Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Vốn lưu động tại NM bánh kẹo cc Hữu Nghị

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 71 trang   |   Lượt xem: 3381 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chuyên đề tốt nghiệp

Phần 1: Lời mở đầu:
Trong những năm qua, cùng với tiến trình hội nhập của nước ta vào
các định chế khu vực và trên thế giới với định hướng phát triển kinh tế quốc
gia từ nay đến năm 2020. Các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp
sản xuất kinh doanh nói riêng phải đương đầu với nhiều thách thức lớn.
Chuyển đổi nền kinh tế từ cơ chế kế hoạch hóa tập trung sang cơ chế thị
trường, hoạt động sản xuất kinh doanh của nước ta có sự thay đổi lớn. Với
các doanh nghiệp thì ranh giới giữa thành công và thất bại trở nên rõ ràng.
Ngày nay tràn ngập các doanh ngiệp sản xuất ra cùng 1 loại hàng hóa, khách
có nhiều cơ hội lựa chọn nên việc sử dụng vốn lưư động sao cho có hiệu quả
trở nên quan trọng .Tuy nhiên, những kết quả đạt được vẫn còn tồn đọng
những mặt hạn chế. Một số doanh nghiệp đ? gặp không ít những khó khăn
bởi trình độ quản lý chưa theo kịp với đà của cơ cơ chế thị trường kèm theo
là sự phản ứng kém linh hoạt với phương thức và cách thức điều hành doanh
nghiệp điển hình trong lĩnh vực tài chính. Các doanh nghiệp còn lúng túng
trong huy động, quản lý và sử dụng vốn. Bất kỳ doanh nghiệp nào khi bắt
tay vào sản xuất hay xem xét một phương án kinh doanh đều quan tâm đầu
tiên đến vốn kinh doanh của mình và sử dụng vốn một cách tiết kiệm. Muốn
vậy, công tác tài chính của doanh nghiệp phải được thực hiện một cách đầy
đủ, chính xác kịp thời và đảm bảo thực hiện đúng chế độ chính xác.
Xuất phát từ nhận thức trên, qua thời gian thực tập tại nhà m¸y,em đã
chọn đề tµi: "Một số giải pháp nâng cao hiệu quả nâng cao sử dụng vốn lưu
động tại nhà máy bánh kẹo cao cấp Hữu Nghị’’.

11

Chuyên đề tốt nghiệp

Chương 1: Vốn lưu động và hiệu quả sử dụng vốn
lưu động trong các doanh nghiệp
1.1.Vốn lưu động:
1.1.1. Khái niệm, đặc điểm:
Vốn lưu động biểu hiện bằng tiền tài sản lưu động các doanh
nghiệp phục vụ cho quá trình kinh doanh của doanh nghiệp. Vốn
lưu động là số tiền ứng trước về tài sản lưu động nhằm đảm bảo
cho quá trình tái sản xuất của doanh nghiệp được diễn ra thường
xuyên, liên tục. Ðó la số vốn doanh nghiệp đầu tư để dự trữ vật
tư, để chi phí cho quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, chi phí
cho hoạt động quản lý của doanh nghiệp. Vốn lưu động tham gia
hoàn toàn vào quá trình sản xuất kinh doanh, chuyển qua nhiều
hình thái giá trị khác nhau như tiền tệ, đối tượng lao động, sản
phẩm dở dang, bán thanh phẩm, thành phẩm. Giá trị vốn lưu động
được chuyển dịch toàn bộ một lần vào giá trị sản phẩm. Vốn lưu
động thể hiện dưới hai hình thái:
- Hìn...
Chuyên đề tốt nghiệp
Phần 1: Lời mở đầu:
Trong những năm qua, cùng với tiến trình hội nhập của nước ta vào
các định chế khu vực và trên thế giới với định hướng phát triển kinh tế quốc
gia từ nay đến năm 2020. Các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp
sản xuất kinh doanh nói riêng phải đương đầu với nhiều thách thức lớn.
Chuyển đổi nền kinh tế từ chế kế hoạch hóa tập trung sang chế thị
trường, hoạt động sản xuất kinh doanh của nước ta sự thay đổi lớn. Với
các doanh nghiệp thì ranh giới giữa thành công thất bại trở nên ràng.
Ngày nay tràn ngập các doanh ngiệp sản xuất ra ng 1 loại hàng hóa, khách
có nhiều hội lựa chọn nên việc sử dụng vốn lưư động sao cho có hiệu quả
trở nên quan trọng .Tuy nhiên, những kết quả đạt được vẫn còn tồn đọng
những mặt hạn chế. Một số doanh nghiệp đ? gặp không ít những k khăn
bởi trình độ quảnchưa theo kịp với đà của cơ chế thị trường kèm theo
là sự phản ứng kém linh hoạt với phương thức và cách thức điều hành doanh
nghiệp điển hình trong nh vực tài chính. Các doanh nghiệp còn lúng túng
trong huy động, quản và sử dụng vốn. Bất kỳ doanh nghiệp nào khi bắt
tay vào sản xuất hay xem xét một phương án kinh doanh đều quan tâm đầu
tiên đến vốn kinh doanh của mình và sử dụng vốn một cách tiết kiệm. Muốn
vậy, công tác tài chính của doanh nghiệp phải được thực hiện một cách đầy
đủ, chính xác kịp thời và đảm bảo thực hiện đúng chế độ chính xác.
Xuất phát từ nhận thức trên, qua thời gian thực tập tại nhà m¸y,em đã
chọn đề tµi: "Một số giải pháp nâng cao hiệu quả nâng cao sử dụng vốn lưu
động tại nhà máy bánh kẹo cao cấp Hữu Nghị’’.
1
1
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Vốn lưu động tại NM bánh kẹo cc Hữu Nghị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Vốn lưu động tại NM bánh kẹo cc Hữu Nghị - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
71 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Vốn lưu động tại NM bánh kẹo cc Hữu Nghị 9 10 901