Ktl-icon-tai-lieu

đề cương nguyên lý

Được đăng lên bởi trang-nguyen-thi1
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 714 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NGUYÊN LÝ 2
1, Lượng giá trị hàng hoá và các nhâm tố ảnh hưởng tới nó?
Lượng của giá trị (lượng giá trị của hàng hóa) chính là lượng lao động đã hao phí để sản xuất ra
hàng hóa đó.
* Thước đo lượng giá trị:
Lượng giá trị của hàng hóa hay lượng lao động đã tiêu hao để tạo ra hàng hóa được đo bằng thời
gian để sản xuất ra hàng hóa ấy. Thời gian này được tính bằng các đơn vị đo thời gian như ngày, giờ,
tuần…
Thời gian sản xuất ra hàng hóa càng dài thì lượng giá trị của hàng hóa càng lớn.
lượng giá trị của hàng hóa trên thị trường không phải được đo bằng thời gian lao động cá biệt mà
được đo bằng thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra hàng hóa đó.
K/n thời gian lao động xã hội cần thiết: là thời gian cần thiết để sản xuất ra một hàng hóa trong
điều kiện bình thường của xã hội, tức là với một trình độ kỹ thuật trung bình, trình độ khéo léo trung bình
và cường độ lao động trung bình so với hoàn cảnh xã hội nhất định.
Chỉ có lượng lao động xã hội cần thiết hay thời gian lao động xã hội cần thiết để tạo ra 1 hàng hóa
mới quy định đại lượng giá trị của hàng hóa ấy.
* Các nhân tố ảnh hưởng đến lượng giá trị của hàng hóa:
Ba nhân tố ảnh hưởng tới lượng giá trị: năng suất lao động, cường độ lao động, mức độ phức tạp
của lao động.
Năng suất lao động
- Khái niệm: là năng lực sản xuất của lao động, nó được tính bằng số lượng sản phẩm sản xuất ra
trong một đơn vị thời gian hoặc số lượng thời gian cần thiết để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm.
Năng suất lao động xã hội tang lên nghĩa là trong cùng thời gian lao động, nhưng khối lượng hàng
hóasản xuất ra không tăng lên làm cho thời gian lao động cần thiết để sản xuất ra 1 đơn vị hàng hóa
giảm xuống.do đó khi sản xuất lao động tăng lên thì giá trị của 1 đơn vị hàng hóa sẽ giảm và ngược lại.
Như vậy Năng suất lao động tỷ lệ nghịch với lượng giá trị của hàng hóa.
- Năng suất lao động phụ thuộc vào:
+ trình độ khéo léo của người lao động.
+ sự phát triển của KHKT và trình độ ứng dụng KHKT vào sản xuất.
+ hiệu quả của TLSX và các điều kiện tự nhiên.
Cường độ lao động:
- Khái niệm: cường độ lao động là mức độ khẩn trương, là sự căng thẳng mệt nhọc của người lao
động.
- Cường độ lao động tăng lên là mức hao phí cơ bắp, thần kinh trong 1 đơn vị thời gian tăng lên,
mức độ khẩn trương, nặng nhọc hay căng thẳng của lao động cũng tăng lên.Nên cường độ lao động
tăng lên thì số lượng hàng hóa sản xuất ra tăng lên và sức lao động hao phí cũng tăng lên tương ứng.Vì
vậy giá trị của 1 đơn vị hàng hóa vẫn không đổi.tăng cường độ la...
NGUYÊN LÝ 2
1, Lượng giá trị hàng hoá và các nhâm tố ảnh hưởng tới nó?
Lượng của giá trị (lượng giá trị của hàng hóa) chính lượng lao động đã hao p để sản xuất ra
hàng hóa đó.
* Thước đo lượng giá trị:
Lượng giá trị của hàng hóa hay lượng lao động đã tiêu hao để tạo ra hàng hóa được đo bằng thời
gian để sản xuất ra hàng hóa ấy. Thời gian này được tính bằng các đơn vị đo thời gian như ngày, giờ,
tuần…
Thời gian sản xuất ra hàng hóa càng dài thì lượng giá trị của hàng hóa càng lớn.
lượng giá trị của hàng hóa trên thtrường không phải được đo bằng thời gian lao động biệt
được đo bằng thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra hàng hóa đó.
K/n thời gian lao động hội cần thiết: thời gian cần thiết để sản xuất ra một hàng hóa trong
điều kiện bình thường củahội, tức với một trình độ kỹ thuật trung bình, trình độ khéo léo trung bình
và cường độ lao động trung bình so với hoàn cảnh xã hội nhất định.
Chỉ có lượng lao động xã hội cần thiết hay thời gian lao động xã hội cần thiết để tạo ra 1 hàng hóa
mới quy định đại lượng giá trị của hàng hóa ấy.
* Các nhân tố ảnh hưởng đến lượng giá trị của hàng hóa:
Ba nhân tố ảnh hưởng tới lượng giá trị: năng suất lao động, cường độ lao động, mức độ phức tạp
của lao động.
Năng suất lao động
- Khái niệm: là năng lực sản xuất của lao động,được tính bằng số lượng sản phẩm sản xuất ra
trong một đơn vị thời gian hoặc số lượng thời gian cần thiết để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm.
Năng suất lao động xã hội tang lên nghĩa là trong cùng thời gian lao động, nhưng khối lượng hàng
hóasản xuất ra không tăng lên làm cho thời gian lao động cần thiết để sản xuất ra 1 đơn vị hàng hóa
giảm xuống.do đó khi sản xuất lao động tăng lên thì giá trị của 1 đơn vị hàng hóa sẽ giảm và ngược lại.
Như vậy Năng suất lao động tỷ lệ nghịch với lượng giá trị của hàng hóa.
- Năng suất lao động phụ thuộc vào:
+ trình độ khéo léo của người lao động.
+ sự phát triển của KHKT và trình độ ứng dụng KHKT vào sản xuất.
+ hiệu quả của TLSX và các điều kiện tự nhiên.
Cường độ lao động:
- Khái niệm: cường độ lao động mức độ khẩn trương, sự căng thẳng mệt nhọc của người lao
động.
-ờng độ lao động tăng lên mức hao phí bắp, thần kinh trong 1 đơn vị thời gian tăng lên,
mức độ khẩn trương, nặng nhọc hay căng thẳng của lao động cũng tăng lên.Nên cường độ lao động
tăng lên thì số lượng hàng hóa sản xuất ra tăng lênsức lao động hao phí cũng tăng lên tương ứng.Vì
vậy giá trị của 1 đơn vị hàng hóa vẫn không đổi.tăng cường độ lao động thực chất cũng như kéo dài thời
gian lao động cho nên hao phí lao động trong 1 đơn vị sản phẩm là không đổi.
Mức độ phức tạp của lao động:
Mức độ phức tạp của lao động cũng ảnh hưởng nhất định đến lượng trị của hàng
hóa.Theo mức độ phức tạp của lao động,có thể chia lao động thành lao động giản đơn lao
đông phức tạp.
- Lao động giản đơn: sự hao phí lao động một cách giản đơnbất kỳ một người bình thường
nào có khả năng lao động cũng có thể thực hiện được.
- Lao động phức tạp là lao động đòi hỏi phải được đào tạo, huấn luyện thành lao động lành nghề.
Trong cùng 1 thời gian,lao động phức tạ tạo ra nhiều giá trị hơn lao động giản đơn,hay nói ch
khác lao động phức tạp thực chất là lao động giản đơn được nhân lên.
2, Nội dung, yêu cầu và tác động của quy luật giá trị?
đề cương nguyên lý - Trang 2
đề cương nguyên lý - Người đăng: trang-nguyen-thi1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
đề cương nguyên lý 9 10 198