Ktl-icon-tai-lieu

Đề án tốt nghiệp Xây dựng hệ thống điều khiển và lập trình điều khiển thang máy

Được đăng lên bởi hungmol
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 3529 lần   |   Lượt tải: 15 lần
Đề án tốt nghiệp
Xây dựng hệ thống điều
khiển và lập trình điều khiển
thang máy

§å ¸n tèt nghiÖp

Gvhd: ThÇy TrÇn V¨n Kh«i

Tim boi : nguyenvanbientbd47@gmail.com

I.
Môc lôc
Môc lôc.....................................................................................................................1
Ch¬ng I: Nghiªn cøu ph©n tÝch cÊu tróc thang m¸y..................................................2
I. Giíi thiÖu thang m¸y.............................................................................................2
II. Ph©n lo¹i thang m¸y............................................................................................5
1. Ph©n lo¹i theo chøc n¨ng................................................................................5
2. Ph©n lo¹i theo tèc ®é dÞch chuyÓn..................................................................6
3. Ph©n lo¹i theo t¶i träng...................................................................................6
4. Ph©n lo¹i theo vÞ trÝ ®Æt bé kÐo têi..................................................................6
5. Theo hÖ thèng vËn hµnh.................................................................................6
III. Trang thiÕt bÞ c¬ khÝ cña thang m¸y....................................................................7
1. Tæng thÓ c¬ khÝ thang m¸y.............................................................................7
2. ThiÕt bÞ l¾p ®Æt trong buång m¸y ...................................................................7
3. ThiÕt bÞ l¾p trong giÕng thang m¸y.................................................................9
4. ThiÕt bÞ l¾p ®Æt trong hè giÕng thang m¸y......................................................9
5. C¸c thiÕt bÞ cè ®Þnh trong giÕng thang..........................................................10
5.1 Ray dÉn híng..........................................................................................10
5.2 Gi¶m chÊn...............................................................................................10
6. Cabin vµ c¸c thiÕt bÞ liªn quan......................................................................10
6.1 Khung cabin............................................................................................10
6.2 Ngµm dÉn híng.......................................................................................10
6.3 HÖ thèng treo ca bin................................................................................10
6.4 Buång cabin...............................
Đề án tốt nghiệp
Xây dựng hệ thống điều
khin và lập trình điều khiển
thang máy
Đề án tốt nghiệp Xây dựng hệ thống điều khiển và lập trình điều khiển thang máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề án tốt nghiệp Xây dựng hệ thống điều khiển và lập trình điều khiển thang máy - Người đăng: hungmol
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
Đề án tốt nghiệp Xây dựng hệ thống điều khiển và lập trình điều khiển thang máy 9 10 164