Ktl-icon-tai-lieu

Đề án

Được đăng lên bởi Vua Mèo
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 444 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

Số:

/ĐA-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
Lạng Sơn, ngày

tháng

năm 2011

ĐỀ ÁN
PHÁT TRIỂN DU LỊCH - VĂN HÓA
KHU DANH THẮNG NHỊ - TAM THANH THÀNH PHỐ LẠNG SƠN - TỈNH
LẠNG SƠN GIAI ĐOẠN 2011 - 2015
I. SỰ CẦN THIẾT

Lạng Sơn - một tỉnh miền núi biên giới, có nhiều danh lam thắng cảnh, di tích
lịch sử văn hóa, là nơi hội tụ của những nét văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. Với tiềm
năng sẵn có của tỉnh, những năm qua được sự quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện giúp
đỡ của các cấp, các ngành, du lịch Lạng Sơn đã ngày càng phát triển, số lượng khách
đến Lạng Sơn ngày càng tăng, doanh thu từ du lịch đã đóng góp đáng kể vào phát
triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đời sống dân cư ngày càng được cải thiện. Tuy nhiên,
những tiềm năng du lịch của tỉnh chưa được chú trọng khai thác để phục vụ phát triển;
mặt khác việc khơi dậy, bảo tồn và phát huy những tài nguyên du lịch của tỉnh, đặc
biệt là tài nguyên phát triển du lịch - văn hóa chưa được quan tâm đúng mức.
Đề án Phát triển du lịch - văn hóa Khu danh thắng Nhị - Tam Thanh nhằm khai
tháctiềm năng thế mạnh của khu vực này và cụ thể hóa quy hoạch tổng thể phát triển
du lịch tỉnh giai đoạn 2010 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Quy hoạch tổng
thể Khu danh thắng Nhị, Tam Thanh - Thành Nhà Mạc, đề án đưa ra mục đích, mục
tiêu và giải pháp phát triển Khu danh thắng trên, qua đó tiếp tục khai thác và bảo tồn
những tiềm năng du lịch của tỉnh, từng bước nâng cao đời sống của người dân, tạo ra
những sản phẩm mới về du lịch Lạng Sơn góp phần đưa ngành du lịch thực sự trở
thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.
II. CĂN CỨ LẬP ĐỀ ÁN

Luật du lịch số 44/2005/QH 11;
Luật di sản văn hóa năm 2001 (sửa đổi, bổ sung năm 2009);
Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 19/04/2007 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ Lạng Sơn
về Bảo tồn và phát huy vốn di sản văn hóa của tỉnh;
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XV nhiệm kỳ 2010 - 2015;
Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lạng Sơn 2011 - 2020
Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Lạng Sơn giai đoạn 2010-2020 và tầm nhìn
đến năm 2030;
Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND, ngày 09 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân
dân tỉnh ban hành Quy chế Quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh
Lạng Sơn;

Quyết định 1427/QĐ-UBND, ngày 28 tháng 7 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân
tỉnh Lạng Sơn; Quyết định Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng khu di tích danh
thắng Nhị - Tam Thanh - Núi Tô Thị và Thành Nhà Mạc
III THỰC TRẠNG PHÁT T...
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
Số: /ĐA-UBND Lạng Sơn, ngày tháng năm 2011
ĐỀ ÁN
PHÁT TRIỂN DU LỊCH - VĂN HÓA
KHU DANH THẮNG NHỊ - TAM THANH THÀNH PHỐ LẠNG SƠN - TỈNH
LẠNG SƠN GIAI ĐOẠN 2011 - 2015
I. SỰ CẦN THIẾT
Lạng Sơn - một tỉnh miền núi biên giới, nhiều danh lam thắng cảnh, di tích
lịch sử văn hóa, là nơi hội tụ của những nét văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. Với tiềm
năng sẵn có của tỉnh, những năm qua được sự quan tâm chỉ đạotạo điều kiện giúp
đỡ của các cấp, các ngành, du lịch Lạng Sơn đã ngày càng phát triển, slượng khách
đến Lạng Sơn ngày càng tăng, doanh thu từ du lịch đã đóng góp đáng kể vào phát
triển kinh tế - hội của tỉnh, đời sống dân ngày càng được cải thiện. Tuy nhiên,
những tiềm năng du lịch của tỉnh chưa được chú trọng khai thác để phục vụ phát triển;
mặt khác việc khơi dậy, bảo tồn và phát huy những tài nguyên du lịch của tỉnh, đặc
biệt là tài nguyên phát triển du lịch - văn hóa chưa được quan tâm đúng mức.
Đề án Phát triển du lịch - văn hóa Khu danh thắng Nhị - Tam Thanh nhằm khai
tháctiềm năng thế mnh của khu vực nàyc thể hóa quy hoạch tổng thể phát triển
du lịch tỉnh giai đoạn 2010 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Quy hoạch tổng
thể Khu danh thắng Nhị, Tam Thanh - Thành Nhà Mạc, đề án đưa ra mục đích, mục
tiêu và giải pháp phát triển Khu danh thắng trên, qua đó tiếp tục khai thác bảo tồn
những tiềm năng du lịch của tỉnh, từng bước nâng cao đời sống của người n, tạo ra
những sản phẩm mới về du lịch Lạng Sơn góp phần đưa ngành du lịch thực sự trở
thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.
II. CĂN CỨ LẬP ĐỀ ÁN
Luật du lịch số 44/2005/QH 11;
Luật di sản văn hóa năm 2001 (sửa đổi, bổ sung năm 2009);
Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 19/04/2007 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ Lạng Sơn
về Bảo tồn và phát huy vốn di sản văn hóa của tỉnh;
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XV nhiệm kỳ 2010 - 2015;
Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lạng Sơn 2011 - 2020
Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Lạng Sơn giai đoạn 2010-2020 và tầm nhìn
đến năm 2030;
Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND, ngày 09 tháng 11 năm 2010 của y ban nhân
dân tỉnh ban hành Quy chế Quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh
Lạng Sơn;
Đề án - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề án - Người đăng: Vua Mèo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Đề án 9 10 535