Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương môn hoạch địng và phân tích chính sách

Được đăng lên bởi Dinh Minh Cong
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 661 lần   |   Lượt tải: 7 lần
1

§Ò c¬ng m«n ho¹ch ®Þnh vµ ph©n tÝch chÝnh s¸ch
C©u 1: Anh (chÞ) h·y cho biÕt chÝnh s¸ch c«ng lµ g×? Tr×nh bµy t¸c dông cña
lo¹i c«ng cô nµy ®èi víi ®êi sèng x· héi. Liªn hÖ mét sè chÝnh s¸ch trong ®êi sèng cña
níc ta?
a.ChÝnh s¸ch c«ng lµ: nh÷ng quy ®Þnh vÒ øng xö cña Nhµ níc víi nh÷ng hiÖn tîng
n¶y sinh trong ®êi sèng céng ®ång, ®îc thÓ hiÖn díi nh÷ng h×nh thøc kh¸c nhau mét c¸ch
æn ®Þnh, nh»m ®¹t ®îc môc tiªu ®Þnh híng
-ChÝnh s¸ch c«ng cã ®Æc ®iÓm: do Nhµ níc ban hµnh
-ChÝnh s¸ch c«ng ph¶i t¸c ®éng ®Õn ®êi sèng cña céng ®ång, cã môc tiªu vµ æn
®Þnh.
-Chinh s¸ch c«ng ph¶i chøa ®ùng c¶ muc tiªu vµ biÖn ph¸p chÝnh trÞ vµ ®Æc biÖt lµ
phï hîp víi ®êng lèi cña Nhµ níc
-ChÝnh s¸ch c«ng cã cÊu tróc gåm 2 bé phËn: ®ã lµ môc tiªu cña chÝnh s¸ch lµ
nh÷ng gi¸ trÞ trong t¬ng lai mµ Nhµ níc theo ®uæi, phï hîp víi th¸i ®é øng xö cña Nhµ níc,
®©y lµ bé phËn c¬ b¶n cña chÝnh s¸ch.
+BiÖn ph¸p chÝnh s¸ch: lµ nh÷ng c¸ch thøc, viÖc lµm mµ c¬ quan qu¶n lý c¸c cÊp
dïng ®Ó thùc hiÖn môc tiªu cña chÝnh s¸ch
b.Tr×nh bµy t¸c dông cña lo¹i c«ng cô nµy ®èi víi ®êi sèng x· héi
+§©y lµ mét lo¹i c«ng cô mµ c¸c Nhµ níc dïng ®Ó qu¶n lý kinh tÕ – x· héi bëi
c¸c chÝnh s¸ch nµy t¹o sù ®iÒu khiÓn ®ång bé, theo ®Þnh híng nhÊt ®Þnh ®Ó Nhµ níc qu¶n lý
®Êt níc
+ChÝnh s¸ch cã thÓ chuyÓn t¶i ®îc ý chÝ cña Nhµ níc ®èi víi c¸c ®èi tîng qu¶n lý,
nghÜa lµ nh÷ng môc tiªu cña chÝnh s¸ch Nhµ níc ®ang theo ®uæi sÏ ®Òu ®îc víi c¸c ®èi tîng trong x· héi vµ víi mäi ngêi biÕt ®îc nguyÖn väng, mong muèn cña Nhµ níc cã phï
hîp víi m×nh hay kh«ng
+chÝnh s¸ch ph¶n ¸nh mèi quan hÖ Nhµ níc víi nh©n d©n, ®ã lµ viÖc xem xÐt
nh÷ng gi¸ trÞ Nhµ níc theo ®uæi cã phï hîp víi nguyÖn väng, mong muèn cña d©n chóng
hay kh«ng, cã ph¶n ¸nh, mèi quan hÖ chÆt chÏ hay kh«ng gi÷a Nhµ níc vµ nh©n d©n, nÕu
chÝnh s¸ch tèt th× sÏ phï hîp vµ ®îc ngêi d©n ñng hé.
+chÝnh s¸ch cã thÓ ®¸nh gi¸ ®îc kÕt qu¶ qu¶n lý, ®iÒu hµnh cña Nhµ níc, ®ã lµ Nhµ
níc qu¶n lý tèt,®iÒu hµnh ch«i tr¶y sÏ thÓ hiÖn qua c¸c chÝnh s¸ch hiÖu qu¶ vµ kh¶ thi
+§Æc biÖt trong ho¹t ®éng qu¶n lý hµnh chÝnh Nhµ níc th× chÝnh s¸ch cã vai trß hÕt
søc quan träng ®ã lµ:
KhuyÕn khÝch c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ, x· héi ®Ó mäi thµnh viªn trong x· héi ®Òu cã
thÓ ®ãng gãp søc m×nh, k×m h·m hay h¹n chÕ c¸c mÆt tiªu cùc cña x· héi.
§¶m b¶o cho sù c©n ®èi, æn ®Þnh vÒ mäi mÆt cña x· héi.
Ph¸t huy ®îc mÆt tÝch cùc vµ h¹n chÕ tiªu cùc cña kinh tÕ thÞ trêng
T¹o lËp sù c©n ®èi, ph©n phèi nguån lùc cho c¸c qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña ®Êt níc. VÝ
dô nh chÝnh s¸ch ph©n bæ nguån nh©n lùc

2
T¹o l...
1
§Ò c¬ng m«n ho¹ch ®Þnh vµ ph©n tÝch chÝnh s¸ch
C©u 1: Anh (chÞ) h·y cho biÕt chÝnh s¸ch c«ng g×? Tr×nh bµy t¸c dông cña
lo¹i c«ng nµy ®èi víi ®êi sèng héi. Liªn mét chÝnh s¸ch trong ®êi sèng cña
níc ta?
a.ChÝnh s¸ch c«ng lµ: nh÷ng quy ®Þnh vÒ øngcña Nhµ níc víi nh÷ng hiÖn tîng
n¶y sinh trong ®êi sèng céng ®ång, ®îc thÓ hiÖn díi nh÷ng h×nh thøc kh¸c nhau mét c¸ch
æn ®Þnh, nh»m ®¹t ®îc môc tiªu ®Þnh híng
-ChÝnh s¸ch c«ng cã ®Æc ®iÓm: do Nhµ níc ban hµnh
-ChÝnh s¸ch c«ng ph¶i t¸c ®éng ®Õn ®êi sèng cña céng ®ång, cã môc tiªu æn
®Þnh.
-Chinh s¸ch c«ng ph¶i chøa ®ùng muc tiªu biÖn ph¸p chÝnh trÞ ®Æc biÖt lµ
phï hîp víi ®êng lèi cña Nhµ níc
-ChÝnh s¸ch c«ng cÊu tróc gåm 2 phËn: ®ã môc tiªu cña chÝnh s¸ch
nh÷ng gi¸ trÞ trong t¬ng lai mµ Nhµ níc theo ®uæi, phï hîp víi th¸i ®é øng xö cña Nhµ níc,
®©y lµ bé phËn c¬ b¶n cña chÝnh s¸ch.
+BiÖn ph¸p chÝnh s¸ch: nh÷ng c¸ch thøc, viÖc lµm quan qu¶n c¸c cÊp
dïng ®Ó thùc hiÖn môc tiªu cña chÝnh s¸ch
b.Tr×nh bµy t¸c dông cña lo¹i c«ng cô nµy ®èi víi ®êi sèng x· héi
+§©y mét lo¹i c«ng mµ c¸c Nhµ níc dïng ®Ó qu¶n lý kinh héi bëi
c¸c chÝnh s¸ch nµy t¹o sù ®iÒu khiÓn ®ång bé, theo ®Þnh híng nhÊt ®Þnh ®Ó Nhµ níc qu¶n lý
®Êt níc
+ChÝnh s¸ch thÓ chuyÓn t¶i ®îc ý chÝ cña Nhµ níc ®èi víi c¸c ®èi tîng qu¶n lý,
nghÜa nh÷ng môc tiªu cña chÝnh s¸ch Nhµ níc ®ang theo ®uæi ®Òu ®îc víi c¸c ®èi t-
îng trong héi víi mäi ngêi biÕt ®îc nguyÖn väng, mong muèn cña Nhµ níc phï
hîp víi m×nh hay kh«ng
+chÝnh s¸ch ph¶n ¸nh mèi quan Nhµ níc víi nh©n d©n, ®ã viÖc xem xÐt
nh÷ng gi¸ trÞ Nhµ níc theo ®uæi phï hîp víi nguyÖn väng, mong muèn cña n chóng
hay kh«ng, ph¶n ¸nh, mèi quan chÆt chÏ hay kh«ng gi÷a Nhµ níc nh©n d©n, nÕu
chÝnh s¸ch tèt th× sÏ phï hîp vµ ®îc ngêi d©n ñng hé.
+chÝnh s¸ch cã thÓ ®¸nh gi¸ ®îc kÕt qu¶ qu¶n lý, ®iÒu hµnh cña Nhµ níc, ®ã lµ Nhµ
níc qu¶n lý tèt,®iÒu hµnh ch«i tr¶y sÏ thÓ hiÖn qua c¸c chÝnh s¸ch hiÖu qu¶ vµ kh¶ thi
+§Æc biÖt trong ho¹t ®éng qu¶n lý hµnh chÝnh Nhµ níc th× chÝnh s¸ch cã vai trß hÕt
søc quan träng ®ã lµ:
KhuyÕn khÝch c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ, héi ®Ó mäi thµnh viªn trong héi ®Òu
thÓ ®ãng gãp søc m×nh, k×m h·m hay h¹n chÕ c¸c mÆt tiªu cùc cña x· héi.
§¶m b¶o cho sù c©n ®èi, æn ®Þnh vÒ mäi mÆt cña x· héi.
Ph¸t huy ®îc mÆt tÝch cùc vµ h¹n chÕ tiªu cùc cña kinh tÕ thÞ trêng
T¹o lËp sù c©n ®èi, ph©n phèi nguån lùc cho c¸c qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña ®Êt níc. VÝ
dô nh chÝnh s¸ch ph©n bæ nguån nh©n lùc
Đề cương môn hoạch địng và phân tích chính sách - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương môn hoạch địng và phân tích chính sách - Người đăng: Dinh Minh Cong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
Đề cương môn hoạch địng và phân tích chính sách 9 10 247