Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương các luận văn thạc sỹ

Được đăng lên bởi King Luân Vịt
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1084 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
KHOA SAU ĐẠI HỌC

ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN CAO HỌC
Đề tài nghiên cứu
“NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT

LƯỢNG ĐẬP TÁCH HẠT CỦA MÁY GẶT ĐẬP LIÊN HỢP
THU HOẠCH LÚA”
Hướng dẫn khoa học: GS.TSKH. Phạm Văn Lang
Học viên: KS. Hoàng Trung Kiên

NỘI DUNG ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN

I

Vấn đề nghiên cứu

II

Nội dung nghiên cứu

III

Kết quả dự kiến

I. VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1

Tình hình sản xuất lúa gạo ở Viện Nam

2

Vị trí khâu thu hoạch trong sản xuất lúa

3

Các phương pháp thu hoạch lúa bằng máy

4

Hiện trạng nghiên cứu và ứng dụng máy
thu hoạch lúa trên thế giới

Hiện trạng nghiên cứu và ứng dụng máy thu
hoạch lúa ở Việt Nam

I. VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
6
7

Máy gặt đập liên hợp
Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đập
tách hạt của máy gặt đập liên hợp

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG ĐẬP
TÁCH HẠT
CÁC YẾU TỐ THUỘC VỀ CẤU TẠO BỘ PHẬN ĐẬP

Đường
kính trống

Độ dài
trống

Số lượng
thanh
trống

Khe hở
trống và
máng

CÁC YẾU TỐ THUỘC VỀ VẬT LIỆU ĐẬP

Loại
giống

Độ ẩm
khối lúa

Tỷ lệ
hạt trong
khối lúa

Độ chín
của hạt

Lượng
lúa cung
cấp

II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
1

Nguyên lý làm việc của máy gặt đập liên hợp

2

Cơ sở tính toán khảo sát Trống đập

3

Xác định các thông số ảnh hưởng đến chất
lượng đập tách hạt

4

Mối quan hệ giữa các thông số ảnh hưởng và
chất lượng đập tách hạt

5

Khảo sát trên máy đã có và đưa ra kiến nghị

III. KẾT QỦA DỰ KIẾN
1

Xây dựng được mô hình toán của trống đập

2

Khảo sát trên máy thực và đưa ra kiến nghị

...
Đề tài nghiên cứu
NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT
LƯỢNG ĐẬP TÁCH HẠT CỦA MÁY GẶT ĐẬP LIÊN HỢP
THU HOẠCH LÚA
Hướng dẫn khoa học: GS.TSKH. Phạm Văn Lang
Học viên: KS. Hoàng Trung Kiên
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
KHOA SAU ĐẠI HỌC
ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN CAO HỌC
ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN CAO HỌC
Đề cương các luận văn thạc sỹ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương các luận văn thạc sỹ - Người đăng: King Luân Vịt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Đề cương các luận văn thạc sỹ 9 10 133