Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Vốn tại cty XD ctrình hàng không ACC

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 60 trang   |   Lượt xem: 2632 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp

Tµi chÝnh doanh nghiÖp 42C

Lêi më ®Çu
Trong nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung chóng ta cha ®¸nh gi¸ hÕt ®îc
vai trß thiÕt yÕu cña viÖc sö dông vèn nªn dÉn ®Õn hiÖn tîng sö dông vèn cßn
nhiÒu h¹n chÕ, c¸c doanh nghiÖp nhµ níc ho¹t ®éng trong c¬ chÕ nµy ®îc bao
tiªu cung øng, chÝnh v× thÕ hiÖu qu¶ sö dông vèn kh«ng ®îc chó ý ®Õn, do ®ã
kh«ng mang l¹i hiÖu qu¶, l·ng phÝ nguån nh©n lùc. HiÖn nay, ®Êt níc ta bíc
vµo thêi kú ®æi míi, cïng víi viÖc chuyÓn dÞch c¬ chÕ qu¶n lý kinh doanh ®ã
lµ viÖc më réng quyÒn tù chñ, giao vèn cho c¸c doanh nghiÖp tù qu¶n lý vµ sö
dông theo híng lêi ¨n lç th× chÞu. Bªn c¹nh ®ã, níc ta ®ang trong qu¸ tr×nh héi
nhËp kinh tÕ, c¸c doanh nghiÖp ®ang ®èi mÆt víi c¹nh tranh gay g¾t vµ ®iÒu
nµy ®· t¹o c¬ héi, th¸ch thøc cho c¸c doanh nghiÖp trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt
kinh doanh. §èi víi nh÷ng doanh nghiÖp n¨ng ®éng, sím b¾t nhÞp c¬ chÕ thÞ
trêng ®· sö dông vèn cã hiÖu qu¶ cßn nh÷ng doanh nghiÖp khã kh¨n trong
t×nh tr¹ng sö dông vèn. Vµ cã thÓ nãi, vèn lµ mét yÕu tè quan träng quyÕt ®Þnh
®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Vèn lµ ch×a khãa, lµ
®iÒu kiÖn tiÒn ®Ò cho c¸c doanh nghiÖp thùc hiÖn c¸c môc tiªu kinh tÕ lµ lîi
nhuËn, lîi thÕ vµ an toµn. V× vËy, viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh
doanh kh«ng cßn lµ kh¸i niÖm míi mÎ nhng nã lu«n ®Æt ra trong suèt qu¸
tr×nh ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp.
C«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh hµng kh«ng (ACC) thuéc Tæng c«ng ty bay
dÞch vô ViÖt Nam- Bé Quèc phßng, lµ mét trong nh÷ng doanh nghiÖp thµnh
c«ng trong ngµnh x©y dùng. Vµi n¨m trë l¹i ®©y trªn c«ng trêng x©y dùng më
réng thªm nhiÒu c«ng tr×nh mang tÇm cì quèc gia nh: ®êng hÇm xuyªn ®Ìo
H¶i V©n, C¶ng hµng kh«ng Liªn Kh¬ng ë §µ L¹t, C«ng trêng 1B Néi Bµi...
§©y chÝnh lµ nh÷ng c¬ héi ph¸t triÓn thuËn lîi cho ngµnh c«ng nghiÖp x©y
dùngViÖt Nam. Tuy nhiªn, thÞ trêng x©y dùng to lín nh trªn nÕu kh«ng tËn
dông ®îc sÏ cã thÓ trë thµnh khã kh¨n, thö th¸ch ®èi víi nhiÒu doanh nghiÖp
x©y dùng trong níc mµ ®Æc biÖt lµ c¸c c«ng ty, xÝ nghiÖp x©y dùng quèc
doanh vèn cÇn gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò cßn víng m¾c: Trang thiÕt bÞ l¹c hËu,
tr×nh ®é c«ng nghiÖp, tr×nh ®é qu¶n lý... Ngoµi ra víi ph¬ng ph¸p vµ c¸ch thøc
®iÒu hµnh doanh nghiÖp trong lÜnh vùc tµi chÝnh, ®Æc biÖt hiÖu qu¶ sö dông
vèn trong c¸c doanh nghiÖp x©y dùng nãi riªng còng nh c¸c doanh nghiÖp
kh¸c trong nÒn kinh tÕ nãi chung ngµy cµng trë nªn cÊp thiÕt.

1

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp

Tµi chÝnh doanh nghiÖp 42C

NhËn thÊy vÊn ®Ò quan träng ®ã, sau mét th...
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Tµi chÝnh doanh nghiÖp 42C
Lêi më ®Çu
Trong nÒn kinh ho¹ch ho¸ tËp trung chóng ta cha ®¸nh gi¸ hÕt ®îc
vai trß thiÕt yÕu cña viÖc dông vèn nªn dÉn ®Õn hiÖn tîng dông vèn cßn
nhiÒu h¹n chÕ, c¸c doanh nghiÖp nhµ níc ho¹t ®éng trong chÕ nµy ®îc bao
tiªu cung øng, chÝnh thÕ hiÖu qu¶ sö dông vèn kh«ng ®îc chó ý ®Õn, do ®ã
kh«ng mang l¹i hiÖu qu¶, l·ng phÝ nguån nh©n lùc. HiÖn nay, ®Êt níc ta bíc
vµo thêi ®æi míi, cïng víi viÖc chuyÓn dÞch chÕ qu¶n kinh doanh ®ã
viÖc më réng quyÒn chñ, giao vèn cho c¸c doanh nghiÖpqu¶n lý vµ
dông theo híng lêi ¨n lç th× chÞu. Bªn c¹nh ®ã, níc ta ®ang trong qu¸ tr×nh héi
nhËp kinh tÕ, c¸c doanh nghiÖp ®ang ®èi mÆt víi c¹nh tranh gay g¾t ®iÒu
nµy ®· t¹o héi, th¸ch thøc cho c¸c doanh nghiÖp trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt
kinh doanh. §èi víi nh÷ng doanh nghiÖp n¨ng ®éng, sím b¾t nhÞp chÕ thÞ
trêng ®· dông vèn hiÖu qu¶ cßn nh÷ng doanh nghiÖp khã kh¨n trong
t×nh tr¹ng sö dông vèn. Vµ cã thÓ nãi, vèn lµ mét yÕu tè quan träng quyÕt ®Þnh
®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Vèn ch×a khãa,
®iÒu kiÖn tiÒn ®Ò cho c¸c doanh nghiÖp thùc hiÖn c¸c môc tiªu kinh lîi
nhuËn, lîi thÕ an toµn. vËy, viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ dông vèn kinh
doanh kh«ng cßn kh¸i niÖm míi mÎ nhng lu«n ®Æt ra trong suèt qu¸
tr×nh ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp.
C«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh hµng kh«ng (ACC) thuéc Tæng c«ng ty bay
dÞch ViÖt Nam- Quèc phßng, mét trong nh÷ng doanh nghiÖp thµnh
c«ng trong ngµnh x©y dùng. Vµi n¨m trë l¹i ®©y trªn c«ng trêng x©y dùng
réng thªm nhiÒu c«ng tr×nh mang tÇm quèc gia nh: ®êng hÇm xuyªn ®Ìo
H¶i V©n, C¶ng hµng kh«ng Liªn Kh¬ng ë §µ L¹t, C«ng trêng 1B Néi Bµi...
§©y chÝnh nh÷ng héi ph¸t triÓn thuËn lîi cho ngµnh c«ng nghiÖp y
dùngViÖt Nam. Tuy nhiªn, thÞ trêng x©y dùng to lín nh trªn nÕu kh«ng tËn
dông ®îc thÓ trë thµnh khã kh¨n, thö th¸ch ®èi víi nhiÒu doanh nghiÖp
x©y dùng trong níc ®Æc biÖt c¸c c«ng ty, nghiÖp x©y dùng quèc
doanh vèn cÇn gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò cßn víng m¾c: Trang thiÕt l¹c hËu,
tr×nh ®é c«ng nghiÖp, tr×nh ®é qu¶n lý... Ngoµi ra víi ph¬ng ph¸p vµ c¸ch thøc
®iÒu hµnh doanh nghiÖp trong lÜnh vùc tµi chÝnh, ®Æc biÖt hiÖu qu¶ dông
vèn trong c¸c doanh nghiÖp x©y dùng i riªng còng nh c¸c doanh nghiÖp
kh¸c trong nÒn kinh tÕ nãi chung ngµy cµng trë nªn cÊp thiÕt.
1
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Vốn tại cty XD ctrình hàng không ACC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Vốn tại cty XD ctrình hàng không ACC - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
60 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Vốn tại cty XD ctrình hàng không ACC 9 10 17