Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Vai trò của NH TM đối với việc phát triển TTCK VN

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 60 trang   |   Lượt xem: 1414 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Khoa Ng©n hµng - Tµi chÝnh

Lêi më ®Çu

Nh mét quy luËt cã tÝnh phæ biÕn ë nhiÒu níc trªn thÕ giãi, ®ã lµ ë ®©u cã
thÞ trêng chøng kho¸n ph¸t triÓn, th× ë ®ã hÖ thèng c¸c tæ chøc trung gian tµi
chÝnh, c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i ph¸t triÓn. Ngîc l¹i, ë ®©u cã c¹nh tranh ho¹t
®éng ng©n hµng vµ c¸c dÞch vô tµi chÝnh s«i ®éng, th× ë ®ã giao dÞch trªn TTCK
còng nhén nhÞp. Hay nãi c¸ch kh¸c, kh«ng thÓ nãi ®Õn sù tham gia tÝch cùc cña
c¸c tæ chøc trung gian tµi chÝnh. Ng©n hµng th¬ng m¹i ®· thùc sù gi÷ mét vai trß
rÊt quan träng ®èi sù ph¸t triÓn cña thÞ trêng chøng kho¸n.
T¹i ViÖt Nam, thÞ trêng chøng kho¸n ViÖt Nam ®ang trong giai ®o¹n ®Çu
x©y dùng vµ ph¸t triÓn. ViÖc tham gia cña c¸c ®Þnh chÕ tµi chÝnh ®Æc biÖt lµ c¸c
Ng©n hµng th¬ng m¹i hiÖn nay cßn rÊt h¹n chÕ. Trong khi ®©y lµ mét trong
nh÷ng ®Þnh chÕ gÇn gòi vµ cã kh¶ n¨ng tiÕp cËn víi c¸c ho¹t ®éng chøng kho¸n
mét c¸ch hiÖu qu¶ nhÊt. ChÝnh v× vËy, trong ph¹m vi kiÕn thøc cña m×nh, em ®·
lùa chän ®Ò tµi: “Ph¸t huy vai trß cña Ng©n hµng th¬ng m¹i ®èi víi sù ph¸t triÓn
cña thÞ trêng chøng kho¸n ViÖt Nam” lµm c«ng tr×nh nghiªn cøu khoa häc cña
m×nh víi hi väng cã thÓ ®ãng gãp mét c¸i nh×n nhá bÐ cña m×nh vÒ vÊn ®Ò nµy.
VÒ kÕt cÊu cña c«ng tr×nh nghiªn cøu khoa häc nµy, ngoµi phÇn më ®Çu,
kÕt luËn, vµ tµi liÖu tham kh¶o, c«ng tr×nh bao gåm 3 ch¬ng:
Ch¬ng 1: Lý luËn vÒ Ng©n hµng th¬ng m¹i vµ thÞ trêng chøng kho¸n
Ch¬ng 2: Ho¹t ®éng cña c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i trªn thÞ trêng chøng
kho¸n ë ViÖt Nam
Ch¬ng 3: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m ph¸t huy vai trß cña Ng©n hµng th¬ng
m¹i ®èi víi sù ph¸t triÓn cña thÞ trêng chøng kho¸n

Ch¬ng 1:
1

Khoa Ng©n hµng - Tµi chÝnh

Lý luËn vÒ Ng©n hµng th¬ng m¹i
vµ thÞ trêng chøng kho¸n
1.1 ThÞ trêng chøng kho¸n vµ ho¹t ®éng c¬ b¶n cña thÞ trêng chøng
kho¸n
1.1.2 Kh¸i niÖm thÞ trêng chøng kho¸n
Trong c¸c s¸ch b¸o kinh tÕ ë ViÖt Nam hiÖn tån t¹i nhiÒu c¸ch ®Þnh nghÜa
vµ c¸ch gi¶i thÝch kh¸c nhau vÒ thÞ trêng chøng kho¸n. Mét sè t¸c gi¶ g¾n thÞ trêng chøng kho¸n víi côm tõ Securities Market vµ cho r»ng thÞ trêng chøng
kho¸n lµ “n¬i giao dÞch chøng kho¸n vµ c«ng cô tµi chÝnh cã liªn quan ®Õn
chøng kho¸n”. ë ®©y, nÕu tõ Securities ®îc gi¶i nghÜa theo côm tõ Written
evidence of ownership, b»ng chøng giÊy tr¾ng mùc ®en vÒ quyÒn së h÷u, thÞ trêng tµi chÝnh. Mét sè t¸c gi¶ kh¸c gi¶i thÝch thÞ trêng chøng kho¸n xuÊt ph¸t tõ
côm tõ Stock Market vµ cho r»ng, thÞ trêng chøng kho¸n “lµ ®èi víi chøng kho¸n
th«ng qua c¸c së giao dÞch chøng kho¸n vµ thÞ trêng phi tËp trung”. C¸ch gi¶i
thÝch nµy nhÊn m¹nh t...
Khoa Ng©n hµng - Tµi chÝnh
Lêi më ®Çu

 !"#$$%&'($!)
$*+$%,-++)#+
.$/.012&)#/3345
6,7)$"$"2%18))89)
$!),*+:818;.)<
=)>(18$%9) !"#$,
3+?') !"#$?'))#)#+@
A/8.$%,?'))9)$B'$
*+')<=+,3#"#
;@6."CD.$#+!"#$
$'C=,4.&.#+."!9)&E:
8)>FGH$.)<9)*+(.18$%
9) !"#$?')I2&!"#)>9)
&..>%$&JK9)&..=,
?"=9)2&!"#)>#@@
".')"C#2&)#LM*F
4*NFOP.*+. !"#$
4*QF7#+9)$*+ !
"#$?')
4*MFR1(C$S$.)<9)*
+(.18$%9) !"#$
Ch¬ng 1:
N
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Vai trò của NH TM đối với việc phát triển TTCK VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Vai trò của NH TM đối với việc phát triển TTCK VN - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
60 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Vai trò của NH TM đối với việc phát triển TTCK VN 9 10 792