Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Vai trò của NH NN trong việc kiểm soát tiền tệ

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 770 lần   |   Lượt tải: 1 lần
lêi më ®Çu
Cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng, sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña thÞ
trêng tµi chÝnh lµ mét vÊn ®Ò rÊt quan träng. NÕu trong nÒn kinh tÕ hµng ho¸, thÞ trêng nãi chung lµ tiÒn ®Ò cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh th× trong nÒn kinh tÕ thÞ
trêng giai ®o¹n ph¸t triÓn cao cña kinh tÕ hµng ho¸, tiÒn tÖ – vèn ngµy cµng trë
nªn quan träng. Sù ph¸t triÓn n¨ng ®éng víi tèc ®é cao cña kinh tÕ thÞ trêng ®· lµm
n¶y sinh nhu cÇu thêng xuyªn vµ to lín vÒ nguån tµi chÝnh ®Ó ®Çu t vµ t¹o lËp vèn
kinh doanh hoÆc ®¸p øng nhu cÇu tiªu dïng trong x· héi. Nãi mét c¸ch kh¸c th× sù
ph¸t triÓn cña kinh tÕ thÞ trêng lµm xuÊt hiÖn c¸c chñ thÓ cÇn nguån tµi chÝnh. Chñ
thÓ cÇn nguån tµi chÝnh tríc tiªn lµ c¸c doanh nghiÖp thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ,
Nhµ níc, c¸c hé gia ®×nh .v.v.. Kinh tÕ cµng ph¸t triÓn th× quan hÖ cung cÇu nguån
tµi chÝnh l¹i cµng t¨ng, c¸c ho¹t ®éng vÒ ph¸t hµnh vµ mua b¸n l¹i c¸c giÊy tê cã gi¸
còng ph¸t triÓn, h×nh thµnh mét thÞ trêng riªng nh»m lµm cho cung cÇu nguån tµi
chÝnh gÆp nhau dÔ dµng vµ thuËn lîi h¬n, ®ã lµ thÞ trêng tµi chÝnh.
Lµ mét bé phËn cña thÞ trêng tµi chÝnh, thÞ trêng tiÒn tÖ ®îc chuyªn m«n ho¸ ®èi víi
c¸c nguån tµi chÝnh ®îc ®îc trao quyÒn sö dông ng¾n h¹n. Tuy nhiªn quyÒn sö
dông c¸c nguån tµi chÝnh ®îc trao cho chñ thÓ kh¸c sö dông trong thêi h¹n bao l©u
®îc gäi lµ ng¾n th× cßn phô thuéc vµo mçi níc. Nhng th«ng thêng trªn thÞ trêng tiÒn
tÖ ngêi ta chuyÓn giao quyÒn sö dông nguån tµi chÝnh cã thêi h¹n tõ mét ngµy ®Õn
mét n¨m. ChÝnh v× tÝnh chÊt ng¾n h¹n ®ã nªn thÞ trêng tiÒn tÖ cung øng c¸c nguån
tµi chÝnh cã kh¶ n¨ng thanh to¸n cao vµ nh÷ng ngêi tham dù Ýt bÞ rñi ro. Tham gia
vµo thÞ trêng tiÒn tÖ gåm cã rÊt nhiÒu chñ thÓ víi nh÷ng môc ®Ých kh¸c nhau: Chñ
thÓ ph¸t hµnh, chñ thÓ ®Çu t, chñ thÓ kiÓm so¸t ho¹t ®éng cña thÞ trêng. Trong ®ã
Ng©n hµng trung ¬ng lµ chñ thÓ quan träng trªn thÞ trêng tiÒn tÖ; Ng©n hµng trung ¬ng cã nhiÖm vô cung cÊp cho hÖ thèng ng©n hµng kh¶ n¨ng thanh to¸n cÇn thiÕt ®Ó
®¸p øng nhu cÇu cho nÒn kinh tÕ, t¬ng øng víi môc tiªu cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ.
Ng©n hµng trung ¬ng gi¸m s¸t ho¹t ®éng cña c¸c ng©n hµng, ®iÒu hµnh vÜ m« thÞ trêng tiÒn tÖ th«ng qua c¸c c«ng cô chñ yÕu lµ nghiÖp vô thÞ trêng më, chÝnh s¸ch
1

chiÕt khÊu, tØ lÖ dù tr÷ b¾t buéc, kiÓm so¸t h¹n møc tÝn dông, qu¶n lÝ l·i suÊt cña
c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i… lµm cho chÝnh s¸ch tiÒn tÖ lu«n ®îc thùc hiÖn theo ®óng
môc tiªu cña nã.
T¹i tÊt c¶ c¸c níc, Ng©n hµng trung ¬ng ®îc sö dông nh mét c«ng cô quan träng
trong ®iÒu chØnh kinh...
lêi më ®Çu
Cïng víi ph¸t triÓn cña nÒn kinh thÞ trêng, h×nh thµnh ph¸t triÓn cña thÞ
trêng tµi chÝnh mét vÊn ®Ò rÊt quan träng. NÕu trong nÒn kinh hµng ho¸, thÞ tr-
êng nãi chung tiÒn ®Ò cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh th× trong nÒn kinh thÞ
trêng giai ®o¹n ph¸t triÓn cao cña kinh hµng ho¸, tiÒn vèn ngµy cµng trë
nªn quan träng. Sù ph¸t triÓn n¨ng ®éng víi tèc ®é cao cña kinh tÕ thÞ trêng ®· lµm
n¶y sinh nhu cÇu thêng xuyªn to lín nguån tµi chÝnh ®Ó ®Çu t t¹o lËp vèn
kinh doanh hoÆc ®¸p øng nhu cÇu tiªu dïng trong héi. Nãi mét c¸ch kh¸c th×
ph¸t triÓn cña kinh thÞ trêng lµm xuÊt hiÖn c¸c chñ thÓ cÇn nguån tµi chÝnh. Chñ
thÓ cÇn nguån tµi chÝnh tríc tiªn lµ c¸c doanh nghiÖp thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ,
Nhµ níc, c¸c gia ®×nh .v.v.. Kinh cµng ph¸t triÓn th× quan cung cÇu nguån
tµi chÝnh l¹i cµng t¨ng, c¸c ho¹t ®éng vÒ ph¸t hµnh vµ mua b¸n l¹i c¸c giÊy tê cã gi¸
còng ph¸t triÓn, h×nh thµnh mét t trêng riªng nh»m lµm cho cung cÇu nguån tµi
chÝnh gÆp nhau dÔ dµng vµ thuËn lîi h¬n, ®ã lµ thÞ trêng tµi chÝnh.
Lµ mét bé phËn cña thÞ trêng tµi chÝnh, thÞ trêng tiÒn tÖ ®îc chuyªn m«n ho¸ ®èi víi
c¸c nguån tµi chÝnh ®îc ®îc trao quyÒn dông ng¾n h¹n. Tuy nhiªn quyÒn
dông c¸c nguån tµi chÝnh ®îc trao cho chñ thÓ kh¸c dông trong thêi h¹n bao l©u
®îc gäi lµ ng¾n th× cßn phô thuéc vµo mçi níc. Nhng th«ng thêng trªn thÞ trêng tiÒn
ngêi ta chuyÓn giao quyÒn dông nguån tµi chÝnh thêi h¹n mét ngµy ®Õn
mét n¨m. ChÝnh tÝnh chÊt ng¾n h¹n ®ã nªn thÞ trêng tiÒn cung øng c¸c nguån
tµi chÝnh kh¶ n¨ng thanh to¸n cao nh÷ng ngêi tham Ýt rñi ro. Tham gia
vµo thÞ trêng tiÒn gåm rÊt nhiÒu chñ thÓ víi nh÷ng môc ®Ých kh¸c nhau: Chñ
thÓ ph¸t hµnh, chñ thÓ ®Çu t, chñ thÓ kiÓm so¸t ho¹t ®éng cña t trêng. Trong ®ã
Ng©n hµng trung ¬ng chñ thÓ quan träng trªn thÞ trêng tiÒn tÖ; Ng©n hµng trung -
¬ng cã nhiÖm vô cung cÊp cho hÖ thèng ng©n hµng kh¶ n¨ng thanh to¸n cÇn thiÕt ®Ó
®¸p øng nhu cÇu cho nÒn kinh tÕ, t¬ng øng víi môc tiªu cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ.
Ng©n hµng trung ¬ng gi¸m s¸t ho¹t ®éng cña c¸c ng©n hµng, ®iÒu hµnh vÜ m« thÞ tr-
êng tiÒn th«ng qua c¸c c«ng chñ yÕu nghiÖp thÞ trêng më, chÝnh s¸ch
1
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Vai trò của NH NN trong việc kiểm soát tiền tệ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Vai trò của NH NN trong việc kiểm soát tiền tệ - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Vai trò của NH NN trong việc kiểm soát tiền tệ 9 10 537