Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương các luận văn thạc sỹ

Được đăng lên bởi King Luân Vịt
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1713 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN

THẠC SĨ KỸ THUẬT
CBHDKH
: PGS. TS NGUYỄN ĐĂNG BÌNH
HỌC VIÊN
: HÀ BÁCH TỨ
LỚP
: K13 CN CTM
CHUYÊN NGÀNH : CN CTM

ĐỀ TÀI
LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT

“ Xác định trường phân bố nhiệt trong mối hàn
khi hàn thép C45 bằng robot hàn PANAROBO
VR006CII ”

1. Tính cấp thiết của đề tài

2. Phương pháp và mục đích NC
NỘI
DUNG
CHÍNH

3. Nơi thực hiện đề tài NC

4. Nội dung luận văn

1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
- Hàn hồ quang tự động là phương pháp được sử
dụng rộng rãi trong thực tế sản xuất vì nó có
nhiều ưu điểm so với các phương pháp khác.
- Chất lượng mối hàn là yếu tố quan trọng nhất của
quá trình hàn, nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố như
nhiệt độ, ứng suất và biến dạng hàn, tốc độ hàn,
dòng điện hàn...

- Tuy nhiên nhiệt độ là yếu tố quan trọng nhất đối
với chất lượng mối hàn

1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
- Với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật,
việc sử dụng robot hàn ngày càng được ứng dụng
rộng rãi trong sản xuất.
- Do vậy việc tiến hành nghiên cứu “Xác định
trường phân bố nhiệt trong mối hàn khi hàn thép
C45 bằng robot hàn PANAROBO VR006CII.” là rất
cần thiết và có ý nghĩa về mặt khoa học.

2. PHƯƠNG PHÁP NC VÀ MỤC ĐÍCH NC
4.1. Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu lý thuyết kết hợp với thực nghiệm

4.2 . Mục đích nghiên cứu
Đề tài này có ý nghĩa trong thực tiễn khi xác định
ảnh hưởng của nhiệt độ tới chất lượng mối hàn từ đó
rút ra các biện pháp nâng cao chất lượng mối hàn...

3. NƠI THỰC HIỆN ĐỀ TÀI
Nơi thực hiện đề tài:
- Trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghiệp

Đối tượng nghiên cứu
-

Máy:

Robot

hàn

PANAROBO

VR006CII

-Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp.
- Máy: Máy SEM dùng để soi tổ chức tế vi
-Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp.
- Vật liệu gia công: Thép C45.

4. NỘI DUNG LUẬN VĂN
Phần mở đầu
Chương 1. Tổng quan
1.1. Giới thiệu về robot hàn PANAROBO
VR006CII.
1.2. Hàn hồ quang bằng robot dưới môi trường
khí bảo vệ.
1.3. Kết luận chương 1.
Chương 2. Xác định trường phân bố nhiệt
trong mối hàn
2.1.Ảnh hưởng của nhiệt độ tới mối hàn.
2.2. Xác định trường nhiệt độ bằng phương pháp
phần tử hữu hạn và thực nghiệm trên thép C45
2.3. Kết luận chương 2

4. NỘI DUNG LUẬN VĂN
Chương 3. Kết luận và hướng nghiên cứu tiếp
3.1. Kết luận của luận văn
3.2. Hướng nghiên cứu tiếp

...
I H C THÁI NGUYÊNĐẠ
TR NG I H C K THU T CÔNG NGHI PƯỜ ĐẠ
ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN
ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN
THẠC SĨ KỸ THUẬT
THẠC SĨ KỸ THUẬT
CBHDKH : PGS. TS NGUYỄN ĐĂNG BÌNH
CBHDKH : PGS. TS NGUYỄN ĐĂNG BÌNH
HỌC VIÊN : HÀ BÁCH TỨ
HỌC VIÊN : HÀ BÁCH TỨ
LỚP : K13 CN CTM
LỚP : K13 CN CTM
CHUYÊN NGÀNH : CN CTM
CHUYÊN NGÀNH : CN CTM
Đề cương các luận văn thạc sỹ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương các luận văn thạc sỹ - Người đăng: King Luân Vịt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Đề cương các luận văn thạc sỹ 9 10 353