Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Vấn đề vốn tại cty CP may Thăng Long

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 92 trang   |   Lượt xem: 1519 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

Lêi më ®Çu
Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn lµ vÊn ®Ò sèng cßn
®èi víi bÊt kú doanh nghiÖp nµo. Bëi ë ®ã lµ mét m«i trêng c¹nh tranh
m¹nh mÏ mµ sù tham gia cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, nÕu nh cã søc m¹nh
vµ ®«i ch©n v÷ng ch¾c th× míi tho¸t khái c¬n b·o thÞ trêng. Cã nhiÒu
nguyªn nh©n dÉn tíi sù thÊt b¹i cña doanh nghiÖp, trong ®ã nguyªn nh©n c¬
b¶n lµ kh«ng cã ®îc nguån tµi trî ®óng lóc vµ ®ñ cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt
kinh doanh. C«ng t¸c t¹o lËp vèn cã ¶nh hëng rÊt lín tíi mäi mÆt ho¹t ®éng
s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, t¹o lËp vèn lµ bíc ®i ®Çu tiªn quan
träng lµm c¬ së cho c¸c ho¹t ®éng tiÕp theo cña doanh nghiÖp.
Trong tiÕn tr×nh ph¸t triÓn chóng ta ®· vµ ®ang cã sù tËp trung rÊt lín
vµo c¸c ngµnh nghÒ träng t©m cña ®Êt níc, ë ®ã ngµnh may mÆc lµ mét
trong nh÷ng ngµnh träng ®iÓm. C«ng ty cæ phÇn may Th¨ng Long lµ mét
doanh nghiÖp cã bÒ dµy trëng thµnh vµ ph¸t triÓn ®i cïng víi sù ph¸t triÓn
cña ngµnh may mÆc nãi chung. ChiÕn lîc ph¸t triÓn cña c«ng ty lµ trë thµnh
mét trong c¸c doanh nghiÖp ph¸t triÓn ngµnh may mÆc hµng ®Çu cña viÖt
nam vµ v¬n xa réng h¬n ®Õn c¸c m¶nh ®Êt kh¸c. §Ó lµm ®îc ®iÒu ®ã c«ng
ty cÇn cã sù ®Çu t nhiÒu h¬n cho c¬ së h¹ tÇng, m¸y mãc thiÕt bÞ c«ng nghÖ,
d©y chuyÒn s¶n xuÊt…nh»m më réng vµ n©ng cao ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh
doanh cña m×nh.
Tuy nhiªn còng nh c¸c doanh nghiÖp kh¸c trong nÒn kinh tÕ c«ng ty
may Th¨ng Long còng gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n trong c«ng t¸c t¹o lËp vèn.
Nguån vèn chñ së h÷u cña c«ng ty hiÖn nay cha thÓ ®¸p øng nhu cÇu ®øng
v÷ng vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty trong m«i trêng c¹nh tranh ngµy cµng trë lªn
khèc liÖt. V× vËy t¹o lËp vèn lu«n lµ vÊn ®Ò quan träng hµng ®Çu trong c«ng
t¸c qu¶n trÞ tµi chÝnh doanh nghiÖp cña c«ng ty.
Trªn c¬ së nhËn thøc vÒ mÆt lý luËn vµ qu¸ tr×nh thùc tËp ë c«ng ty
cæ phÇn may Th¨ng Long, em ®· lùa chän ®Ò tµi “ Gi¶i ph¸p chñ yÕu t¹o
1

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

lËp vèn cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ë C«ng ty cæ phÇn May
Th¨ng Long” lµm ®Ò tµi nghiªn cøu cho chuyªn ®Ò nµy.
Trong chuyªn ®Ò em ®· tËp trung t×m hiÓu c¸c h×nh thøc t¹o lËp vèn
cña doanh nghiÖp vµ dùa trªn c¬ së nghiªn cøu thùc tr¹ng t¹o lËp vèn ë
c«ng ty ®Ó ®a ra mét sè gi¶i ph¸p t¹o lËp cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh
cña c«ng ty.
Néi dung cña chuyªn ®Ò gåm 3 phÇn:
Ch¬ng I: Tæng quan vÒ vèn vµ t¹o lËp vèn trong c«ng ty cæ phÇn (CTCP)
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng t¹o lËp vèn cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ë
CTCP may Th¨ng Long
Ch¬ng III: Gi¶i ph¸p chñ yÕu t¹o lËp vèn ë CTCP may Th¨ng Lo...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Lêi më ®Çu
Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêngtån t¹iph¸t triÓn lµ vÊn ®Ò sèng cßn
®èi víi bÊt doanh nghiÖp nµo. Bëi ë ®ã mét m«i trêng c¹nh tranh
m¹nh tham gia cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, nÕu nh søc m¹nh
®«i ch©n v÷ng ch¾c th× míi tho¸t khái c¬n b·o thÞ trêng. nhiÒu
nguyªn nh©n dÉn tíi sù thÊt b¹i cña doanh nghiÖp, trong ®ã nguyªn nh©n
b¶n kh«ng ®îc nguån tµi trî ®óng lóc ®ñ cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt
kinh doanh. C«ng t¸c t¹o lËp vèn cã ¶nh hëng rÊt lín tíi mäi mÆt ho¹t ®éng
s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, t¹o lËp vèn bíc ®i ®Çu tiªn quan
träng lµm c¬ së cho c¸c ho¹t ®éng tiÕp theo cña doanh nghiÖp.
Trong tiÕn tr×nh ph¸t triÓn chóng ta ®· vµ ®ang cã sù tËp trung rÊt lín
vµo c¸c ngµnh nghÒ träng t©m cña ®Êt níc, ë ®ã ngµnh may c mét
trong nh÷ng ngµnh träng ®iÓm. C«ng ty phÇn may Th¨ng Long mét
doanh nghiÖp dµy trëng thµnh ph¸t triÓn ®i cïng víi ph¸t triÓn
cña ngµnh may mÆc nãi chung. ChiÕn lîc ph¸t triÓn cña c«ng ty lµ trë thµnh
mét trong c¸c doanh nghiÖp ph¸t triÓn ngµnh may mÆc hµng ®Çu cña viÖt
nam v¬n xa réng h¬n ®Õn c¸c nh ®Êt kh¸c. §Ó lµm ®îc ®iÒu ®ã c«ng
ty cÇn cã sù ®Çu t nhiÒu h¬n cho c¬ së h¹ tÇng, m¸y mãc thiÕt bÞ c«ng nghÖ,
d©y chuyÒn s¶n xuÊt nh»m réng n©ng cao ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh
doanh cña m×nh.
Tuy nhiªn còng nh c doanh nghiÖp kh¸c trong nÒn kinh c«ng ty
may Th¨ng Long còng gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n trong c«ng t¸c t¹o lËp vèn.
Nguån vèn chñ h÷u cña c«ng ty hiÖn nay cha thÓ ®¸p øng nhu cÇu ®øng
v÷ng vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty trong m«i trêng c¹nh tranh ngµy cµng trë lªn
khèc liÖt. V× vËy t¹o lËp vèn lu«n lµ vÊn ®Ò quan träng hµng ®Çu trong c«ng
t¸c qu¶n trÞ tµi chÝnh doanh nghiÖp cña c«ng ty.
Trªn nhËn thøc mÆt luËn vµ qu¸ tr×nh thùc tËp ë c«ng ty
phÇn may Th¨ng Long, em ®· lùa chän ®Ò tµi Gi¶i ph¸p chñ yÕu t¹o
1
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Vấn đề vốn tại cty CP may Thăng Long - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Vấn đề vốn tại cty CP may Thăng Long - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
92 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Vấn đề vốn tại cty CP may Thăng Long 9 10 227