Ktl-icon-tai-lieu

Đề án lý thuyết tài chính tiền tệ

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 1405 lần   |   Lượt tải: 4 lần
§Ò ¸n Lý thuyÕt tµi chÝnh tiÒn tÖ
Lêi nãi ®Çu
S¶n xuÊt vµ lu th«ng hµng ho¸ ph¸t triÓn ®· kÐo theo c¸c ph¬ng thøc
thanh to¸n ph¸t triÓn, ph¬ng thøc nµy lµ sù kÕ thõa vµ ph¸t triÓn cña ph¬ng
thøc tríc ®ã. Kh¾c phôc nh÷ng nhîc ®iÓm cña ph¬ng thøc thanh to¸n b»ng
tiÒn t, thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt ph¬ng thøc thanh to¸n míi u
viÖt h¬n, ®¸p øng mét c¸ch tèt h¬n cho yªu cÇu cña sù ph¸t triÓn kinh tÕ.
HiÖn nay ë rÊt nhiÒu níc trªn thÕ giíi viÖc thanh to¸n kh«ng
dïng tiÒnt ®· trë nªn quen thuéc víi mçi ngêi d©n, trong khi ®ã ë
ViÖt Nam khèi lîng thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt cßn chiÕm
rÊt h¹n chÕ. Thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt cha ®îc ngêi d©n chÊp
nhËn réng r·i, thËm c nhiÒu ngêi cßn cha nh×n thÊy sÐc, tÊm thÎ
tÝn dông bao giê. thÓ nãi mét chóng ta cha ph¸t huy ®îc tÝnh u
viÖt cña thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt nh vËy chóng ta cha tËn
dông hÕt c¸c ®iÒu kiÖn tèt nhÊt cho sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ.
HiÖn nay khi mµ thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt ®ang lµ phæ biÕn th× viÖc
t×m ra gi¶i ph¸p cho ph¸t triÓn cña thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt
rÊt cÇn thiÕt tuy r»ng ®iÒu ®ã kh«ng ®¬n gi¶n. ®ßi hái ph¶i quan
t©m, nghiªn cøu mét c¸ch ®Çy ®ñ, ph¶i cã c¸i nh×n s©u h¬n, réng h¬n. Víi
mong muèn c¸c h×nh thøc thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt ngµy cµng
®îc chÊp nhËn réng r·i em ®· chän ®Ò tµi :“Mét gi¶i ph¸p ph¸t triÓn
c¸c h×nh thøc thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt t¹i ViÖt Nam”.
Néi dung chÝnh cña ®Ò tµi bao gåm :
Ch¬ng 1 : luËn chung vÒ thanh to¸n kh«ng
dïng tiÒn mÆt .
Ch¬ng 2 : Thùc tr¹ng c¸c h×nh thøc thanh
to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt t¹i ViÖt Nam hiÖn nay
Ch¬ng 3 : gi¶i ph¸p ph¸t triÓn c¸c h×nh thøc
thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt
- Giíi h¹n §Ò tµi :Víi mong muèn thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn
mÆt ph¸t triÓn ®îc chÊp nhËn réng r·i, nhÊt c¸c nh©n,
Đề án lý thuyết tài chính tiền tệ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề án lý thuyết tài chính tiền tệ - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Đề án lý thuyết tài chính tiền tệ 9 10 795