Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Vốn của NH TM

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 65 trang   |   Lượt xem: 1183 lần   |   Lượt tải: 1 lần
§Ò tµi: “Gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng huy ®éng vèn cña
chi nh¸nh NHNo & PTNT tØnh L¹ng S¬n”.

Ch¬ng 1
nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ vèn cña ng©n hµng
th¬ng m¹i
1.1.Kh¸i niÖm vµ vai trß cña vèn trong ho¹t ®éng kinh doanh cña NHTM
1.1.1. Kh¸i niÖm vèn cña NHTM.
Vèn cña NHTM lµ nh÷ng gi¸ trÞ tiÒn tÖ do Ng©n hµng t¹o lËp hoÆc huy
®éng ®îc, dïng ®Ó cho vay, ®Çu t hoÆc thùc hiÖn c¸c dÞch vô kinh doanh kh¸c.
Thùc chÊt, vèn cña Ng©n hµng lµ mét bé phËn cña thu nhËp quèc d©n
t¹m thêi nhµn rçi trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, ph©n phèi vµ tiªu dïng, ngêi chñ së
h÷u cña chóng göi vµo Ng©n hµng víi môc ®Ých thanh to¸n, tiÕt kiÖm hay ®Çu
t. Nãi c¸ch kh¸c, hä chuyÓn nhîng quyÒn dö dông vèn cho Ng©n hµng, ®Ó
Ng©n hµng tr¶ l¹i cho hä mét kho¶n thu nhËp.
Nh vËy, Ng©n hµng ®· thùc hiÖn vai trß tËp trung vèn vµ ph©n phèi l¹i
vèn díi h×nh thøc tiÒn tÖ, lµm t¨ng nhanh qu¸ tr×nh lu©n chuyÓn vèn, kÝch
thÝch mäi ho¹t ®éng kinh tÕ ph¸t triÓn. §ång thêi, chÝnh c¸c ho¹t ®éng ®ã l¹i
quyÕt ®Þnh sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh cña Ng©n hµng.
1.1.2. Vai trß cña vèn ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh Ng©n hµng.
1.1.2.1. Vèn gi÷ vai trß quan träng trong viÖc h×nh thµnh NHTM
§èi víi bÊt kú doanh nghiÖp nµo, muèn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh
®îc th× ph¶i cã :C«ng nghÖ - Lao ®éng – TiÒn vèn trong ®ã vèn lµ nh©n tè
quan träng, nã ph¶n ¸nh n¨ng lùc chñ yÕu ®Ó quyÕt ®Þnh kh¶ n¨ng kinh doanh.
Riªng ®èi víi NHTM, vèn l¹i cµng lµ nh©n tè kh«ng thÓ thiÕu trong ho¹t ®éng
kinh doanh cña ng©n hµng. Vèn lµ c¬ së ®Ó NHTM tæ chøc ho¹t ®énh kinh
doanh, ng©n hµng kh«ng thÓ thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô kinh doanh nÕu kh«ng cã
vèn. Nh ®· biÕt, ®Æc trng cña ho¹t ®éng ng©n hµng:Vèn kh«ng chØ lµ ph¬ng
tiÖn kinh doanh chÝnh mµ cßn lµ ®èi tîng kinh doanh chñ yÕu cña NHTM.

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

1

§Ò tµi: “Gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng huy ®éng vèn cña
chi nh¸nh NHNo & PTNT tØnh L¹ng S¬n”.

Ng©n hµng lµ tæ chøc kinh doanh lo¹i hµng hãa ®Æc biÖt trªn thÞ trêng tiÒn
tÖ(thÞ trêng vèn ng¾n h¹n) vµ thÞ trêng chøng kho¸n(thÞ trêng vèn dµi h¹n).
Nh÷ng ng©n hµng trêng vèn lµ ng©n hµng cã nhiÒu thÕ m¹nh trong kinh
doanh. H¬n n÷a, vèn lín lµ lîi thÕ ®Çu tiªn trong viÖc chÊp hµnh ph¸p luËt tríc
hÕt lµ luËt NHTW, luËt c¸c TCTD, t¹o thÕ m¹nh vµ thuËn lîi trong kinh doanh
tiÒn tÖ. ChÝnh v× thÕ, cã thÓ nãi vèn lµ ®iÓm ®Çu tiªn trong chu kú kinh doanh
cña ng©n hµng, lµ kh©u cèt tö cña ng©n hµng. Do ®ã, ngoµi vèn ban ®Çu cÇn
thiÕt, tøc lµ ®ñ vèn ®iÒu lÖ theo luËt ®Þnh th× ng©n hµng ph¶i thêng xuyªn
ch¨m lo tíi viÖc t¨ng trëng vèn t...
§Ò tµi:
Gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng huy ®éng vèn cña
chi nh¸nh NHNo & PTNT tØnh L¹ng S¬n
.
Ch ¬ng 1
nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ vèn cña ng©n hµng
th¬ng m¹i
1.1.Kh¸i niÖm vµ vai trß cña vèn trong ho¹t ®éng kinh doanh cña NHTM
1.1.1. Kh¸i niÖm vèn cña NHTM.
Vèn cña NHTM nh÷ng gi¸ trÞ tiÒn do Ng©n hµng t¹o lËp hoÆc huy
®éng ®îc, dïng ®Ó cho vay, ®Çu t hoÆc thùc hiÖn c¸c dÞch vô kinh doanh kh¸c.
Thùc chÊt, vèn cña Ng©n hµng mét phËn cña thu nhËp quèc d©n
t¹m thêi nhµn rçi trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, ph©n phèi vµ tiªu dïng, ngêi chñ
h÷u cña chóng göi vµo Ng©n hµng víi môc ®Ých thanh to¸n, tiÕt kiÖm hay ®Çu
t. Nãi c¸ch kh¸c, chuyÓn nhîng quyÒn dông vèn cho Ng©n hµng, ®Ó
Ng©n hµng tr¶ l¹i cho hä mét kho¶n thu nhËp.
Nh vËy, Ng©n hµng ®· thùc hiÖn vai trß tËp trung vèn ph©n phèi l¹i
vèn díi nh thøc tiÒn tÖ, lµm t¨ng nhanh qu¸ tr×nh lu©n chuyÓn vèn, kÝch
thÝch mäi ho¹t ®éng kinh ph¸t triÓn. §ång thêi, chÝnh c¸c ho¹t ®éng ®ã l¹i
quyÕt ®Þnh sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh cña Ng©n hµng.
1.1.2. Vai trß cña vèn ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh Ng©n hµng.
1.1.2.1. Vèn gi÷ vai trß quan träng trong viÖc h×nh thµnh NHTM
§èi víi bÊt doanh nghiÖp nµo, muèn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh
®îc th× ph¶i :C«ng nghÖ - Lao ®éng TiÒn vèn trong ®ã vèn nh©n
quan träng, nã ph¶n ¸nh n¨ng lùc chñ yÕu ®Ó quyÕt ®Þnh kh¶ n¨ng kinh doanh.
Riªng ®èi víi NHTM, vèn l¹i cµng lµ nh©n tè kh«ng thÓ thiÕu trong ho¹t ®éng
kinh doanh cña ng©n hµng. Vèn ®Ó NHTM chøc ho¹t ®énh kinh
doanh, ng©n hµng kh«ng thÓ thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô kinh doanh nÕu kh«ng cã
vèn. Nh ®· biÕt, ®Æc trng cña ho¹t ®éng ng©n hµng:Vèn kh«ng chØ ph¬ng
tiÖn kinh doanh chÝnh mµ cßn lµ ®èi tîng kinh doanh c yÕu cña NHTM.
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
1
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Vốn của NH TM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Vốn của NH TM - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
65 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Vốn của NH TM 9 10 39