Ktl-icon-tai-lieu

Đề án chiến lược marketing của Unilever Việt Nam

Được đăng lên bởi hung-hu-nh-chi
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 2412 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Nguồn chia sẻ : 

1

CHƯƠNG I : MÔ TẢ TÌNH HUỐNG
1.1

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY UNILEVER VIỆT

NAM.
Unilever là một tập đoàn toàn cầu của anh và Hà lan nổi
tiếng thế giới trên lĩnh vực sản xuất và các sản phẩm tiêu dùng
nhanh bao gồm các sản phẩm chăm sóc vệ sinh cá nhân và gia
đình, thức ăn, trà và đồ uống từ trà. Các nhãn hiệu tiêu biểu của
Unilever được tiêu dùng và chấp nhận rộng rãi trên toàn cầu như
Lipton, Knorr, Cornetto, Omo, Lux, Vim, Lifebouy, Dove,
Close-Up, Sunsilk, Clear, Pond’s, Hazeline, Vaseline, … với
doanh thu trên hàng triệu đô cho mỗi nhãn hiệu đã và đang chứng
tỏ Unilever là một trong những công ty thành công nhất thế giới
trong lĩnh vực kinh doanh chăm sóc sức khỏe của người tiêu
dùng( Personel Care). Cùng với

Proctol &Gambel ( P&G),

Unilever hiện đang thống trị khắp thế giới về các sản phẩm này.
Là một công ty đa quốc gia việc mở rộng kinh doanh và đặt
nhiều chi nhánh trên thế giới để chiếm lĩnh thị trường toàn cầu là
một trong những mục tiêu của Unilever. Unilever Việt Nam được
thành lập năm 1995 cũng là một bước đi trong chiến lược tổng
thể của Unilever.
Unilever Việt Nam thực chất là tập hợp của ba công ty riêng
biệt : Liên doanh Lever Việt Nam có trụ sở tại Hà Nội, Elida P/S
tại Thành phố Hồ chí Minh và Công ty Best Food cũng đặt tại

2
thành phố Hồ Chí Minh.
Từ năm 1995 đến nay Unilever đã đầu tư khoảng 120 tiệu
USD trong 3 doanh nghiệp này, điều này được thể hiện trong
bảng sau:
Bảng 1.1: Giới thiệu về công ty Unilever.

Công ty

Tổng vốn

Phần vốn

đầu

góp

Địa

Lĩnh vực hoạt

tư ( Triệu

của

điểm

động

USD)

Unilever
Hà

Liên doanh Lever

56

VN (1995)

66.66%

Nội
HCM

Chăm sóc cá
nhân, gia đình
Chăm sóc răng

LD Elida P/S

17.5

Unilever Bestfood
VN( 1996)

100%

HCM

miệng
Thực

37.1

100%

HCM

phẩm,

kem
và các đồ uống

“Nguồn: Phòng Marketing, Công ty Unilever Việt Nam.”
Unilever Việt Nam hiện nay có 5 nhà máy tại Hà Nội, Củ chi,
Thủ Đức và khu công nghiệp Biên Hoà. Công ty hiện tại có hệ
thống phân phối bán hàng trên toàn quốc thông qua hơn 350 nhà
phân phối lớn và hơn 150.000 cửa hàng bán lẻ. Hiện nay công ty
đạt mức tăng trưởng khoảng 35-40% và tuyển dụng hơn 2000
nhân viên. Ngoài ra công ty còn hợp tác với nhiều nhà máy xí
nghiệp nội địa trong các hoạt động sản xuất gia công, cung ứng
nguyên vật liệu sản xuất và bao bì thành phẩm. Các hoạt động hợp

3
tác kinh doanh này đã giúp Unilever Việt Nam tiết kiệm chi phí
nhập khẩu hạ giá thành sản phẩm, để tăng cường sức cạnh tranh
của các sản phẩm của côn...
Ngu
n chia s :
www.vnedoc.com
1
CHƯƠNG I : MÔ T TÌNH HUNG
1.1 GII THIU V CÔNG TY UNILEVER VIT
NAM.
Unilever mt tp đoàn toàn cu ca anh và lan ni
tiếng thế gii trên lĩnh vc sn xut các sn phm tiêu dùng
nhanh bao gm các sn phm chăm sóc v sinh nhân gia
đình, thc ăn, trà và đ ung t trà. Các nn hiu tiêu biu ca
Unilever đưc tiêu ng và chp nhn rng rãi trên toàn cu như
Lipton, Knorr, Cornetto, Omo, Lux, Vim, Lifebouy, Dove,
Close-Up, Sunsilk, Clear, Pond’s, Hazeline, Vaseline, … vi
doanh thu trên ng triu đô cho mi nhãn hiu đã và đang chng
t Unilever là mt trong nhng công ty thành công nht thế gii
trong lĩnh vc kinh doanh chăm sóc sc khe ca ngưi tiêu
dùng( Personel Care). Cùng vi Proctol &Gambel ( P&G),
Unilever hin đang thng tr khp thế gii v c sn phm này.
Là mt ng ty đa quc gia vic m rng kinh doanh đặt
nhiu chi nnh trên thế gii để chiếm lĩnh th trưng toàn cu
mt trong nhng mc tu ca Unilever. Unilever Vit Nam đưc
thành lp năm 1995 cũng mt bước đi trong chiến lược tng
th ca Unilever.
Unilever Vit Nam thc cht là tp hp ca ba công ty riêng
bit : Liên doanh Lever Vit Nam tr s ti Hà Ni, Elida P/S
ti Tnh ph H c Minh và Công ty Best Food cũng đặt ti
Đề án chiến lược marketing của Unilever Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề án chiến lược marketing của Unilever Việt Nam - Người đăng: hung-hu-nh-chi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Đề án chiến lược marketing của Unilever Việt Nam 9 10 277