Ktl-icon-tai-lieu

Đẩy mạnh phát triển đảng viên trong thanh niên ở Đà Nẵng

Được đăng lên bởi lsd802hv1-gmail-com
Số trang: 105 trang   |   Lượt xem: 1087 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

më ®Çu
1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi
ChØ thÞ sè 52CT/T¦ ngµy 21/01/2002 cña Bé ChÝnh trÞ kh¼ng ®Þnh:
kÕt n¹p ®¶ng viªn lµ nhiÖm vô quan träng, thêng xuyªn, cã tÝnh qui luËt trong
c«ng t¸c x©y dùng §¶ng nh»m t¨ng cêng thªm søc chiÕn ®Êu vµ b¶o ®¶m sù
kÕ thõa ph¸t triÓn cña §¶ng. §¶ng lµ mét c¬ thÓ chÝnh trÞ - x· héi sèng, cã qu¸
tr×nh h×nh thµnh, ph¸t triÓn vµ ®µo th¶i riªng. V× vËy, sù ph¸t triÓn cña §¶ng
lµ ®ßi hái tù nhiªn, lµ qui luËt tÊt yÕu, nh»m ®Ó bï ®¾p sè lîng gi¶m ®i vµ
t¹o thªm sinh lùc cho §¶ng, trÎ hãa §¶ng, b¶o ®¶m sù kÕ thõa, t¹o thªm
nh©n tè míi trong viÖc n©ng cao chÊt lîng ®éi ngò ®¶ng viªn (§N§V).
Thanh niªn lµ lùc lîng "rêng cét cña níc nhµ" vµ §oµn thanh niªn
céng s¶n Hå ChÝ Minh lµ ®éi hËu bÞ tin cËy cña §¶ng, lµ ®éi qu©n xung
kÝch c¸ch m¹ng, lµ trêng häc x· héi chñ nghÜa (XHCN) cña thanh niªn.
Ngµy nay, trong c«ng cuéc ®æi míi, ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i
hãa (CNH, H§H) ®Êt níc, thanh niªn cµng cã vÞ trÝ, vai trß quan träng ®èi
víi sù ph¸t triÓn ®i lªn cña c¶ d©n téc. NghÞ quyÕt Héi nghÞ lÇn thø t Ban
chÊp hµnh Trung ¬ng §¶ng khãa VII ®· chØ râ: sù nghiÖp ®æi míi cã thµnh
c«ng hay kh«ng, ®Êt níc bíc vµo thÕ kû XXI cã vÞ trÝ xøng ®¸ng trong céng
®ång thÕ giíi hay kh«ng, c¸ch m¹ng ViÖt Nam cã v÷ng bíc theo con ®êng
XHCN hay kh«ng, phÇn lín tïy thuéc vµo lùc lîng thanh niªn, vµo viÖc båi
dìng, rÌn luyÖn thÕ hÖ thanh niªn.
Lµ cÊp c¬ së trong hÖ thèng chÝnh trÞ, phêng lµ ®Þa bµn mµ ë ®ã c¸c
chñ tr¬ng, ®êng lèi, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ níc ®îc hiÖn thùc hãa. N»m
trªn ®Þa bµn ®« thÞ, phêng lµ n¬i diÔn ra nh÷ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh
doanh, sinh ho¹t chÝnh trÞ, x· héi s«i ®éng nhÊt. Nh÷ng t¸c ®éng tÝch cùc
còng nh tiªu cùc ®Òu diÔn ra ë ®©y. §iÒu ®ã ®· t¸c ®éng mét c¸ch trùc tiÕp
®Õn lý tëng, ®éng c¬, lèi sèng cña thanh niªn thµnh phè.

2

HiÖn nay, ë §µ N½ng ®¶ng viªn ®ang sinh ho¹t t¹i c¸c §¶ng bé phêng rÊt ®a d¹ng vµ kh«ng ®ång ®Òu, xÐt theo nhiÒu khÝa c¹nh. Sè ®¶ng viªn
"®¬ng chøc" (trong ®ã cã sè trÎ) lµm nßng cèt cña c¸c §¶ng bé ®ang gi÷
träng tr¸ch t¹i c¸c cÊp ñy §¶ng, ñy ban nh©n d©n phêng, trêng häc, ®ån
c«ng an, tr¹m x¸, hîp t¸c x· tiÓu thñ c«ng nghiÖp chiÕm tû lÖ Ýt (vµ chÊt lîng còng cßn nhiÒu h¹n chÕ). Cßn l¹i lµ c¸c ®¶ng viªn ®· nghØ hu hoÆc mÊt
søc lao ®éng. ChÝnh v× vËy, lµm tèt c«ng t¸c ph¸t triÓn ®¶ng viªn
(CTPT§V) trong thanh niªn ë cÊp phêng ®Ó gãp phÇn trÎ hãa, t¨ng thªm
sinh lùc, trÝ tuÖ cho c¸c §¶ng bé phêng b¶o ®¶m thùc hiÖn th¾ng lîi nhiÖm
vô chÝnh trÞ cña phêng lµ mét vÊn ®Ò rÊt quan träng trong c«ng t...
më ®Çu
1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi
ChØ thÞ 52CT/T¦ ngµy 21/01/2002 cña ChÝnh trÞ kh¼ng ®Þnh:
t n¹p ®¶ng viªn lµ nhm vô quan träng, thêng xun, cã tÝnh qui luËt trong
c«ng t¸c x©y dùng §¶ng nh»m t¨ng cêng thªm søc chiÕn ®Êu vµ b¶o ®¶m
ta ph¸t trn cña §¶ng. §¶ng lµ t c¬ thÓ chÝnh t - héing, cã qu¸
tr×nh h×nh thµnh, ph¸t triÓn vµ ®µo th¶i riªng. V× vËy, sù ph¸t triÓn cña §¶ng
®ßi hái nhiªn, qui luËt tÊt yÕu, nh»m ®Ó ®¾p lîng gi¶m ®i
t¹o thªm sinh lùc cho §¶ng, t hãa §¶ng, b¶o ®¶m thõa, t¹o tm
nh©n tè i trong vc ng cao ct lîng ®éi n ®¶ng viªn (§N§V).
Thanh niªn lùc lîng "rêng cét cña níc nhµ" §oµn thanh niªn
céng s¶n Hå ChÝ Minh ®éi hËu tin cËy cña §¶ng, ®éi qu©n xung
kÝch c¸ch m¹ng, trêng häc héi chñ nghÜa (XHCN) cña thanh niªn.
Ngµy nay, trong c«ng cuéc ®æi míi, ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i
hãa (CNH, H§H) ®Êt níc, thanh niªn cµng trÝ, vai trß quan träng ®èi
víi ph¸t triÓn ®i lªn cña d©n téc. NghÞ quyÕt Héi nghÞ lÇn thø t Ban
chÊp hµnh Trung ¬ng §¶ng khãa VII ®· chØ râ: nghiÖp ®æi míi thµnh
c«ng hay kh«ng, ®Êt níc bíc vµo thÕ kû XXI cã vÞ trÝ xøng ®¸ng trong céng
®ång thÕ giíi hay kh«ng, c¸ch m¹ng ViÖt Nam v÷ng bíc theo con ®êng
XHCN hay kh«ng, phÇn lín tïy thuéc vµo lùc lîng thanh niªn, vµo viÖc båi
dìng, rÌn luyÖn thÕ hÖ thanh niªn.
cÊp trong thèng chÝnh trÞ, phêng ®Þa bµn ë ®ã c¸c
chñ tr¬ng, ®êngi, chÝnh s¸ch cña §¶ngNhµ níc ®îc hiÖn thùc hãa. N»m
trªn ®Þa bµn ®« thÞ, phêng n¬i diÔn ra nh÷ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh
doanh, sinh ho¹t chÝnh trÞ, héi s«i ®éng nhÊt. Nh÷ng t¸c ®éng tÝch cùc
còng nh tiªu cùc ®Òu diÔn ra ë ®©y. §iÒu ®ã ®· t¸c ®éng mét c¸ch trùc tiÕp
®Õn lý tëng, ®éng , i sèng a thanh niªn thµnh phè.
1
Đẩy mạnh phát triển đảng viên trong thanh niên ở Đà Nẵng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đẩy mạnh phát triển đảng viên trong thanh niên ở Đà Nẵng - Người đăng: lsd802hv1-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
105 Vietnamese
Đẩy mạnh phát triển đảng viên trong thanh niên ở Đà Nẵng 9 10 476