Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Vốn tại cty CP ĐT XD và TM QT

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 69 trang   |   Lượt xem: 1416 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò thùc tËp

Lêi më ®Çu
Tõ khi níc ta bíc vµo nÒn kinh tÕ thÞ trêng kÐo theo ®ã lµ sù c¹nh tranh gay
g¾t, nhiÒu ®¬n vÞ xuÊt hiÖn h¬n n÷a, nhµ níc khuyÕn khÝch c¸c ®¬n vÞ ®Çu t. Tuy
vËy mét ®¬n vÞ muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®îc th× ®iÒu kiÖn ®Çu tiªn lµ vèn. Vèn
lµ ®iÒu kiÖn kh«ng thÓ thiÕu ®îc ®Ó mét ®¬n vÞ ®îc thµnh lËp vµ tiÕn hµnh c¸c
ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Vèn vµ nh©n tè chi phèi hÇu hÕt c¸c nh©n tè
kh¸c. ViÖc sö dông vµ qu¶n lý vèn cã hiÖu qu¶ mang ý nghÜa quan träng trong
qu¶n lý ®¬n vÞ ph¶i cã chiÕn lîc, biÖn ph¸p h÷u hiÖu ®Ó tËn dông nguån vèn néi
bé trong ®¬n vÞ vµ nguån bªn ngoµi. Tõ khi ®Êt níc ta ®ang thùc hiÖn c«ng
nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc th× viÖc sö dông vèn hiÖu qu¶ cµng trë nªn quan
träng. V× vËy viÖc sö dông vµ qu¶n lý vèn hiÖu qu¶ cña nã ®em l¹i cho ®¬n vÞ
nhiÒu lîi nhuËn, lµm cho ®Êt níc ngµy cµng ph¸t triÓn.
Tõ thùc tiÔn t×nh h×nh ho¹t ®éng cña c«ng ty, ta thÊy kh«ng ph¶i c«ng ty nµo
còng ®¹t ®îc c¸c môc tiªu nh mong muèn, nh÷ng c«ng ty cã chiÕn lîc ph¸t triÓn
phï hîp víi ®iÒu kiÖn kinh tÕ thÞ trêng céng víi viÖc sö dông vµ qu¶n lý c¸c
nguån vèn hiÖu qu¶ ®· mang l¹i cho ®¬n vÞ nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng khÝch lÖ. VÝ nh
doanh sè tiªu thô s¶n phÈm t¨ng, lîi nhuËn sau thuÕ t¨ng, më réng quy m« s¶n
xuÊt, chiÕm lÜnh thÞ trêng … Nhng bªn c¹nh nh÷ng ®¬n vÞ kinh doanh cã hiÖu
qu¶ th× còng cã kh«ng Ýt nh÷ng ®¬n vÞ kinh doanh lµm ¨n thua lç dÉn ®Õn ph¶i
s¸p nhËp hoÆc bÞ ph¸ s¶n. §iÒu nµy lµ lÏ tÊt yÕu sÏ xÈy ra trong nÒn kinh tÕ thÞ tr êng. Bëi lÏ khi khoa häc c«ng nghÖ cµng ph¸t triÓn th× cµng ®ßi hái viÖc ¸p dông
nh÷ng thµnh tùu ®ã vµo trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cµng cao. C¸c ®¬n vÞ kinh doanh
kh«ng ngõng thu thËp th«ng tin vµ ®æi míi s¶n xuÊt nh»m ®¸p øng nhu cÇu thÞ trêng. §¬n vÞ nµo lµm ¨n cã hiÖu qu¶ sÏ th¾ng ®îc c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. Mµ vèn
lµ nh©n tè quan träng tíi quyÕt ®Þnh tíi quy m« s¶n xuÊt, viÖc qu¶n lý vµ sö dông
vèn hiÖu qu¶ quyÕt ®Þnh tíi kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ. V× vËy viÖc
1

Chuyªn ®Ò thùc tËp
n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn lu«n chiÕm vÞ trÝ hµng ®Çu trong chiÕn lîc ph¸t
triÓn cña c¸c ®¬n vÞ kinh doanh.
ChÝnh v× tÇm quan träng vµ sù cÇn thiÕt ph¶i n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn
nªn trong khi thùc tËp t¹i c«ng ty cæ phÇn x©y dùng vµ kinh doanh th¬ng m¹i
quèc tÕ em ®· chän ®Ò tµi: “N©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn cña c«ng ty cæ
phÇn ®Çu t x©y dùng vµ kinh doanh th¬ng m¹i quèc tÕ ”.
Chuyªn ®Ò thùc tËp cña em bao gåm ba ch¬ng:
Ch¬ng I: Lý luËn chung vÒ hiÖu qu¶ sö dông vèn trong doanh nghiÖp.
Ch¬ng II: ...
Chuyªn ®Ò thùc tËp
Lêi më ®Çu
khi níc ta bíco nÒn kinh thÞ trêng kÐo theo ®ã c¹nh tranh gay
g¾t, nhiÒu ®¬n xuÊt hiÖn h¬n n÷a, nhµ níc khuyÕn khÝch c¸c ®¬n ®Çu t. Tuy
vËy mét ®¬n muèn tån t¹i ph¸t triÓn ®îc th× ®iÒu kiÖn ®Çu tiªn vèn. Vèn
®iÒu kiÖn kh«ng thÓ thiÕu ®îc ®Ó mét ®¬n ®îc thµnh lËp tiÕn hµnh c¸c
ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Vèn nh©n chi phèi hÇu hÕt c¸c nh©n
kh¸c. ViÖc dông qu¶n vèn hiÖu qu¶ mang ý nghÜa quan träng trong
qu¶n ®¬n ph¶i chiÕn lîc, biÖn ph¸p h÷u hiÖu ®Ó tËn dông nguån vèn néi
trong ®¬n nguån bªn ngoµi. Tõ khi ®Êt níc ta ®ang thùc hiÖn c«ng
nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc th× viÖcdông vèn hiÖu qu¶ cµng trë nªn quan
träng. vËy viÖc dông qu¶n vèn hiÖu qu¶ cña ®em l¹i cho ®¬n
nhiÒu lîi nhuËn, lµm cho ®Êt níc ngµy cµng ph¸t triÓn.
Tõ thùc tiÔn t×nh h×nh ho¹t ®éng cña c«ng ty, ta thÊy kh«ng ph¶i c«ng ty nµo
còng ®¹t ®îc c¸c môc tiªu nh mong muèn, nh÷ng c«ng ty chiÕn lîc ph¸t triÓn
phï hîp víi ®iÒu kiÖn kinh thÞ trêng céng víi viÖc sö dông qu¶n c¸c
nguån vèn hiÖu qu¶ ®· mang l¹i cho ®¬n nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng khÝch lÖ. nh
doanh tiªu thô s¶n phÈm t¨ng, lîi nhuËn sau thuÕ t¨ng, réng quy s¶n
xuÊt, chiÕm lÜnh thÞ trêng Nh ng bªn c¹nh nh÷ng ®¬n kinh doanh hiÖu
qu¶ th× còng kh«ng Ýt nh÷ng ®¬n kinh doanh lµm ¨n thua dÉn ®Õn ph¶i
s¸p nhËp hoÆc bÞ ph¸ s¶n. §iÒu nµy lµ lÏ tÊt yÕu sÏ xÈy ra trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-
êng. Bëi khi khoa häc c«ng nghÖ cµng ph¸t triÓn th× cµng ®ßi hái viÖc ¸p dông
nh÷ng thµnh tùu ®ã vµo trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cµng cao. C¸c ®¬nkinh doanh
kh«ng ngõng thu thËp th«ng tin vµ ®æi míi s¶n xuÊt nh»m ®¸p øng nhu cÇu thÞ tr-
êng. §¬n nµo lµm ¨n cã hiÖu qu¶ th¾ng ®îc c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. vèn
lµ nh©n tè quan träng tíi quyÕt ®Þnh tíi quy m« s¶n xuÊt, viÖc qu¶n lý vµ sö dông
vèn hiÖu qu¶ quyÕt ®Þnh tíi kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ. vËy viÖc
1
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Vốn tại cty CP ĐT XD và TM QT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Vốn tại cty CP ĐT XD và TM QT - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
69 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Vốn tại cty CP ĐT XD và TM QT 9 10 73