Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: TSLĐ tại cty Giày Thượng Đình

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 88 trang   |   Lượt xem: 1179 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi nãi ®Çu
N©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn ®Çu t lµ môc tiªu phÊn ®Êu l©u dµi cña mçi
doanh nghiÖp. HiÖu qu¶ sö dông vèn nãi chung vµ hiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n lu
®éng nãi riªng g¾n liÒn víi hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña mçi doanh nghiÖp.
§Ó ®a ra nh÷ng gi¶i ph¸p h÷u hiÖu, nh»m n©ng cao h¬n n÷a hiÖu qu¶ sö dông tµi
s¶n lu ®éng, b¶n th©n doanh nghiÖp ph¶i biÕt kÕt hîp gi÷a lý luËn víi ®iÒu kiÖn
thùc tÕ cña c«ng ty m×nh, còng nh ®iÒu kiÖn kinh tÕ x· héi vµ c¸c qui ®Þnh cña
nhµ níc trong viÖc qu¶n lý vµ sö dông tµi s¶n lu ®éng.
§èi víi c¸c doanh nghiÖp nhµ níc, ë níc ta hiÖn nay, vÊn ®Ò qu¶n lý vµ sö
dông tµi s¶n lu ®éng ®ang ®îc ®Æc biÖt quan t©m. Trong t×nh h×nh míi, cïng víi
viÖc chuyÓn ®æi c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ lµ qu¸ tr×nh c¾t gi¶m nguån vèn ng©n
s¸ch cÊp, më réng quyÒn tù chñ vµ chuyÓn giao vèn cho c¸c doanh nghiÖp tù
qu¶n lý vµ sö dông ®· t¹o ra mét t×nh h×nh míi ®Çy phøc t¹p vµ biÕn ®éng trong
qu¸ tr×nh vËn ®éng vèn nãi chung. Mét sè doanh nghiÖp ®· cã ph¬ng thøc, ph¬ng ph¸p, biÖn ph¸p huy ®éng vµ sö dông vèn kinh doanh mét c¸ch n¨ng ®éng
vµ cã hiÖu qu¶, phï hîp víi nh÷ng yªu cÇu ®ßi hái cña c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ
míi. Bªn c¹nh ®ã ®· cã kh«ng Ýt nh÷ng doanh nghiÖp l©m vµo t×nh tr¹ng khã
kh¨n, c¸c doanh nghiÖp nµy ch¼ng nh÷ng kh«ng huy ®éng, ph¸t triÓn t¨ng thªm
nguån vèn mµ cßn trong t×nh tr¹ng mÊt dÇn vèn. Do c«ng t¸c qu¶n lý sö dông
vèn thiÕu chÆt chÏ, kÐm hiÖu qu¶, vi ph¹m c¸c qui ®Þnh trong thanh to¸n.
Trong bèi c¶nh chung ®ã, C«ng ty giÇy Thîng §×nh ®· cã nhiÒu cè g¾ng
trong viÖc t×m híng khai th¸c, huy ®éng vèn vµo ph¸t triÓn kinh doanh vµ ®· ®¹t
®îc nh÷ng kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh. Tuy nhiªn, bªn c¹nh ®ã còng cßn nhiÒu vÊn ®Ò ®Æt
ra cÇn ®îc tiÕp tôc gi¶i quyÕt nh tÝch luü h¬n n÷a ®Ó t¨ng nguån vèn së h÷u, tù
chñ trong s¶n xuÊt kinh doanh nh»m n©ng cao h¬n n÷a hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh
doanh, hiÖu qu¶ sö dông vèn, ®Æc biÖt lµ vÊn ®Ò qu¶n lý vµ sö dông hiÖu qu¶ tµi
s¶n lu ®éng. Lµ mét doanh nghiÖp th¬ng m¹i nhµ níc ho¹t ®éng ®Æc thï trong
nghµnh s¶n xuÊt kinh doanh da giÇy, tµi s¶n lu ®éng cña C«ng ty ®ßi hái lín, .
Kinh doanh c¸c mÆt hµng da giÇy nªn ®· ®ßi hái mét lîng hµng ho¸ lín trong
Vò Quang Hoµ - TCDN 42A

1

kh©u dù tr÷ vµ lu th«ng, ®iÒu nµy b¾t buéc doanh nghiÖp ph¶i cã ph¬ng thøc
qu¶n lý vµ sö dông tµi s¶n lu ®éng mét c¸ch hÕt søc khoa häc, hîp lý nh»m ®¹t
hiÖu qu¶ tèi u nhÊt cña ®ång vèn.
Do tÇm quan träng cña vÊn ®Ò vµ qua thùc tÕ nghiªn cøu, t×m hiÓu trong
thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty. §Æc biÖt lµ ®îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña Th.s. Ph¹m
Hå...
Lêi nãi ®Çu
N©ng cao hiÖu qu¶ dông vèn ®Çu tmôc tiªu phÊn ®Êu l©u dµi cña mçi
doanh nghiÖp. HiÖu qu¶ sö dông vèn nãi chung hiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n lu
®éng nãi riªng g¾n liÒn víi hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña mçi doanh nghiÖp.
§Ó ®a ra nh÷ng gi¶i ph¸p h÷u hiÖu, nh»m n©ng cao h¬n n÷a hiÖu qu¶ sö dông tµi
s¶n lu ®éng, b¶n th©n doanh nghiÖp ph¶i biÕt kÕt hîp gi÷a luËn víi ®iÒu kiÖn
thùc cña c«ng ty m×nh, còng nh ®iÒu kiÖn kinh héi c¸c qui ®Þnh cña
nhµ níc trong viÖc qu¶n lý vµ sö dông tµi s¶n lu ®éng.
§èi víi c¸c doanh nghiÖp nhµ níc, ë níc ta hiÖn nay, vÊn ®Ò qu¶n sö
dông tµi s¶n lu ®éng ®ang ®îc ®Æc biÖt quan t©m. Trong t×nh h×nh míi, cïng víi
viÖc chuyÓn ®æi c¬ chÕ qu¶n kinh qu¸ tr×nh c¾t gi¶m nguån vèn ng©n
s¸ch cÊp, réng quyÒn c chuyÓn giao vèn cho c¸c doanh nghiÖp
qu¶n dông ®· t¹o ra mét t×nh h×nh míi ®Çy phøc t¹p biÕn ®éng trong
qu¸ tr×nh vËn ®éng vèn nãi chung. Mét doanh nghiÖp ®· ph¬ng thøc, ph-
¬ng ph¸p, biÖn ph¸p huy ®éng dông vèn kinh doanh mét c¸ch n¨ng ®éng
hiÖu qu¶, p hîp víi nh÷ng yªu cÇu ®ßi hái cña chÕ qu¶n kinh
míi. Bªn c¹nh ®ã ®· kh«ng Ýt nh÷ng doanh nghiÖp l©m vµo t×nh tr¹ng khã
kh¨n, c¸c doanh nghiÖp nµy ch¼ng nh÷ng kh«ng huy ®éng, ph¸t triÓn t¨ng thªm
nguån vèn mµ cßn trong t×nh tr¹ng mÊt dÇn vèn. Do c«ng t¸c qu¶n sö dông
vèn thiÕu chÆt chÏ, kÐm hiÖu qu¶, vi ph¹m c¸c qui ®Þnh trong thanh to¸n.
Trong bèi c¶nh chung ®ã, C«ng ty giÇy Thîng §×nh ®· nhiÒu cè g¾ng
trong viÖc t×m híng khai th¸c, huy ®éng vèn vµo ph¸t triÓn kinh doanh ®· ®¹t
®îc nh÷ng kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh. Tuy nhiªn, bªn c¹nh ®ã còng cßn nhiÒu vÊn ®Ò ®Æt
ra cÇn ®îc tiÕp tôc gi¶i quyÕt nh tÝch luü h¬n n÷a ®Ó t¨ng nguån vèn h÷u,
chñ trong s¶n xuÊt kinh doanh nh»m n©ng cao h¬n a hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh
doanh, hiÖu qu¶ dông vèn, ®Æc biÖt vÊn ®Ò qu¶n dông hiÖu qu¶ tµi
s¶n lu ®éng. mét doanh nghiÖp th¬ng m¹i nhµ níc ho¹t ®éng ®Æc thï trong
nghµnh s¶n xuÊt kinh doanh da giÇy, tµi s¶n lu ®éng cña C«ng ty ®ßi hái lín, .
Kinh doanh c¸c mÆt ng da giÇy nªn ®· ®ßi hái mét lîng hµng ho¸ lín trong
Vò Quang Hoµ - TCDN 42A
1
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: TSLĐ tại cty Giày Thượng Đình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: TSLĐ tại cty Giày Thượng Đình - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
88 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: TSLĐ tại cty Giày Thượng Đình 9 10 229