Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương chi tiết khóa luận tốt nghiệp về nguyên vật liệu công cụ dụng cụ

Được đăng lên bởi huyenglk35
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1767 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
Mục lục
Lời cảm ơn
Danh mục bảng biểu
Danh mục sơ đồ, hình vẽ
Danh mục từ viết tắt
Lời mở đầu
CHƯƠNG I: ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY CPXD & TM HÙNG
SƠN
1.1 Quá trình hình thành và phát triển của CÔNG TY CPXD & TM HÙNG SƠN
1.1.1 Sự ra đời và phát triển của công ty
1.1.2 Chức năng, nhiệm vụ
1.1.3 Một số kết quả đạt được gần đây của công ty
1.1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
1.1.5 Đánh giá thuận lợi và khó khăn trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của

công ty
1.2 Tổ chức bộ máy sản xuất taị CÔNG TY CPXD & TM HÙNG SƠN
1.2.1 Tổ chức bộ máy quản lý tại công ty
1.2.2 Tổ chức quy trình xây dựng tại công ty
1.3 Tổ chức công tác kế toán tại CÔNG TY CPXD & TM HÙNG SƠN
1.3.1 Bộ máy kế toán tại công ty
1.3.2 Hình thức tổ chức kế toán tại công ty
1.3.3 Các chế độ kế toán khác áp dụng tại công ty
CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ NVL TRONG DOANH NGHIỆP SẢN
XUẤT
2.1 Một số vấn đề chung về NVL – CCDC
2.1.1 Khái niệm, đặc điểm, phân loại NVL
2.1.2 Khái niệm, đặc điểm, phân loại CCDC
2.1.3 Vai trò của NVL – CCDC trong sản xuất kinh doanh
2.1.4 Đánh giá NVL – CCDC

2.1.4.1 Nguyên tắc đánh giá NVL – CCDC
2.1.4.2 Đánh giá NVL –CCDC nhập kho
2.1.4.3 Đánh giá NVL – CCDC xuất kho
2.1.5 Nhiệm vụ của kế toán NVL –CCDC
2.1.6 Thủ tục quản lý Nhập – Xuất – Tồn NVL – CCDC
2.1.6.1 Thủ tục nhập kho
2.1.6.2 Thủ tục xuất kho
2.2 Lý luận chung về kế toán NVL – CCDC
2.2.1 Phương pháp kế toán chi tiết NVL – CCDC
2.2.1.1 Phương pháp ghi thẻ song song
2.2.1.2 Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển
2.2.2 Kế toán tổng hợp NVL – CCDC
2.2.2.1 Chứng từ sử dụng
2.2.2.2 Tài khoản sử dụng
2.2.2.3 Phương pháp kế toán
2.2.3 Sổ sách kế toán
2.2.3.1 Hình thức nhật ký chung
2.2.3.2 Hình thức nhật ký chứng từ
2.2.3.3 Hình thức nhật ký – sổ cái
2.2.3.4 Hình thức chứng từ ghi sổ
CHƯƠNG III: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NVL –CCDC TẠI CÔNG TY
CPXD & TM HÙNG SƠN
3.1 Giới thiệu chung về NVL –CCDC tại công ty
3.1.1 Đặc điểm NVL – CCDC tại công ty

3.1.2 Thủ tục quản lý, cấp phát và đánh giá NVL – CCDC tại công ty
3.1.2.1 Thủ tục quản lý
3.1.2.2 Thủ tục cấp phát
3.1.2.3 Đánh giá NVL – CCDC
3.2 Kế toán chi tiết NVL –CCDC tại công ty
3.3 Kế toán tổng hợp
3.3.1 Chứng từ sử dụng
3.3.2 Tài khoản sử dụng
3.3.3 Sổ sách kế toán
3.3.4 Quy trình kế toán
CHƯƠNG IV: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN
NVL –CCDC TẠI CÔNG TY CPXD & TM HÙNG SƠN
4.1 Nhận xét, đánh giá chung về công tác kế toán tại công ty
4.1.1 Ưu điểm
4.1...
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
Mục lục
Lời cảm ơn
Danh mục bảng biểu
Danh mục sơ đồ, hình vẽ
Danh mục từ viết tắt
Lời mở đầu
CHƯƠNG I: ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY CPXD & TM HÙNG
SƠN
1.1 Quá trình hình thành và phát triển của CÔNG TY CPXD & TM HÙNG SƠN
1.1.1 Sự ra đời và phát triển của công ty
1.1.2 Chức năng, nhiệm vụ
1.1.3 Một số kết quả đạt được gần đây của công ty
1.1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
1.1.5 Đánh giá thuận lợi và khó khăn trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của
công ty
1.2 Tổ chức bộ máy sản xuất taị CÔNG TY CPXD & TM HÙNG SƠN
1.2.1 Tổ chức bộ máy quản lý tại công ty
1.2.2 Tổ chức quy trình xây dựng tại công ty
1.3 Tổ chức công tác kế toán tại CÔNG TY CPXD & TM HÙNG SƠN
1.3.1 Bộ máy kế toán tại công ty
1.3.2 Hình thức tổ chức kế toán tại công ty
1.3.3 Các chế độ kế toán khác áp dụng tại công ty
CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ NVL TRONG DOANH NGHIỆP SẢN
XUẤT
2.1 Một số vấn đề chung về NVL – CCDC
2.1.1 Khái niệm, đặc điểm, phân loại NVL
2.1.2 Khái niệm, đặc điểm, phân loại CCDC
2.1.3 Vai trò của NVL – CCDC trong sản xuất kinh doanh
2.1.4 Đánh giá NVL – CCDC
Đề cương chi tiết khóa luận tốt nghiệp về nguyên vật liệu công cụ dụng cụ - Trang 2
Đề cương chi tiết khóa luận tốt nghiệp về nguyên vật liệu công cụ dụng cụ - Người đăng: huyenglk35
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề cương chi tiết khóa luận tốt nghiệp về nguyên vật liệu công cụ dụng cụ 9 10 997