Ktl-icon-tai-lieu

Đề án tuyển dụng

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 678 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Lêi nãi ®Çu

Thùc tiÔn cho thÊy sù tån t¹i, ph¸t triÓn cña mét tæ chøc phô thuéc vµo
nhiÒu yÕu tè, nhiÒu ®iÒu kiÖn nhng chñ yÕu nhÊt vÉn lµ phô thuéc vµo con ngêi hay nguån nh©n lùc cña tæ chøc. Mét sè tæ chøc tõ nh÷ng ngµy s¬ khai ®Òu
cã nguån nh©n lùc cña m×nh. §Ó cã ®îc nguån nh©n lùc ®ã kh«ng c¸ch nµo
kh¸c tæ chøc ®ã ph¶i tiÕn hµnh tuyÓn dông lao ®éng vµ qu¶n lý sö dông nguån
nh©n lùc ®ã. VËy tuyÓn dông cã mét vÞ trÝ v« cïng quan träng ®èi víi tæ chøc
còng nh ®èi c«ng t¸c qu¶n trÞ nguån nh©n lùc. TuyÓn dông lµ tiÒn ®Ò cho c¸c
ho¹t ®éng kh¸c cña qu¶n trÞ nguån nh©n lùc.
§Ò ¸n nµy nh»m kh¼ng ®Þnh: "TuyÓn dông lµ ho¹t ®éng then chèt cña
qu¶n trÞ nh©n lùc trong mäi tæ chøc". Qu¶n trÞ nh©n lùc cho chóng ta kh¸i
niÖm vÒ rÊt nhiÒu c¸ch thøc gi¶i quyÕt vÒ vÊn ®Ò con ngêi, nh»m lµm cho tæ
chøc ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ ®¹t ®îc môc tiªu tæ chøc, vµ c«ng t¸c tuyÓn dông
lµ mét trong nh÷ng c¸ch thøc gi¶i quyÕt ®ã. §Ó tiÕn hµnh nghiªn cøu c¸c ®Ò
tµi c¸c ph¬ng ph¸p ®îc sö dông lµ: Ph¬ng ph¸p ph©n tÝch, tæng hîp tµi liÖu
gi¸o tr×nh, c¸c tµi liÖu tham kh¶o kh¸c.
Néi dung bµi viÕt gåm 3 ch¬ng:
Ch¬ng I - C¬ së lý luËn cña ho¹t ®éng tuyÓn dông trong tæ chøc.
Ch¬ng II - Ph©n tÝch tÇm quan träng cña tuyÓn dông.
Ch¬ng III - Ph¬ng híng nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c tuyÓn dông.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« gi¸o TS. Vò ThÞ Mai ®· gióp ®ì em hoµn
thµnh b¶n ®Ò ¸n nµy. MÆc dï ®· cè g¾ng rÊt nhiÒu nhng bµi viÕt cña em kh«ng
tr¸nh khái mét sè thiÕu sãt. Em rÊt mong ®îc sù gãp ý cña thÇy c« vµ c¸c b¹n.

Ch¬ng I
C¬ së lý luËn cña ho¹t ®éng tuyÓn dông
I. Kh¸i niÖm vµ c¸c vÊn ®Ò vÒ tuyÓn dông.

1. Kh¸i niÖm vÒ tuyÓn dông lao ®éng.
1.1. TuyÓn dông lao ®éng.
TuyÓn dông lµ qu¸ tr×nh t×m kiÕm, thu hót øng cö viªn tõ nh÷ng nguån
kh¸c nhau ®Õn tham gia dù tuyÓn vµo c¸c vÞ trÝ cßn trèng trong tæ chøc vµ lùa
chän trong sè hä nh÷ng ngêi ®¸p øng tèt yªu cÇu c«ng viÖc ®Æt ra.
1.2. TuyÓn mé lao ®éng.
TuyÓn mé lµ qu¸ tr×nh thu hót nh÷ng ngêi xin viÖc cã tr×nh ®é tõ lùc lîng lao ®éng x· héi vµ lao ®éng bªn trong tæ chøc ®Õn ®¨ng ký, nép ®¬n t×m
viÖc hay tham gia dù tuyÓn.
1.3. TuyÓn chän lao ®éng.
TuyÓn chän lµ qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸ c¸c øng cö viªn theo nhiÒu khÝa c¹nh
kh¸c nhau, ®Ó t×m cho ®îc nh÷ng ngêi phï hîp víi c¸c yªu cÇu cña c«ng viÖc.
2. C¸c yªu cÇu ®èi víi tuyÓn dông.
TuyÓn dông ph¶i g¾n chÆt víi nhu cÇu vÒ nguån nh©n lùc phï hîp víi
chiÕn lîc s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, chØ tiÕn hµnh tuyÓn dông
trong nh÷ng trêng hîp cÇn thiÕt.
TuyÓn dông ®îc nh÷ng ngêi thùc sù phï hîp víi yªu cÇu cña c«ng vi...
Lêi nãi ®Çu

 !"#$% &'%(
)%*'+,!-.%%/#"
0%*'1+20"3%*'"0#4%
#"05 6%'"%75'896%%
*'"0+:;6%0<=4>%7?%"!@
A%"!4%75<%*'+6%'"
"%#75<%*'+
2B#C%"<D"TuyÓn dông lµ ho¹t ®éng then chèt cña
qu¶n trÞ nh©n lùc trong mäi chøc"+E5<*'F%#
$%57 "%)B'
"%0$75""3G4%6%
'%.%%57 "0+2 %G"
/%"396%'DH/%*=%3'$
%1'$#5#+
I6%J %K/%D
Ch¬ng I(L/M'8';"%6%%+
Ch¬ng II(H*=N7?%6%+
Ch¬ng III(H/%@%B$4%6%+
OP*5/4%Q+:A<,"R%F"ST
J5"+,U6>"R!%V%%J T#4%
#W! 0+O%"3%08N4J+
Đề án tuyển dụng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề án tuyển dụng - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Đề án tuyển dụng 9 10 605