Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG TƯ TƯỞNG

Được đăng lên bởi mon_94
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 590 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1. Phân tích khái niệm tư tưởng Hồ Chí
Minh và giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh
đối với cách mạng Việt Nam, cách mạng
thế giới.
2. Trình bày những tiền đề tư tưởng – lý
luận hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh.
Trong các tiền đề đó, yếu tố nào là chủ
quan trọng nhất, quyết định bước phát
triển về chất của tư tưởng Hồ Chí Minh?
Tại sao?
3. Trình bày các giai đoạn hình thành và
phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong
những giai đoạn đó, giai đoạn nào tư
tưởng Hồ Chí Minh có ý nghĩa vạch
đường đi cho cách mạng Việt Nam? Tại
sao?
4. Phân tích một luận điểm sáng tạo cơ
bản của Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc?
Ý nghĩa của nó đối với cách mạng Việt
Nam và thế giới?
5. Bằng lý luận và thực tiễn hãy chứng
minh rằng, luận điểm: “Cách mạng giải
phóng dân tộc cần được tiến hành chủ
động, sáng tạo và có khả năng giành
thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính
quốc" là một sáng tạo lớn của Hồ Chí
Minh?
6. Phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh:

“Cách mạng giải phóng dân tộc cần được
thực hiện bằng con đường cách mạng
bạo lực". Liên hệ với thực tiễn Việt Nam?
7. Trình bày quan niệm của Hồ Chí Minh
về đặc trưng bản chất và động lực của
chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam? Theo anh
(chị) trong công cuộc đổi mới đất nước ta
hiện nay, để phát huy động lực đó chúng
ta phải làm gì?
8. Phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh
về vai trò, bản chất của Đảng Cộng sản
Việt Nam?
9. Làm rõ sự sáng tạo của Hồ Chí Minh
trong quan điểm về sự ra đời của Đảng?
Giá trị lý luận và thực tiễn của luận điểm
trên?
10. Phân tích những nguyên tắc xây
dựng Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Ý
nghĩa của những nguyên tắc này trong
cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn
Đảng ở nước ta hiện nay?
11. Phân tích quan niệm của Hồ Chí Minh
về dân chủ và xây dựng Nhà nước thể
hiện quyền làm chủ của nhân dân lao
động? Đảng và Nhà nước ta đã vận dụng
trong việc xây dựng và hoàn thiện Nhà
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt
Nam hiện nay như thế nào? Cho ví dụ
minh họa.

12. Trình bày quan điểm của Hồ Chí Minh
về sự thống nhất giữa bản chất giai cấp
công nhân với tính nhân dân và tính dân
tộc của Nhà nước? Để xây dựng Nhà
nước ngang tầm với nhiệm vụ của giai
đoạn cách mạng hiện nay chúng ta phải
làm gì?
13. Phân tích quan điểm Hồ Chí Minh về
việc xây dựng Nhà nước có hiệu lực pháp
lí mạnh mẽ. Để xây dựng Nhà nước có
hiệu lực pháp lí mạnh mẽ trong điều kiện
nước ta hiện nay chúng ta cần làm gì?
14. Bằng lý luận và thực tiễn hãy chứng
minh câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh:
“Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết.
Thành công, thành công, đại ...
1. Phân tích khái niệm tư tưởng Hồ Chí
Minh và giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh
đối với cách mạng Việt Nam, cách mạng
thế giới.
2. Trình bày những tiền đề tư tưởng – lý
luận hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh.
Trong các tiền đề đó, yếu tố nào là chủ
quan trọng nhất, quyết định bước phát
triển về chất của tư tưởng Hồ Chí Minh?
Tại sao?
3. Trình bày các giai đoạn hình thành và
phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong
những giai đoạn đó, giai đoạn nào tư
tưởng Hồ Chí Minh có ý nghĩa vạch
đường đi cho cách mạng Việt Nam? Tại
sao?
4. Phân tích một luận điểm sáng tạo cơ
bản của Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc?
Ý nghĩa của nó đối với cách mạng Việt
Nam và thế giới?
5. Bằng lý luận và thực tiễn hãy chứng
minh rằng, luận điểm: “Cách mạng giải
phóng dân tộc cần được tiến hành chủ
động, sáng tạo và có khả năng giành
thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính
quốc" là một sáng tạo lớn của Hồ Chí
Minh?
6. Phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh:
ĐỀ CƯƠNG TƯ TƯỞNG - Trang 2
ĐỀ CƯƠNG TƯ TƯỞNG - Người đăng: mon_94
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG TƯ TƯỞNG 9 10 232