Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương chi tiết môn phương pháp nghiên cứu khoa học

Được đăng lên bởi chuotcrazy200794-gmail-com
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 2734 lần   |   Lượt tải: 5 lần
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.
*********
***********
ĐỀ CƯONG CHI TIẾT MÔN HỌC
PHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Chương 1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN
1.1. Khoa học
1.1.1. Định nghĩa
1.1.2. Quy luật hình thành và phát triển khoa học
1.1.3. Tiêu chí nhận biết một bộ môn khoa học
1.1.4. Phân loại khoa học
1.2. Công nghệ
1.2.1. Khái niệm công nghệ
1.2.2. Phân biệt giữa khoa học và công nghệ
1.3. Nghiên cứu khoa học
1.3.1. Chức năng cơ bản của NCKH:
1.3.2. Nhận thức khoa học (tri thức khoa học)
1.3.3. Các đặc điểm của NCKH
1.3.4. Các loại hình NCKH
1.4. Đề tài NCKH:
1.4.1. Khái niệm
1.4.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
1.4.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
1.4.4. Mục tiêu nghiên cứu
1.4.5. Đặt tên đề tài
1.4.6. Tổ chức đề tài
Chương 2. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
2.1.
Thiết lập sự kiện
2.1.1. Khái niệm
2.1.2. Phát hiện vấn đề nghiên cứu:
2.1.3. Ý tưởng nghiên cứu
2.2.
2.2.1.
2.2.2
2.2.3.
2.2.4.

Xây dựng khái niệm
Định nghĩa
Cấu trúc của khái niệm:
Định nghĩa một khái niệm.
Các thao tác trên khái niệm

2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.

Xây dựng và kiểm chứng giả thuyết nghiên cứu:
Khái niệm chung về giả thuyết nghiên cứu
Chức năng cơ bản của giả thuyết khoa học là tiên đoán
Nội dung khoa học của giả thuyết nghiên cứu
Cách xây dựng giả thuyết nghiên cứu
Cách kiểm chứng giả thuyết nghiên cứu

2.4. Phương pháp nghiên cứu
2.4.1. Phương pháp nghiên cứu lý thuyết
2.4.1.1.
Xây dựng khái niệm và lựa chọn thuật ngữ
2.4.1.2.
Nghiên cứu tư liệu
2.4.1.3. Nhận dạng sơ bộ các qui luật của sự vật
2.4.2. Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm
2.4.2.1. Khái niệm:
2.4.2.2. Phân loại các phương pháp thực nghiệm:
2.4.2.3. Phương pháp tiến hành thực nghiệm
2.4.2.4. Nơi tiến hành thực nghiệm
2.4.2.5. Mô hình nghiên cứu thực nghiệm
2.4.3. Phương pháp nghiên cứu phi thực nghiệm
2.5.
2.5.1.
2.5.2.
2.5.3.

Trình tự nghiên cứu khoa học
Lựa chọn đề tài
Xây dựng đề cương nghiên cứu
Tiến hành nghiên cứu

Chương 4. VIẾT VÀ CÔNG BỐ KÊT QUẢ NCKH
4.1.
Viết báo cáo
4.1.1. Mục đích:
4.1.2. Nội dung:
4.1.3. Kết cấu chung của báo cáo
4.1.4. Cách đánh số chương, mục của báo cáo
4.1.5. Kết luận
4.2.
4.3.
4.4.

Công bố kết quả nghiên cứu
Các loại sản phẩm công bố
Đánh giá kết quả nghiên cứu

NỘI DUNG MÔN HỌC
PHƯƠNG PHÁP LUẬN NCKH

Các khái
niệm cơ bản

Nội dung cơ
bản của NCKH

Viết và công
bố các kết quả
NCKH

Viết luận văn
tốt nghiệp
thạc sĩ

CHƯƠNG 1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

Khoa học là gì?

Công nghệ là gì?

NCKH là gì?

1...
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.
********* ***********
ĐỀ CƯONG CHI TIẾT MÔN HỌC
PHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Chương 1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN
1.1. Khoa học
1.1.1. Định nghĩa
1.1.2. Quy luật hình tnh và phát triển khoa học
1.1.3. Tiêu chí nhận biết một bộ môn khoa học
1.1.4. Phân loại khoa học
1.2. ng nghệ
1.2.1. Khái niệm công nghệ
1.2.2. Phân biệt giữa khoa học và công nghệ
1.3. Nghiên cứu khoa học
1.3.1. Chức năng cơ bản của NCKH:
1.3.2. Nhận thức khoa học (tri thức khoa học)
1.3.3. Các đặc điểm của NCKH
1.3.4. c loại hình NCKH
1.4. Đề tài NCKH:
1.4.1. Khái niệm
1.4.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
1.4.3. Đối ợng và phạm vi nghiên cứu
1.4.4. Mục tiêu nghiên cứu
1.4.5. Đặt tên đề tài
1.4.6. Tổ chức đề tài
Chương 2. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
2.1. Thiết lập sự kiện
2.1.1. Khái niệm
2.1.2. Phát hiện vấn đề nghiên cứu:
2.1.3. Ý tưởng nghiên cứu
2.2. y dựng khái niệm
2.2.1. Định nghĩa
2.2.2 Cấu trúc của khái niệm:
2.2.3. Định nghĩa một khái nim.
2.2.4. Các thao tác trên khái niệm
Đề cương chi tiết môn phương pháp nghiên cứu khoa học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương chi tiết môn phương pháp nghiên cứu khoa học - Người đăng: chuotcrazy200794-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Đề cương chi tiết môn phương pháp nghiên cứu khoa học 9 10 675