Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Tín dụng và rủi ro trong hoạt động tín dụng của NH TM

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 68 trang   |   Lượt xem: 1196 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ch¬ng I
TÝn dông vµ rñi ro trong ho¹t ®éng tÝn
dông cña ng©n hµng th¬ng m¹i
I-Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n trong ho¹t ®éng tÝn dông cña ng©n
hµng th¬ng m¹i :

1. Kh¸i qu¸t vÒ ng©n hµng th¬ng m¹i :
1.1. Kh¸i niÖm vÒ ng©n hµng th¬ng m¹i vµ qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña hÖ
thèng ng©n hµng th¬ng m¹i ë ViÖt Nam :
Ngµy nay hÖ thèng ng©n hµng th¬ng m¹i lµ bé phËn kh«ng thÓ t¸ch rêi,
tån t¹i tÊt yÕu trong ®êi sèng kinh tÕ x· héi. Tr×nh ®é ph¸t triÓn cña mét hÖ
thèng ng©n hµng cña mét quèc gia ph¶n ¸nh tr×nh ®é ph¸t triÓn kinh tÕ cña níc ®ã. C¸c th«ng tin liªn quan ®Õn ho¹t ®éng ng©n hµng lµ mèi quan t©m
hµng ®Çu cña chÝnh phñ, cña c¸c doanh nghiÖp, cña tÇng líp d©n c .
H×nh thøc s¬ khai cña ng©n hµng th¬ng m¹i xuÊt hiÖn tõ tríc khi cã chñ
nghÜa t b¶n, cïng víi thêi gian hÝnh thøc nµy ngµy cµng ®îc hoµn chØnh h¬n,
®¸p øng yªu cÇu ngµy cµng cao cña kh¸ch hµng .
Ng©n hµng th¬ng m¹i ®îc biÕt ®Õn ng©n hµng mét trung gian tµi chÝnh,
mét tæ chøc kinh doanh tiÒn tÖ .Trong nÒn kinh tÕ chØ huy, mäi ho¹t ®éng ®Òu
do sù ¸p ®Æt cña Nhµ níc, hÖ thèng ng©n hµng tån t¹i díi h×nh thøc lµ hÖ
thèng ng©n hµng mét cÊp, trong ®ã Nhµ níc võa qu¶n lý võa kinh doanh tiÒn
tÖ . C¸c ng©n hµng ho¹t ®éng theo chØ tiªu ph¸p lÖnh cña Nhµ níc ®Ò ra nªn
thêng lµ ng©n hµng th¬ng m¹i ®øng ngoµi s¶n xuÊt vµ Ýt cã t¸c ®éng ®Õn s¶n
xuÊt . GÇn ®©y c¸c c¨n bÖnh do t¸c ®éng cña qu¶n lý ng©n hµng yÕu kÐm g©y
ra nh qu¶n lý s¶n xuÊt láng lÎo, ®Þnh híng ®Çu t lÖch l¹c... lµ tiÕng chu«ng
cho c¸c níc cã nÒn kinh tÕ chØ huy .
Tríc n¨m 1986, ViÖt Nam chØ cã mét ng©n hµng duy nhÊt _ng©n hµng
Nhµ níc, võa thùc hiÖn chøc n¨ng ph¸t hµnh tiÒn,qu¶n lý vÒ tÝn dông, võa cho
vay tÝn dông trùc tiÕp ®èi víi c¸c tæ chøc kinh tÕ.
Vèn cho vay cña ng©n hµng chñ yÕu lµ vèn ng©n s¸ch chuyÓn sang (30%
vèn ®Þnh møc cña c¸c xÝ nghiÖp ) vµ mét phÇn vèn nhµn rçi trªn c¸c tµi kho¶n
thanh to¸n cña c¸c tæ chøc kinh tÕ vµ vèn huy ®éng b»ng tiÒn göi tiÕt kiÖm
cña d©n chóng.

1

Ng©n hµng thùc hiÖn cho vay hoµn toµn theo kÕ ho¹ch. KÕ ho¹ch cho
vay cña ng©n hµng cã hai lo¹i (kÕ ho¹ch cho vay trong ®Þnh møc(phÇn 30% tõ
bé tµi chÝnh chuyÓn sang ) vµ kÕ ho¹ch cho vay ngoµi ®Þnh møc khi doanh
nghiÖp cã nhu cÇu vèn vît ®Þnh møc.
L·i suÊt cho vay trong ®Þnh møc rÊt thÊp vµ ®îc h¹ch to¸n vµo chi phÝ
gi¸ thµnh. L·i suÊt cho vay ngoµi ®Þnh møc cao h¬n vµ h¹ch to¸n vµo lîi
nhuËn tríc khi nép thuÕ ng©n s¸ch.
Tõ th¸ng 7/1986, ViÖt Nam b¾t ®Çu thùc hiÖn ®æi míi ng©n hµng Nhµ níc ViÖt nam coi ®æi míi ng©n hµng lµ mét kh©u ®ét ph¸ trong cuéc ®æi míi
kinh tÕ víi néi du...
Ch¬ng I
TÝn dông vµ rñi ro trong ho¹t ®éng tÝn
dông cña ng©n hµng th¬ng m¹i
I-Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n trong ho¹t ®éng tÝn dông cña ng©n
hµng th¬ng m¹i :
1. Kh¸i qu¸t vÒ ng©n hµng th¬ng m¹i :
1.1. Kh¸i niÖm vÒ ng©n hµng th¬ng m¹i vµ qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña hÖ
thèng ng©n hµng th¬ng m¹i ë ViÖt Nam :
Ngµy nay thèng ng©n hµng th¬ng m¹i phËn kh«ng thÓ t¸ch rêi,
tån t¹i tÊt yÕu trong ®êi sèng kinh héi. Tr×nh ®é ph¸t triÓn cña mét
thèng ng©n hµng cña mét quèc gia ph¶n ¸nh tr×nh ®é ph¸t triÓn kinh cña n-
íc ®ã. C¸c th«ng tin liªn quan ®Õn ho¹t ®éng ng©n hµng mèi quan t©m
hµng ®Çu cña chÝnh phñ, cña c¸c doanh nghiÖp, cña tÇng líp d©n c .
H×nh thøc khai cña ng©n hµng th¬ng m¹i xuÊt hiÖn tríc khi chñ
nghÜa t b¶n, cïng víi thêi gian hÝnh thøc nµy ngµy cµng ®îc hoµn chØnh h¬n,
®¸p øng yªu cÇu ngµy cµng cao cña kh¸ch hµng .
Ng©n hµng th¬ng m¹i ®îc biÕt ®Õn ng©n hµng mét trung gian tµi chÝnh,
mét tæ chøc kinh doanh tiÒn tÖ .Trong nÒn kinh tÕ chØ huy, mäi ho¹t ®éng ®Òu
do ¸p ®Æt cña Nhµ níc, thèng ng©n hµng tån t¹i díi h×nh thøc
thèng ng©n hµng mét cÊp, trong ®ã Nhµ níc võa qu¶n võa kinh doanh tiÒn
. C¸c ng©n hµng ho¹t ®éng theo chØ tiªu ph¸p lÖnh cña Nhµ níc ®Ò ra nªn
thêng ng©n hµng th¬ng m¹i ®øng ngoµi s¶n xuÊt Ýt t¸c ®éng ®Õn s¶n
xuÊt . GÇn ®©y c¸c c¨n bÖnh do t¸c ®éng cña qu¶n ng©n hµng yÕu kÐm g©y
ra nh qu¶n n xuÊt láng lÎo, ®Þnh híng ®Çu t lÖch l¹c... tiÕng chu«ng
cho c¸c níc cã nÒn kinh tÕ chØ huy .
Tríc n¨m 1986, ViÖt Nam c mét ng©n hµng duy nhÊt _ng©n hµng
Nhµ níc, võa thùc hiÖn chøc n¨ng ph¸t hµnh tiÒn,qu¶n lý vÒ tÝn dông, võa cho
vay tÝn dông trùc tiÕp ®èi víi c¸c tæ chøc kinh tÕ.
Vèn cho vay cña ng©n hµng chñ yÕu lµ vèn ng©n s¸ch chuyÓn sang (30%
vèn ®Þnh møc cña c¸c xÝ nghiÖp ) vµ mét phÇn vèn nhµn rçi trªn c¸c tµi kho¶n
thanh to¸n cña c¸c chøc kinh vµ vèn huy ®éng b»ng tiÒn göi tiÕt kiÖm
cña d©n chóng.
1
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Tín dụng và rủi ro trong hoạt động tín dụng của NH TM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Tín dụng và rủi ro trong hoạt động tín dụng của NH TM - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
68 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Tín dụng và rủi ro trong hoạt động tín dụng của NH TM 9 10 676