Ktl-icon-tai-lieu

đề cương ôn thi chủ nghĩa xã hội khoa học

Được đăng lên bởi Hoàng Gia
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 1464 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Câu 1 (Vấn đề dân tộc): VKĐH toàn quốc lần thứ X, Đảng ta có nêu: “Vấn đề dân tộc và
đoàn kết các dân tộc có vị trí chiến lược lâu dài trong sự nghiệp cách mạng nước ta…” (VKĐH
X, Nxb CTQG-HN năm 2006-Tr 121).
Bài làm: Vấn đề dân tộc là một nội dung có ý nghĩa chiến lược của chủ nghĩa Mác-Lênin
và của cách mạng XHCN; là vấn đề thực tiễn nóng bỏng đòi hỏi phải được giải quyết một
cách đúng đắn và thận trọng. Để giải quyết tốt vấn đề dân tộc, cần hiểu rõ vấn đề dân tộc và
mối quan hệ giữa các dân tộc mà từ đó đề ra phương hướng giải quyết tốt nhất, triệt để nhất.
Điều đó chỉ có thể thực hiện được trên cơ sở nghiên cứu và vận dụng các quan điểm khoa học
và cách mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin về vấn đề dân tộc.
Trước hết, dân tộc là một cộng đồng người ổn định, được hình thành trong quá trình phát
triển của lịch sử dựa trên cơ sở: Có một lãnh thổ chung ổn định, một nền kinh tế chung, có
chung một ngôn ngữ làm công cụ giao tiếp và một nền văn hóa mang bản sắc, tính cách dân
tộc.
Khi nghiên cứu vấn đề dân tộc và quan hệ dân tộc trong điều kiện của CNTB, V.I.Lênin đã
phát hiện ra hai xu hướng khách quan hình thành dân tộc, đó là: Xu hướng thứ nhất, do sự
thức tỉnh, sự trưởng thành của ý thức dân tộc mà các cộng đồng dân cư muốn tách ra để xác
lập các cộng đồng dân tộc độc lập. Trong thời kỳ TBCN, ở các quốc gia gồm nhiều cộng đồng
dân cư có nguồn gốc tộc người khác nhau. Khi mà các tộc người đó có sự trưởng thành về ý
thức dân tộc, ý thức về quyền sống của mình, các cộng đồng dân cư đó muốn tách ra thành
lập các dân tộc độc lập. Xu hướng này nổi lên trong giai đoạn đầu của chủ nghĩa tư bản và
vẫn còn tác động trong giai đoạn đế quốc chủ nghĩa. Xu hướng thứ hai, các dân tộc trong
từng quốc gia, thậm chí các dân tộc ở nhiều quốc gia muốn liên hiệp lại với nhau. Xu
hướng này nổi lên trong giai đoạn đế quốc chủ nghĩa. Chính sự phát triển của LLSX, của
khoa học và công nghệ, của giao lưu kinh tế và văn hoá trong xã hội tư bản đã làm xuất hiện
nhu cầu xoá bỏ hàng rào ngăn cách giữa các dân tộc, tạo nên mối liên hệ quốc gia và quốc tế
rộng lớn giữa các dân tộc, thúc đẩy các dân tộc xích lại gần nhau.
Tuy nhiên, hai xu thế này là một thể thống nhất, mỗi nước đều có chủ quyền độc lập, quyền
tự chủ, tự quyết nhằm xây dựng quốc gia dân tộc mình phồn vinh, công bằng, văn minh bên
cạnh sự hòa nhập cộng đồng quốc tế.
Dựa trên cơ sở tư tưởng của C.Mác và Ph.Ăngghen về vấn đề dân tộc; sự tổng kết kinh
nghiệm đấu tranh của phong trào cách mạng thế giới và cách mạng Nga … V.I.Lênin ...
 !
"#$ !%&'(#)*(&+,(-.$/0)1234
56789:;<5=/>??@<9&A>ABC
 /  (DE(#)*FFEG$<H(
! F $ /0 85I  !  , (J 7KL(K(.()*((M#/
$NO!P&QCR((M#! (R&S! !
/(-(T$ /U&.)V)1((M#&(-RC
(WR,(-)*&V+X(!!PY$(R/"Q
!$/0FFEG$<H(!! C
9&)1# /  Z)[(\%)*]&$&].$
&(RF%+^,&V+X8/ _\\%/ "(#
/ `T/`Y((#.!/ !=/7+O'$
 C
((! !- &("(-F859aCbCH(_
.$(-&(6)1"$]     +,
W+,&)XFD /$ Z)/$&R6$
P.$ Z  P.C9&[("c9a85X$(Z/( Z
)Z )[("$C(/$ )[(+,&)X!D
 D!M+F/]$  Z  )  / $ & 
P. $      P.C )1M\(&((0FFE)7!
!dL$ &((0#FEC    $    &
U  ( P/ ' $   X (  ( / ( (-. 0( !1( C 
)1 M \( & (( 0 #  F EC 8' +, .$ &(R F HHe F
"Q!`-F()"(#!!=$&6_ ()7_/6(-
6$7K&=$(T$ 0/((-(!#
& 1(T$ NfM$ 6'0(C
9M((6#M/ R/g()1FM P.M
,F,M#h/6M,( /].Z!(`7h!=/(7
0+,LP. Z#C
i, & V +X ) )X F 8CG$ ! jCkl ! !   I+,\"#"(
(-/&F.&$/0#(1(!$/052CbCH(_"$(
$0(m8)VE mF +C9&$.f/M ,
M#35)[(&S !""#$%&'MM((
F$ &/(-(T$C8$ 1MK"`.7(-
&] .$&(RM.   E !Y ! M *(  I "` /  
 )*(TnMn*(!M($.77  "$R(-&
P.$.F/g()1!P.$.#C9,(- M 7] o (T $    
V +X R,(-M ,M#!6M,/(-*.$T%(T
$ C( !)*+,*+-&':M ,M#M/
FF/g( (!1(!P/- /]M,M#%# '&%<6_
 (!)[.$&(RF /]C:M,M#7Z/M, P.
!'&%$&P./ (  P.!]*('F$ !p
7Z/M,M-((-.!1($ "$&V+X7]oq*(R
Trang 1
đề cương ôn thi chủ nghĩa xã hội khoa học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề cương ôn thi chủ nghĩa xã hội khoa học - Người đăng: Hoàng Gia
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
đề cương ôn thi chủ nghĩa xã hội khoa học 9 10 282