Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Vốn lưu động tại cty Thiết bị VT

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 1094 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1

Lêi më ®Çu

§Ó khëi sù vµ tiÕn hµnh ho¹t ®éng kinh doanh, bÊt kú mét doanh nghiÖp nµo
còng cÇn ph¶i cã mét lîng vèn nhÊt ®Þnh. Vèn lµ mét tiÒn ®Ò cÇn thiÕt kh«ng thÓ
thiÕu cho viÖc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh cña mét doanh nghiÖp.
NghÞ quyÕt héi nghÞ lÇn thø 6 BCHTW §¶ng CSVN ®· chØ râ “ C¸c xÝ nghiÖp
quèc doanh kh«ng cßn ®îc bao cÊp vÒ gi¸ vµ vèn, ph¶i chñ ®éng kinh doanh víi
quyÒn tù chñ ®Çy ®ñ ®¶m b¶o tù bï ®¾p chi phÝ, kinh doanh cã l·i ...”. Theo tinh
thÇn ®ã c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh ph¶i g¾n víi thÞ trêng, b¸m s¸t thÞ trêng, tù chñ trong s¶n xuÊt kinh doanh vµ tù chñ vÒ vèn. Nhµ níc t¹o m«i trêng
hµnh lang kinh tÕ ph¸p lý cho c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng ®ång thêi t¹o ra ¸p lùc
cho c¸c doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµ ®øng v÷ng trong c¹nh tranh ph¶i chó träng
quan t©m ®Õn vèn ®Ó t¹o lËp qu¶n lý vµ sö dông ®ång vèn sao cho cã hiÖu qu¶ nhÊt.
Nhê ®ã nhiÒu doanh nghiÖp ®· kÞp thÝch nghi víi t×nh h×nh míi, hiÖu qu¶ s¶n xuÊt
kinh doanh t¨ng lªn râ rÖt song bªn c¹nh ®ã kh«ng Ýt doanh nghiÖp tríc ®©y lµm ¨n
cã phÇn kh¶ quan nhng trong c¬ chÕ míi ®· ho¹t ®éng kÐm hiÖu qu¶. Thùc tÕ nµy
lµ do nhiÒu nguyªn nh©n, mét trong nh÷ng nguyªn nh©n quan träng lµ c«ng t¸c tæ
chøc qu¶n lý vµ sö dông vèn cña doanh nghiÖp cßn nhiÒu h¹n chÕ, hiÖu qu¶ sö
dông ®ång vèn cßn qu¸ thÊp.
ChÝnh v× vËy, vÊn ®Ò bøc thiÕt ®Æt ra cho c¸c doanh nghiÖp hiÖn nay lµ ph¶i x¸c
®Þnh vµ ph¶i ®¸p øng ®îc nhu cÇu vèn thêng xuyªn cÇn thiÕt vµ hiÖu qu¶ sö dông
®ång vèn ra sao? §©y lµ mét vÊn ®Ò nãng báng cã tÝnh chÊt thêi sù kh«ng chØ ® îc
c¸c nhµ qu¶n lý doanh nghiÖp quan t©m, mµ cßn thu hót ®îc sù chó ý cña c¸c nhµ
®Çu t trong lÜnh vùc tµi chÝnh, khoa häc vµo doanh nghiÖp.
XuÊt ph¸t tõ vÞ trÝ, vai trß v« cïng quan träng cña vèn lu ®éng vµ th«ng qua
qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i C«ng ty Cæ phÇn ThiÕt bÞ th¬ng m¹i t«i quyÕt ®Þnh chän ®Ò
tµi: “Vèn lu ®éng vµ hiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng t¹i C«ng ty Cæ phÇn

ThiÕt bÞ th¬ng m¹i ” lµm ®Ò tµi nghiªn cøu cho luËn v¨n cña m×nh.

2
Ngoµi phÇn më ®Çu vµ phÇn kÕt luËn bè côc cña luËn v¨n gåm 3 ch¬ng:

Ch¬ng I : Vèn lu ®éng vµ hiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng
Ch¬ng II : T×nh h×nh qu¶n lý vµ sö dông vèn lu ®éng t¹i C«ng ty Cæ phÇn
ThiÕt bÞ th¬ng m¹i.

Ch¬ng III : Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng
t¹i C«ng ty Cæ phÇn ThiÕt bÞ th¬ng m¹i
MÆc dï ®· hÕt søc cè g¾ng song do tr×nh ®é nhËn thøc vÒ thùc tÕ vµ lý luËn cßn
h¹n chÕ, ®Ò tµi nµy ch¾c ch¾n kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. T«i rÊt mong nhËn
®îc sù gãp ý quý b¸u cña c¸...
Lêi më ®Çu
§Ó khëi tiÕn hµnh ho¹t ®éng kinh doanh, bÊt mét doanh nghiÖp nµo
còng cÇn ph¶i mét lîng vèn nhÊt ®Þnh. Vèn mét tiÒn ®Ò cÇn thiÕt kh«ng thÓ
thiÕu cho viÖc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh cña mét doanh nghiÖp.
NghÞ quyÕt héi nghÞ lÇn thø 6 BCHTW §¶ng CSVN ®· chØ C¸c nghiÖp
quèc doanh kh«ng cßn ®îc bao cÊp gi¸ vèn, ph¶i chñ ®éng kinh doanh víi
quyÒn chñ ®Çy ®ñ ®¶m b¶o ®¾p chi phÝ, kinh doanh cã l·i ...”. Theo tinh
thÇn ®ã c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh ph¶i g¾n víi thÞ trêng, b¸m s¸t thÞ tr-
êng, c trong s¶n xuÊt kinh doanh vµ chñ vèn. Nhµ níc t¹o m«i trêng
hµnh lang kinh ph¸p cho c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng ®ång thêi t¹o ra ¸p lùc
cho c¸c doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµ ®øng v÷ng trong c¹nh tranh ph¶i chó träng
quan t©m ®Õn vèn ®Ó t¹o lËp qu¶n lý vµ sö dông ®ång vèn sao cho cã hiÖu qu¶ nhÊt.
Nhê ®ã nhiÒu doanh nghiÖp ®· kÞp thÝch nghi víi t×nh h×nh míi, hiÖu qu s¶n xuÊt
kinh doanh t¨ng lªn râ rÖt song bªn c¹nh ®ã kh«ng Ýt doanh nghiÖp tríc ®©y lµm ¨n
phÇn kh¶ quan nhng trong c míi ®· ho¹t ®éng kÐm hiÖu qu¶. Thùc nµy
do nhiÒu nguyªn nh©n, mét trong nh÷ng nguyªn nh©n quan träng c«ng t¸c
chøc qu¶n vµ dông vèn cña doanh nghiÖp cßn nhiÒu h¹n chÕ, hiÖu qu¶
dông ®ång vèn cßn qu¸ thÊp.
ChÝnh v× vËy, vÊn ®Ò bøc thiÕt ®Æt ra cho c¸c doanh nghiÖp hiÖn nay lµ ph¶i x¸c
®Þnh vµ ph¶i ®¸p øng ®îc nhu cÇu vèn thêng xuyªn cÇn thiÕt vµ hiÖu qu sö dông
®ång vèn ra sao? §©y mét vÊn ®Ò nãng báng tÝnh chÊt thêi kh«ng chØ ®îc
c¸c nhµ qu¶n doanh nghiÖp quan t©m, mµ cßn thu hót ®îc chó ý cña c¸c nhµ
®Çu t trong lÜnh vùc tµi chÝnh, khoa häc vµo doanh nghiÖp.
XuÊt ph¸t trÝ, vai trß cïng quan träng cña vèn lu ®éng vµ th«ng qua
qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i C«ng ty phÇn ThiÕt th¬ng m¹i t«i quyÕt ®Þnh chän ®Ò
tµi: Vèn lu ®éng hiÖu q ng vèn lu ®éng t¹i C«ng ty phÇn
ThiÕt bÞ th¬ng m¹i lµm ®Ò tµi nghiªn cøu cho luËn v¨n cña m×nh.
1
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Vốn lưu động tại cty Thiết bị VT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Vốn lưu động tại cty Thiết bị VT - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Vốn lưu động tại cty Thiết bị VT 9 10 927