Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Vốn tại NM đóng tàu Hạ Long

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 61 trang   |   Lượt xem: 1188 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN HÀ NỘI
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP
SV: NGUYỄN ANH TUẤN

Lêi c¶m ¬n
KÝnh tha: C¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o Trêng §¹i häc Kinh tÕ Quèc D©n Hµ
Néi
Em lµ NguyÔn Anh TuÊn– sinh viªn líp Qu¶n trÞ kinh doanh VBIIK2 t¹i Tr¹m Vên §µo –B·i Ch¸y ,Qu¶ng Ninh.
Qua thêi gian 3 n¨m ®îc trêng §¹i häc Kinh tÕ Quèc D©n Hµ Néi
®µo t¹o chuyªn ngµnh qu¶n trÞ kinh doanh, sau khi ® · thùc tËp vµ nghiªn
cøu vÒ doanh nghiÖp em ®· chän ®Ò tµi: “Ph©n tÝch tÝnh hiÖu qu¶ viÖc sö
dông vèn cña Nhµ m¸y ®ãng tÇu H¹ Long” ®Ó lµm chuyªn ®Ò tèt nghiÖp cho
m×nh. Cho ®Õn nay em ®· hoµn thµnh xong chuyªn ®Ò cña m×nh vµ thu ® îc
nhiÒu kinh nghiÖm quý b¸u trong khi häc vµ nghiªn cøu ®Ò tµi ®Ó cã ®îc
nh÷ng kiÕn thøc nµy em xin bµy tá t×nh c¶m ch©n thµnh cña m×nh vµ göi
lêi c¶m ¬n tíi toµn thÓ thÇy c« gi¸o cña trêng §¹i häc Kinh tÕ Quèc D©n Hµ
Néi vµ ®Æc biÖt lµ c¸c thÇy c« gi¸o khoa Qu¶n trÞ kinh doanh ® · truyÒn ®¹t
l¹i cho em nh÷ng kiÕn thøc bæ Ých, bªn c¹nh ®ã em xin c¶m ¬n c« gi¸o
NguyÔn Ngäc §iÖp ®· tËn t×nh bá thêi gian vµ c«ng søc trÝ tuÖ ®Ó h íng dÉn
em cã ®îc kiÕn thøc trong khi nghiªn cøu ®Ò tµi vµ hoµn thµnh chuyªn ®Ò
tèt nghiÖp cho tíi ngµy h«m nay.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n tíi toµn thÓ anh chÞ em phßng ban cña
Nhµ m¸y ®ãng tÇu H¹ Long ®· gióp ®ì trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Ò tµi.
Cuèi cïng em xin c¶m ¬n tÊt c¶ b¹n bÌ vµ ngêi th©n ®· gióp ®ì vµ
t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó em hoµn thµnh chuyªn ®Ò tèt nghiÖp.
H¹ Long, ngµy 5 th¸ng 9 n¨m 2006

Sinh viªn thùc hiÖn:

NguyÔn Anh TuÊn

Lêi1më ®Çu trị kinh doanh –VB2-K2
Lớp Quản

ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN HÀ NỘI
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP
SV: NGUYỄN ANH TUẤN

Doanh nghiÖp lµ mét tæ chøc kinh tÕ ®îc thµnh lËp nh»m s¶n xuÊt
cung øng c¸c s¶n phÈm hµng ho¸ dÞch vô trªn thÞ trêng víi môc ®Ých ®em
l¹i lîi nhuËn.§Ó tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i
cã mét lîng vèn nhÊt ®Þnh bao gåm vèn cè ®Þnh, vèn lu ®éng vµ c¸c vèn
chuyªn dïng kh¸c. NhiÖm vô cña doanh nghiÖp lµ ph¶i tæ chøc huy ®éng
vµ sö dông vèn sao cã hiÖu qu¶ nhÊt trªn c¬ së t«n träng c¸c nguyªn t¾c tµi
chÝnh, tÝn dông vµ chÊp hµnh luËt ph¸p. Qua viÖc ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö
dông vèn còng nh t×nh h×nh tµi chÝnh doanh nghiÖp nãi chung kh«ng
nh÷ng cung cÊp th«ng tin quan träng nhÊt cho chñ doanh nghiÖp, xem xÐt
kh¶ n¨ng vµ thÕ m¹nh trong s¶n xuÊt kinh doanh mµ cßn th«ng qua ®ã x¸c
®Þnh ®îc xu híng ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp, t×m ra nh÷ng bíc ®i v÷ng
ch¾c, hiÖu qu¶ trong mét t¬ng lai gÇn.
Nhµ m¸y ®ãng tÇu H¹ Long lµ mét doanh nghiÖp ho¹t ®én...
ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN HÀ NỘI CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH SV: NGUYỄN ANH TUẤN
Lêi c¶m ¬n
KÝnh th a : C¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o Trêng §¹i häc Kinh tÕ Quèc D©n Hµ
Néi
Em NguyÔn Anh TuÊn– sinh viªn líp Qu¶n trÞ kinh doanh VBII-
K2 t¹i Tr¹m Vên §µo –B i Ch¸y ,Qu¶ng Ninh.·
Qua thêi gian 3 n¨m ®îc trêng §¹i häc Kinh Quèc D©n Néi
®µo t¹o chuyªn ngµnh qu¶n trÞ kinh doanh, sau khi ® thùc tËp nghiªn·
cøu doanh nghiÖp em ® chän ®Ò tµi: “Ph©n tÝch tÝnh hiÖu qu¶ viÖc ·
dông vèn cña Nhµ m¸y ®ãng tÇu H¹ Long” ®Ó lµm chuyªn ®Ò tèt nghiÖp cho
m×nh. Cho ®Õn nay em ® hoµn thµnh xong chuyªn ®Ò cña m×nh thu ®· îc
nhiÒu kinh nghiÖm quý b¸u trong khi häc nghiªn cøu ®Ò tµi ®Ó ®îc
nh÷ng kiÕn thøc nµy em xin bµy t×nh c¶m ch©n thµnh cña m×nh göi
lêi c¶m ¬n tíi toµn thÓ thÇy c« gi¸o cña trêng §¹i häc Kinh tÕ Quèc D©n Hµ
Néi ®Æc biÖtc¸c thÇygi¸o khoa Qu¶n trÞ kinh doanh ® truyÒn ®¹t·
l¹i cho em nh÷ng kiÕn thøc Ých, bªn c¹nh ®ã em xin c¶m ¬n gi¸o
NguyÔn Ngäc §iÖp ® tËn t×nh thêi gian c«ng søc trÝ tuÖ ®Ó h· íng dÉn
em cã ®îc kiÕn thøc trong khi nghiªn cøu ®Ò tµi hoµn thµnh chuyªn ®Ò
tèt nghiÖp cho tíi ngµy h«m nay.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n tíi toµn thÓ anh chÞ em phßng ban cña
Nhµ m¸y ®ãng tÇu H¹ Long ® gióp ®ì trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Ò tµi.·
Cuèi cïng em xin c¶m ¬n tÊt b¹n ngêi th©n ® gióp ®ì ·
t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó em hoµn thµnh chuyªn ®Ò tèt nghiÖp.
H¹ Long, ngµy 5 th¸ng 9 n¨m 2006
Sinh viªn thùc hiÖn:
NguyÔn Anh TuÊn
Lêi më ®Çu
1 Lớp Quản trị kinh doanh –VB2-K2
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Vốn tại NM đóng tàu Hạ Long - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Vốn tại NM đóng tàu Hạ Long - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
61 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Vốn tại NM đóng tàu Hạ Long 9 10 493