Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương chi tiết các chuyên đề QTKD

Được đăng lên bởi lethithanhhongknth
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 578 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHUYÊN ĐỀ 1: PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU
Chương 1: Khái quát chung doanh nghiệp
1. Tên, trụ sở, địa chỉ, ngành nghề - Lĩnh vực kinh doanh, tầm nhìn, sứ mạng, chiến lược phát triển, biểu
tượng/logo, thông điệp quảng cáo (1-2 trang).
2. Danh mục các sản phẩm, phần mô tả SP, đi kèm với giá bán, nếu có nhiều loại thì tập hợp thành nhóm sản
phẩm rồi lấy đại diện mỗi nhóm một số loại.
3. Sơ qua lịch sử hình thành và phát triển, những thành tích lớn đạt được (1-2 trang).
TT

Danh mục sản phẩm

Mô tả

Giá bán buôn (nếu có)

Giá bán lẻ

4. Cơ cấu tổ chức bộ máy
5. Kết quả hoạt động kinh doanh:
5.1 Lấy số liệu từ bảng cân đối về: doanh thu, chi phí, lợi nhuận (ít nhất 3 năm để so sánh bằng biểu
đồ cột/bánh/khối…), nếu các lý do chính yếu để có được kết quả đó tang hay giảm, với tốc độ giảm
nhanh hay chậm.
5.2 Danh mục khách hang cùng với địa chỉ và doanh thu ( ít nhất 3 năm để so sánh). Nếu có quá nhiều
khách hang (đại lý) ở khắp nơi thì lạp thành bảng phụ lục, chỉ tập hợp khách hang theo
quận/huyện/tỉnh phía Bắc-Trung-Nam… nêu các lý do chính yếu để có được kết quả đó tang hay
giảm, với tốc độ nhanh hay chậm.
Danh mục khách
hang

Địa chỉ

Doanh thu
Năm 1

Năm 2

Năm 3

Chương 2: Thực trạng hoạt động phát triển thương hiệu tại doanh nghiệp
1. Phân tích mục tiêu kinh doanh ngắn hạn và dài hạn
2. Lĩnh vực gắn với việc phát triển thương hiệu của DN là gì (hang hóa vật chất/dịch vụ/nhà phân phối/tổ
chức/thể thao-giải trí-nghệ thuật/vị trí địa lý)
3. Cam kết giữa nhà sản xuất với khách hang là gì (điều này được thể hiện ở văn bản nào, chương trình nào,
quảng cáo nào…), ví dụ như: phân phối nhanh, dịch vụ tốt, chat lượng đảm bảo, bảo hành chuẩn xác, tận
tình, thân thuộc…
4. Phân tích các yếu tố cấu thành nên thương hiệu (tên thương hiệu, Logo, câu khẩu hiệu, nhạc hiệu, bao bì
sản phẩm)
5. Điểm nổi trội của thương hiệu là gì (định vị trên thị trường): khác biệt về sản phẩm/khác biệt về dịch
vụ/khác biệt về nhân sự - đội ngũ bán hang/ khác biệt về hình ảnh.
6. Chương trình bảo vệ thương hiệu (đăng ký sở hữu trí tuệ)
7. Chiến lược phát triển thương hiệu theo phương án nào
 Mở rộng chuỗi (biên bản/kế hoạch/bảng phân chia đang ký doanh số của các đại lý/cá nhân, danh
mục sản phẩm đi kèm doanh thu, thuyết minh/giải trình sử tăng, giảm doanh số đó/chương trình
huấn luyện đào tạo nhân viên hoặc đại lý…)
 Phát triển chiều sâu (biên bản /kế hoạch/bảng phân chia đăng ký doanh số của các đại lý/cá nhân,
danh mục sản phẩm đi kèm doanh thu, thuyết minh/giải trình sự tăng, giảm doanh số đó...

 !"#$%&
  !" #$%&'()*+*,
&'-%./(0,1)234
3 5 )1(6 ( .1789 :)+)$,;,%#!<('(; 1
(6 =%>?#/ @;  AB%#
C 7D0,%E!()*FG%:#&'234
 '$()!*+&,( -. + //.01!23 /45
H ID>,J"+A )?
K L$0,1#AM
K >?B%/,N+1OBM,(P%',<2P>CQ *)+R+*,
=A-+)-BS4$,)%TP?$,*;&'$0,1;?1 :BA1
?< 
K3 5 )U:,2P>CQ *)4V$,;0,),
)  2# %T4 W( D ! %#(  +1 ( %  <('()X
0,<-,?/-(PYW,V S,)%TP?$,*;&'$0,1;?
1 :BA?< 
'$ ()! 6!
$
7$!8 '#$ 
9( 9(: 9(;
:<! =>#> ?@&  =A % >"#$%&
 8OG Z,W##
3 W:/()*&D/,[5V%!2;<>--(O(B-J
"-*1P/,<-P%T4
C I $F1\,>:)%!2,?&'*/Q+1&D!
0,1)S4P&M(O(BB%&'1 +1+1,6\)<
]O,AS
H 8OG)?$,B>,&D/,2&D/,O,6,/,#/,++!
1(6 4
K ^* JA[&D/,%!2&_4M)+/1(6 -)+/
-)+/OA`+)-)+/!1
a I&D!+1/&D/,2QTF,P,/4
b I$%&'()*&D/,X(&D)
cA,@2++1-$#-+1(OTB[)#%T-)O
1(6 9 ,,?$ -1!EQ1 B;-&D!
,>%,?/#Od#%TS4
8)*,O,2++1-$#-+1(OQTB[)#%T-)O
 1(6 9 ,,?$ -1!Q1 B;-&D
!,>%,?/#Od#%TS4
8)*X .!).
e V&'0,?&D/,2fX4
Y1\)0,!&'0,?&D/,
8$,,+1))/BfX
LT$'(=fX
,?*,>%,?/#O
Đề cương chi tiết các chuyên đề QTKD - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương chi tiết các chuyên đề QTKD - Người đăng: lethithanhhongknth
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Đề cương chi tiết các chuyên đề QTKD 9 10 444