Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương ôn tập Hóa Đại Cương

Được đăng lên bởi Lâm Phan Thanh
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 739 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ÑEÀ CÖÔNG OÂN TAÄP
HOÙA ÑAÏI CÖÔNG
I. CAÁU TAÏO NGUYEÂN TÖÛ
I.1 TÍNH SOÁ p & n . CHAÁT ÑOÀNG VÒ
235
1. Tính soá proton (p) vaø soá nôtron (n) trong haït nhaân nguyeân töû 92 U
a) 92n vaø 143p
b) 92p vaø 143n
c) 92p vaø 235n
d) 92n vaø 235p
2. Tính soá proton (p) vaø soá nôtron (n) trong haït nhaân nguyeân töû
a) 99p vaø 43n
b) 99n vaø 43p
c) 43p vaø 56n
d) 56p vaø 43n

99
43

Tc (technexi):

3. Trong caùc nguyeân töû sau, nguyeân töû chöùa soá nôtron ít nhaát laø:
238
239
a) 92 U
b) 93 Np
239
243
c) 94 Pu
d) 95 Am
4. Nguyeân töû 26 Fe coù
a) 26 e
c) 56n
56

b) 26 nôtron (n)
d) 30 proton

23
24
5. Cho caùc nguyeân töû 11 X
11Y
goïi hoùa hoïc.
a) Caëp X, Y vaø caëp Z, T
c) Chæ coù caëp Y, Z

6. Clor goàm 2 ñoàng vò
a) 34,5
71

35
17

24
12

Z

25
12

T . Choïn caëp nguyeân töû naøo coù cuøng teân

b) Chæ coù caëp X, Y
d) Chæ coù caëp Z, T

37
Cl (75%) vaø 17
Cl (25%). Tính khoái löôïng nguyeân töû cuûa clor:
b) 35,5
c) 69
d)

7. Choïn phaùt bieåu ñuùng vaø ñaày ñuû nhaát:
(I) Ñoàng vò goàm caùc nguyeân töû coù cuøng baäc soá (soá hieäu) nguyeân töû Z vaø coù soá khoái
löôïng A khaùc nhau
(II) Khaùc nhau duy nhaát veà cô caáu giöõa caùc ñoàng vò laø coù soá nôtron khaùc nhau
(III) Khoái löôïng nguyeân töû (nguyeân töû löôïng) cuûa moät nguyeân toá laø trung bình coäng cuûa
caùc soá khoái löôïng cuûa caùc ñoàng vò theo tyû leä cuûa caùc ñoàng vò naøy trong thieân nhieân
(IV) Tröø ñoàng vò coù nhieàu nhaát cuûa moät nguyeân toá X, caùc ñoàng vò khaùc ñeàu laø nhöõng
ñoàng vò phoùng xaï
a) Chæ coù (I) ñuùng
b) Chæ coù (I), (II) ñuùng
c) Chæ coù (I) , (IV) ñuùng
d) (I), (II), (III) ñeàu ñuùng

1
8. Phaàn lôùn khoái löôïng nguyeân töû 1 H laø:
a) Khoái löôïng cuûa proton + nôtron
c) khoái löông cuûa electron + nôtron

b) khoái löôïng cuûa electron
d) khoái löông cuûa proton

9. Choïn phaùt bieåu ñuùng:
a) Ñoàng vò goàm caùc nguyeân töû chieám cuøng moät oâ trong baûng heä thoáng tuaàn hoaøn
vaø coù cuøng soá khoái A
b) Ñoàng vò laø nhöõng chaát coù cuøng tính chaát hoùa hoïc vaø vaät lyù
c) Ñoàng vò laø nhöõng nguyeân töû coù cuøng caáu hình electron chæ khaùc nhau ôû soá
nôtron trong nhaân
d) Hai nguyeân toá khaùc nhau coù theå chöùa cuøng moät ñoàng vò
10. Choïn phaùt bieåu ñuùng veà tính chaát cuûa caùc ñoàng vò cuûa cuøng 1 nguyeân toá:
a) Coù theå taùch caùc ñoàng vò baêng phöông phaùp hoùa hoïc.
1
b) Caùc ñoàng vò cuûa H ñeàu coù tính phoùng xaï tröø 1 H
c) Caùc ñoàng vò coù cuøng soá proton vaø cuøng soá nôtron.
d) Ñoàng vò chieám cuøng moät oâ trong baûng...
ÑEÀ CÖÔNG OÂN TAÄP
HOÙA ÑAÏI CÖÔNG
I. CAÁU TAÏO NGUYEÂN TÖÛ
I.1 TÍNH SOÁ p & n . CHAÁT ÑOÀNG VÒ
1. Tính soá proton (p) vaø soá nôtron (n) trong haït nhaân nguyeân töû
92
235
U
a) 92n vaø 143p b) 92p vaø 143n
c) 92p vaø 235n d) 92n vaø 235p
2. Tính soá proton (p) vaø soá nôtron (n) trong haït nhaân nguyeân töû
43
99
Tc
(technexi):
a) 99p vaø 43n b) 99n vaø 43p
c) 43p vaø 56n d) 56p vaø 43n
3. Trong caùc nguyeân töû sau, nguyeân töû chöùa soá nôtron ít nhaát laø:
a)
92
238
U
b)
93
239
Np
c)
94
239
Pu
d)
95
243
Am
4. Nguyeân töû
26
56
Fe
coù
a) 26
e
b) 26 nôtron (n)
c) 56n d) 30 proton
5. Cho caùc nguyeân töû
11
23
X
12
25
T
. Choïn caëp nguyeân töû naøo coù cuøng teân
goïi hoùa hoïc.
a) Caëp X, Y vaø caëp Z, T b) Chæ coù caëp X, Y
c) Chæ coù caëp Y, Z d) Chæ coù caëp Z, T
6. Clor goàm 2 ñoàng vò
17
35
Cl
(75%) vaø
17
37
Cl
(25%). Tính khoái löôïng nguyeân töû cuûa clor:
a) 34,5 b) 35,5 c) 69 d)
71
7. Choïn phaùt bieåu ñuùng vaø ñaày ñuû nhaát:
(I) Ñoàng goàm caùc nguyeân töû c cuøng baäc s (soá hieäu) nguyeân û Z v c soá khoái
löôïng A khaùc nhau
(II) Khaùc nhau duy nhaát veà cô caáu giöõa caùc ñoàng vò laø coù soá nôtron khaùc nhau
(III) Khoái löôïng nguyeân û (nguyeânû löôïng) cuûa moät nguyeân toá laø trung bình coäng cuûa
caùc soá khoái löôïng cuûa caùc ñoàng vò theo tyû leä cuûa caùc ñoàng vò naøy trong thieân nhieân
(IV) Tröø ñoàng c nhieàu nhaát cuûa moät nguyeân t X, caùc ñoàng khaùc ñeàu l nhöõng
ñoàng vò phoùng xaï
a) Chæ coù (I) ñuùng b) Chæ coù (I), (II) ñuùng
c) Chæ coù (I) , (IV) ñuùng d) (I), (II), (III) ñeàu ñuùng
Đề cương ôn tập Hóa Đại Cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương ôn tập Hóa Đại Cương - Người đăng: Lâm Phan Thanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Đề cương ôn tập Hóa Đại Cương 9 10 69