Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương viển thám

Được đăng lên bởi Cu Li
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 155 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
GVHD: Ts Võ Quang Minh

SVTH:Lê Thành Đông (3053113)

I- MỞ ĐẦU
Công nghệ viễn thám, một trong những thành tựu khoa học vũ trụ đã đạt
đến trình độ cao và đã trở thành kỹ thuật phổ biến được áp dụng rộng rãi trong
nhiều lĩnh vực kinh tế xã hội ở nhiều nước trên thế giới, không những đối với các
nước phát triển có trình độ khoa học kỹ thuật tiên tiến mà còn đối với các nước
đang phát triển nền kinh tế còn lạc hậu. Nhu cầu ứng dụng công nghệ viễn thám và
hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong lĩnh vực điều tra, nghiên cứu, khai thác, sử
dụng, quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường ngày càng gia tăng nhanh
chóng không những trong phạm vi quốc gia, mà cả phạm vi quốc tế. Tiềm năng
ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS giúp các nhà khoa học và các nhà hoạch
định chính sách các phương án lựa chọn có tính chiến lược về sử dụng và quản lý
tài nguyên thiên nhiên và môi trường. Vì vậy, viễn thám và GIS được sử dụng như
là một “công nghệ đi đầu” rất có ưu thế hiện nay.
Để đẩy mạnh công tác nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám và hệ
thống thông tin địa lý trong khí tượng thủy văn, nhằm tạo ra những cơ sở vật chất
khoa học và những nghiên cứu ứng dụng ban đầu, từng bước đưa các sản phẩm
viễn thám và GIS vào công tác phục vụ khí tượng thủy văn (KTTV), phòng tránh
giảm nhẹ thiên tai, tăng cường năng lực phát triển khoa học công nghệ về KTTV,
góp phần thúc đẩy công tác nghiên cứu, giám sát dự báo KTTV.
Sự biến đổi khí hậu chủ yếu do sự gia tăng nhiệt độ của bề mặt trái đất, là
nguyên nhân của sự hạn hán, làm ảnh hưởng đến sự thích nghi, phát triển, và năng
suất của các loại cây trồng, vật nuôi. Với đặc điểm và khả năng của ảnh viễn thám
MODIS- Terra/Aqua-LST (land surface temperature) có khả năng theo dõi sự thay
đổi nhiệt độ của bề mặt đất theo không gian và thời gian.
Đề tài: “NGUYÊN LÝ VÀ ỨNG DỤNG ẢNH VIỂN THÁM MODIS TRONG VIỆC GIẢI ĐOÁN ẢNH DỰ BÁO HẠN
HÁN”
Việc sử dụng ảnh MODIS sẽ giúp theo dõi diễn tiến của nhiệt độ bề mặt đất
của vùng khác nhau, cũng như phát hiện được các vùng có khả năng xuất hiện hạn
hán để có kế hoạch khắc phục, hoặc xây dựng các giải pháp hạn chế. Ngoài ra việc
theo dõi sự biến đổi của nhiệt độ bề mặt đất kết hợp với sự thay đổi nhiệt độ của
không khí có thể dự báo được xu thế thay đổi của nhiệt độ trong thời gian tới, và
các tác động dưới ảnh hưởng của sự biến đổi khí hậu.
II- MỤC TIÊU ĐỀ TÀI:

Nghiên cứu sử dụng ảnh viễn thám MODIS-Terra/Aqua-LST trong theo dõi...
ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
GVHD: Ts Võ Quang Minh SVTH:Lê Thành Đông (3053113)
I- MỞ ĐẦU
Công nghệ viễn thám, một trong những thành tựu khoa học tr đã đạt
đến trình độ cao đã trở thành kỹ thuật phổ biến được áp dụng rộng rãi trong
nhiều lĩnh vực kinh tếhội ở nhiều nước trên thế giới, không những đối với các
nước phát triển có trình độ khoa học k thuật tiên tiến còn đối với các nước
đang phát triển nền kinh tế còn lạc hậu. Nhu cầu ứng dụng công nghệ viễn thám và
hệ thống thông tin địa (GIS) trong lĩnh vực điều tra, nghiên cu, khai thác, sử
dụng, quản tài nguyên thiên nhiên môi trưng ngày càng gia tăng nhanh
chóng không những trong phạm vi quốc gia, cả phạm vi quốc tế. Tiềm ng
ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS giúp các n khoa học và các nhà hoạch
định chính sách các phương án la chọntính chiến lược vsdụng và quản
tài nguyên thiên nhiên và môi trường. Vì vậy, viễn thám và GIS được sử dụng n
là một “công nghệ đi đầu” rất có ưu thế hiện nay.
Để đẩy mạnh công tác nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám hệ
thống thông tin địa lý trong khí tượng thủy văn, nhằm tạo ra những cơ svật cht
khoa học những nghiên cứu ứng dụng ban đầu, từng bước đưa các sản phẩm
viễn thám GIS vào công tác phục vkhí tượng thủy văn (KTTV), phòng tránh
giảm nhẹ thiên tai, ng cường năng lực phát triển khoa học công nghệ về KTTV,
góp phần thúc đẩy công tác nghiên cứu, giám sát dự báo KTTV.
Sự biến đổi khí hậu chủ yếu do sự gia tăng nhiệt độ của bề mặt trái đất,
nguyên nhân của sự hạn hán, làm ảnh ởng đến sự thích nghi, phát triển, và năng
suất của các loại cây trồng, vật nuôi. Với đặc điểm và khả năng của ảnh viễn thám
MODIS- Terra/Aqua-LST (land surface temperature) có khả năng theo dõi sự thay
đổi nhiệt độ của bề mặt đất theo không gian và thời gian.
Đề tài:
NGUYÊN LÝ VÀ ỨNG DỤNG ẢNH VIỂN THÁM MODIS TRONG VIỆC GIẢI ĐOÁN ẢNH DỰ BÁO HẠN
HÁN
Việc sử dụng ảnh MODIS sẽ giúp theo dõi diễn tiến của nhiệt độ bề mặt đất
của vùng khác nhau, cũng như phát hiện được các vùng có khả năng xuất hiện hạn
hán để có kế hoạch khắc phục, hoặc xây dựng các giải pháp hạn chế. Ngoài ra việc
theo dõi sự biến đổi của nhiệt độ bề mặt đất kết hợp với sự thay đổi nhiệt độ của
không khí thể dự báo được xu thế thay đổi của nhiệt độ trong thời gian tới,
các tác động dưới ảnh hưởng của sự biến đổi khí hậu.
II- MỤC TIÊU ĐỀ TÀI:
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Đề cương viển thám - Trang 2
Đề cương viển thám - Người đăng: Cu Li
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề cương viển thám 9 10 867