËp t¹i Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt Nam, em nhËn
thÊy mÆc dï Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ®· cã nh÷ng biÖn ph¸p nhÊt ®Þnh nhng ho¹t
®éng tÝn dông trung dµi h¹n cßn cã nhiÒu khã kh¨n vµ tån t¹i, ng©n hµng còng cha
ph¸t huy hÕt hiÖu qu¶ vµ vai trß cña nghiÖp vô nµy trong viÖc ®¸p øng nhu cÇu vèn
cho nÒn kinh tÕ, còng nh chÊt lîng tÝn dông trung dµi h¹n còng cßn nhiÒu bøc xóc
mµ ng©n hµng ph¶i gi¶i quyÕt.
Sau khi t×m hiÓu s©u vÊn ®Ò, em ®· chän ®Ò tµi: “Gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao
chÊt lîng tÝn dông trung dµi h¹n t¹i Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt Nam”.
Néi dung bµi viÕt cña em ®îc chia thµnh ba ch¬ng:
Ch¬ng i: Vai trß cña ®Çu t tÝn dông vµ vÊn ®Ò n©ng cao chÊt lîng trung vµ dµi h¹n
trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng.

Gi¶i ph¸p më réng vµ n©ng cao chÊt lîng tÝn dông trung dµi h¹n t¹i Nng©n hµng ngo¹i th¬ng ViÖt Nam

Trong ch¬ng nµy em xin tr×nh bµy vÒ mét nÐt kh¸i qu¸t vÒ tÝn dông trong
nÒn KTTT vµ ho¹t ®éng tÝn dông trung dµi h¹n cña NHTM.
Ch¬ng ii: Thùc tr¹ng tÝn dông trung dµi h¹n cña Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng t¹i Héi së
chÝnh vµ nh÷ng vÊn ®Ò ®Æt ra vÒ chÊt lîng tÝn dông trung vµ dµi h¹n.
Trong ch¬ng nµy em tr×nh bµy vÒ thùc tr¹ng tÝn dông trung dµi h¹n th«ng qua
c¸c con sè cña Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng thèng kª tõ ®ã ®a ra nh÷ng thµnh tùu mµ
ng©n hµng ®· thùc hiÖn ®îc vµ c¸c tån t¹i cÇn ph¶i gi¶i quyÕt cïng c¸c nguyªn
nh©n cña tån t¹i ®ã.
Ch¬ng iii: Mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt lîng tÝn dông trung dµi h¹n t¹i Ng©n
hµng Ngo¹i th¬ng trong thêi gian s¾p tíi.
Tro...
Lêi më ®Çu
au h¬n 10 n¨m ®æi míi kinh tÕ, níc ta ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu to lín
kinh tÕ nh: tèc ®é t¨ng trëng kinh tÕ kh¸ cao, l¹m ph¸t ®îc kiÓm so¸t, ®êi sèng
nh©n d©n ngµy cµng ®îc c¶i thiÖn rÖt. Tuy nhiªn trong n¨m 1997, cuéc khñng
ho¶ng tµi chÝnh tiÒny ra vµ ¶nh hëng tiªu cùc ®Õn nÒn kinh níc ta. mét
trong nh÷ng nghiÖp quan träng nhÊt cña ng©n hµng, kh«ng thÓ phñ nhËn vai trß
to lín cña ho¹t ®éng tÝn dông trung dµi h¹n trong viÖc phôc håi thóc ®Èy nÒn
kinh tÕ sau nh hëng cña cuéc khñng ho¶ng ph¸t triÓn theo híng CNH - H§H.
Ho¹t ®éng tÝn dông trung dµi h¹n hiÖu qu¶ hay kh«ng kh«ng chØ ý nghÜa ®èi
víi mçi ng©n hµng mµ cßn lµ vÊn ®Ò quan t©m cña c¶ nÒn kinh tÕ. HiÖu qu¶ hay nãi
c¸ch kh¸c chÊt lîng tÝn dông trung dµi h¹n phô thuéc vµo nhiÒu yÕu trong ®ã
yÕu thuéc ng©n hµng nhng còng yÕu thuéc kh¸ch hµng, chÊt lîng tÝn
dông trung dµi h¹n cßn ¶nh hëng bëi c¸c yÕu thuéc m«i trêng nh c¸c
yÕu tè: chÝnh trÞ, t×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ...
S
Qua mét thêi gian thùc tËp t¹i Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt Nam, em nhËn
thÊy mÆc Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ®· nh÷ng biÖn ph¸p nhÊt ®Þnh nhng ho¹t
®éng tÝn dông trung dµi h¹n cßn nhiÒu khã kh¨n tån t¹i, ng©n hµng còng cha
ph¸t huy hÕt hiÖu qu¶ vai trß cña nghiÖp nµy trong viÖc ®¸p øng nhu cÇu vèn
cho nÒn kinh tÕ, còng nh chÊt lîng tÝn dông trung dµi h¹n còng cßn nhiÒu bøc xóc
mµ ng©n hµng ph¶i gi¶i quyÕt.
Sau khi t×m hiÓu s©u vÊn ®Ò, em ®· chän ®Ò tµi: Gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao
chÊt lîng tÝn dông trung dµi h¹n t¹i Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt Nam”.
Néi dung bµi viÕt cña em ®îc chia thµnh ba ch¬ng:
Ch¬ng i: Vai trß cña ®Çu t tÝn dông vÊn ®Ò n©ng cao chÊt lîng trung dµi h¹n
trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng.
Gi¶i ph¸p më réng vµ n©ng cao chÊt lîng tÝn dông trung dµi h¹n t¹i Nng©n hµng ngo¹i th¬ng ViÖt Nam
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Tín dụng trung và dài hạn tại VIETCOMBANK - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Tín dụng trung và dài hạn tại VIETCOMBANK - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
80 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Tín dụng trung và dài hạn tại VIETCOMBANK 9 10 351