Ktl-icon-tai-lieu

Đề án kinh tế chính trị

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 686 lần   |   Lượt tải: 1 lần
§Ò ¸n Kinh tÕ chÝnh trÞ
PhÇn I
PhÇn më ®Çu
C«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ngµy nay ®ang nhiÖm trung t©m
cña c¶ thêi kú qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi, lµ chñ tr¬ng ®óng ®¾n cña §¶ng vµ
nhµ níc ta.
mét níc n«ng nghiÖp, 80% d©n c sèng ë n«ng th«n, lao ®éng n«ng
nghiÖp chiÕm 70% lao ®éng cña héi, §¶ng ta ®· kh«ng nh÷ng coi träng
nhiÖm c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Ët níc cßn ®Æc biÖt nhÊn m¹nh
nhiÖm vô c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp n«ng th«n. §©y lµ t×nh
tr¹ng tÊt yÕu ®Ó ®a níc ta tho¸t khëi t×nh tr¹ng nghÌo nµn,l¹c hËu, x©y dùng
mét nÒn n«ng nghiÖp hiÖn ®¹i v¨n minh.
Trong nh÷ng n¨m qua, c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ n«ng th«n ®· b¾t ®Çu
thùc hiÖn vµ ®¹t dîc mét thµnh tùu nhÊt ®Þnh,vËt chÊt-thuËt trªn
mét sè mÆt còng ®îc t¨ng cêng. Tuy nhiªn kÕt qu¶ cßn h¹n chÕ ë mét sè vïng
nhÊt ®Þnh. Cho ®Õn nay nhiÒu vïng n«ng th«n nhÊt lµ vïng s©u ,vïng xa, ®êi
sèng nh©n d©n cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n,kÕt cÊu h¹ tÇng cßn l¹c u, thuËt
th« s¬ cyÕu dùa vµo thuËt l©u ®êi mµ cha dùa trªn c¬ së khoa häc, n¨ng
suÊt lao ®éng cßn thÊp, søc c¹nh tranh yÕu, cha thùc hiÖn ®îc qu¸ tr×nh c«ng
nghiÖp ho¸,hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp n«ng th«n hoÆc thùc hiÖn cßn lóng tóng,
khã kh¨n.
ChÝnh vËy, t¹i §¹i héi toµn quèc lÇn thø ix, §¶ng ta ®· kh¼ng
®Þnh''môc tiªu cña chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi n¨m 2002-2003 :§a n-
íc ta tho¸t khëi t×nh tr¹ng kÐm ph¸t triÓn, n©ng cao râ rÖt ®êi sèng vËt chÊt
tinh thÇn cho nh©n d©n, t¹o nÒn t¶ng ®Ó n¨m 2020 níc ta c¬ b¶n trë thµnh mét
níc c«ng nghiÖp theo híng hiÖn ®¹i". Trong ®ã, ph¸t triÓn n«ng, l©m, ng ngiÖp
kinh n«ng th«n môc tiªu hµng ®Çu cña chÝnh s¸ch ph¸t triÓn c¸c
nghµnh tõ nay tíi n¨m 2010.
§Ó thùc hiÖn ®óng vµ hiÖu qu¶ nhiÖm vô träng t©m c«ng nghiÖp ho¸
hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n tríc hÕt cÇn cã nhËn thøc ®óng ®¾n vÒ
luËn thùc tiÔn còng nh cÇn n¾m v÷ng ®Æc ®iÓm, tÝnh chÊt, néi dung cña
vÊn ®Ò c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp ho¸ vµ n«ng th«n ë níc ta.
Phôccho nhu cÇu nghiªn cøu häc tËp, tÝch luü kiÕn thøc cho m«n häc nµy
1
Đề án kinh tế chính trị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề án kinh tế chính trị - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Đề án kinh tế chính trị 9 10 848