Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Xác định giá trị DN tại cty CK Mê Kông

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 81 trang   |   Lượt xem: 1323 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp

SV: §ç Quang Hoµ-TTCK43

Lêi më ®Çu
1. Lý do chän ®Ò tµi
Trong mét vµi n¨m gÇn ®©y nghiÖp vô t vÊn cæ phÇn ho¸ lµ mét trong
nh÷ng nghiÖp vô mang l¹i doanh thu lín cho c¸c c«ng ty chøng kho¸n.V× vËy,
sù c¹nh tranh gi÷a c¸c c«ng ty chøng kho¸n trong viÖc t×m kiÕm kh¸ch hµng
ngµy cµng quyÕt liÖt. HiÖn nay, kh«ng chØ nhê c¸c mèi quan hÖ, hay møc phÝ
mµ viÖc c¹nh tranh chñ yÕu dùa trªn c¸c dÞch vô cung cÊp.
Qu¸ tr×nh t vÊn cæ phÇn bao gåm nhiÒu c«ng viÖc ®îc c«ng ty chøng
kho¸n chia thµnh c¸c giai ®o¹n (c¸c kh©u) trong ®ã kh¸ch hµng cã thÓ lùa
chän mua tõng phÇn, hoÆc mua trän gãi. ViÖc x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp
cã vai trß quyÕt ®Þnh ®èi víi toµn bé tiÕn tr×nh cæ phÇn ho¸, kh©u nµy thêng
chiÕm mét thêi gian lín trong toµn bé tiÕn tr×nh thùc hiÖn nghiÖp vô t vÊn cæ
phÇn ho¸ ®èi víi c«ng ty chøng kho¸n. §Ó gi¶m bít thêi gian trong viÖc x¸c
®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp c«ng ty chøng kho¸n cÇn ph¶i lùa chän ®îc ph¬ng
ph¸p thÝch hîp ®èi víi tõng lo¹i h×nh doanh nghiÖp ®ång thêi víi mçi ph¬ng
ph¸p cÇn ph¶i n¾m ®îc nh÷ng ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu vµ ®iÒu kiÖn ¸p dông
tõng ph¬ng ph¸p, tÝnh kh¶ thi khi ¸p dông ë ViÖt Nam.
NghÞ ®Þnh 187/N§- CP ra ®êi thay thÕ nghÞ ®Þnh 64 ®· t¹o ra hµnh lang
ph¸p lý quan träng cho viÖc s¾p xÕp ®æi míi h×nh thøc së h÷u cña c¸c doanh
nghiÖp.Theo ®ã qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi h×nh thøc së h÷u, tÝnh ®Õn hÕt th¸ng
12/2004 ®· cã h¬n 2500 doanh nghiÖp ®îc chuyÓn thµnh c«ng ty cæ phÇn. Tuy
nhiªn sè lîng ®ã míi chØ chiÕm kho¶ng 25% sè doanh nghiÖp hiÖn cã ë níc
ta.
Trong n¨m 2005 chÝnh phñ vµ bé tµi chÝnh ®· ®Ò ra môc tiªu ph¶i cæ
phÇn ho¸ ®îc 750 doanh nghiÖp. §Ó hoµn thµnh môc tiªu nµy th× viÖc x¸c ®Þnh
gi¸ trÞ doanh nghiÖp t¹i c¸c c«ng ty chøng kho¸n cÇn ph¶i ®îc rót ng¾n thêi
gian nhng chÊt lîng vÉn ®îc n©ng cao tr¸nh thÊt tho¸t nguån vèn cña nhµ níc,
®ång thêi thu hót ®îc nhiÒu kh¸ch hµng.

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp

SV: §ç Quang Hoµ-TTCK43

2. Ph¹m vi nghiªn cøu
Chuyªn ®Ò thùc tËp chñ yÕu nghiªn cøu vÒ c¸c ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸
trÞ doanh nghiÖp, nh÷ng ph¬ng ph¸p ®ang ®îc ¸p dông t¹i c¸c c«ng ty chøng
kho¸n, u nhîc ®iÓm cña tõng ph¬ng ph¸p. TÝnh kh¶ thi khi ¸p dông nh÷ng ph¬ng ph¸p míi.
3. KÕt cÊu chuyªn ®Ò :
Chuyªn ®Ò thùc tËp gåm 3 ch¬ng.
Ch¬ng 1: Nh÷ng lý luËn chung vÒ t vÊn x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh
nghiÖp t¹i c«ng ty chøng kho¸n.
Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng t vÊn x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp t¹i c«ng ty
chøng kho¸n Mª K«ng.
Ch¬ng 3: Gi¶i ph¸p cÇn thùc hiÖn ®Ó më réng t vÊn x¸c ®Þnh gi¸ trÞ
doanh nghiÖp t¹i c«ng ty chøng...
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp SV: §ç Quang Hoµ-TTCK43
Lêi më ®Çu
1. Lý do chän ®Ò tµi
Trong mét vµi n¨m gÇn ®©y nghiÖp t vÊn phÇn ho¸ lµ mét trong
nh÷ng nghiÖp vô mang l¹i doanh thu lín cho c¸c c«ng ty chøng kho¸n.V× vËy,
c¹nh tranh gi÷a c¸c c«ng ty chøng kho¸n trong viÖc t×m kiÕm kh¸ch hµng
ngµy cµng quyÕt liÖt. HiÖn nay, kh«ng chØ nhê c¸c mèi quan hÖ, hay møc phÝ
mµ viÖc c¹nh tranh chñ yÕu dùa trªn c¸c dÞch vô cung cÊp.
Qu¸ tr×nh t vÊn phÇn bao gåm nhiÒu c«ng viÖc ®îc c«ng ty chøng
kho¸n chia thµnh c¸c giai ®o¹n (c¸c kh©u) trong ®ã kh¸ch hµng thÓ lùa
chän mua tõng phÇn, hoÆc mua trän gãi. ViÖc x¸c ®Þnh gi¸ t doanh nghiÖp
vai t quyÕt ®Þnh ®èi víi toµn tiÕn tr×nh cæ phÇn ho¸, kh©u nµy thêng
chiÕm mét thêi gian lín trong toµn tiÕn tr×nh thùc hiÖn nghiÖp t vÊn
phÇn ho¸ ®èi víi c«ng ty chøng kho¸n. §Ó gi¶m bít thêi gian trong viÖc x¸c
®Þnh gi¸ t doanh nghiÖp c«ng ty chøng kho¸n cÇn ph¶i lùa chän ®îc ph¬ng
ph¸p thÝch hîp ®èi víi tõng lo¹i h×nh doanh nghiÖp ®ång thêi víi mçi ph¬ng
ph¸p cÇn ph¶i n¾m ®îc nh÷ng ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu ®iÒu kiÖn ¸p dông
tõng ph¬ng ph¸p, tÝnh kh¶ thi khi ¸p dông ë ViÖt Nam.
NghÞ ®Þnh 187/N§- CP ra ®êi thay thÕ nghÞ ®Þnh 64 ®· t¹o ra hµnh lang
ph¸p quan träng cho viÖc s¾p xÕp ®æi míi h×nh thøc h÷u cña c¸c doanh
nghiÖp.Theo ®ã q tr×nh chuyÓn ®æi nh thøc së h÷u, tÝnh ®Õn hÕt th¸ng
12/2004 ®· cã h¬n 2500 doanh nghiÖp ®îc chuyÓn thµnh c«ng ty cæ phÇn. Tuy
nhiªn lîng ®ã míi chØ chiÕm kho¶ng 25% sè doanh nghiÖp hiÖn ë níc
ta.
Trong n¨m 2005 chÝnh phñ tµi chÝnh ®· ®Ò ra môc tiªu ph¶i
phÇn ho¸ ®îc 750 doanh nghiÖp. §Ó hoµn thµnh môc tiªu nµy th× viÖc x¸c ®Þnh
gi¸ trÞ doanh nghiÖp t¹i c¸c c«ng ty chøng kho¸n cÇn ph¶i ®îc rót ng¾n thêi
gian nhng chÊt lîng vÉn ®îc n©ng cao tr¸nh thÊt tho¸t nguån vèn cña nhµ níc,
®ång thêi thu hót ®îc nhiÒu kh¸ch hµng.
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Xác định giá trị DN tại cty CK Mê Kông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Xác định giá trị DN tại cty CK Mê Kông - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
81 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Xác định giá trị DN tại cty CK Mê Kông 9 10 184