Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài báo cáo thuốc lá

Được đăng lên bởi pthdiu-kt26
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 2860 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Họ Tên:Lâm Thị Hương

Lớp:kế toán 1 cao đẳng k7

Trần Thị Mỹ Trang
Đề tài: tình hình hút thuốc lá của một số bạn sinh viên trường CĐ KINH TẾ-KỸ
THUẬT KIÊN GIANG.
I: Đặt vấn đề.
Hiện nay ở nước ta, tình trạng hút thuốc lá ngày càng nhiều đặt biệt là các bạn trẻ
trong số đó tỉ lệ sinh viên hút thuốc lá ngày càng phổ biến hơn ở các trường Đại Học, Cao
Đẳng và trường Cao Đẳng KT-KT KIÊN GIANG đang là một trong số những có tình
trạng sinh viên hút thuốc. Thấy được tình hình trên nhóm chúng em muốn tìm hiểu thực
trạng và giải pháp khắc phục việc hút thuốc lá của sinh viên trường Cao Đẳng KT-KT
KIÊN GIANG, để có những biện pháp hữu hiệu nhất áp dụng để trường ngày cáng phát
triển hơn.
Vì vậy vấn đề nghiên cứu hiện nay rất cần thiết.
II:Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu.
Vấn đề này rất quan trọng để nghiên cứu, để biết được thực trạng và giải pháp
khắc phục cũng như tác hại của việc hút thuốc lá.
III: Mục tiêu nghiên cứu của em.
- Biết được tình hình hút thuốc lá của một số bạn sinh viên trường Cao Đẳng KTKT KIÊN GIANG cũng như thực trạng và giải pháp khắc phục việc hút thuốc lá.
- Cụ thể hy vọng sẽ hạn chế và khắc phục tối đa được tình trạng hút thuốc lá của
sinh viên trường cao đẳng ktkt kiên giang. Để nâng cao kết quả học tập, sức khỏe cũng
như tinh thần và điều quan trọng là cải thiện được nguồn tài chính của sinh viên để phục
vụ cho việc học tập được tốt hơn.
IV: Phạm vi nghiên cứu: sinh viên trường Cao Đẳng KT-KT KIÊN GIANG, vấn đề
nghiên cứu ở mức độ nhỏ.
V: Khách thể và đối tượng nghiên cứu.
-

Đối tượng: là sinh viên trường Cao Đẳng KT-KT KIÊN GIANG (khóa 7).
Khách thể: trường Cao Đẳng KT-KT KIÊN GIANG.

VI: Phương pháp nghiên cứu.
1. Phương pháp nghiên cứu lí luận:
- Các tài liệu nghiên cứu ở đây bao gồm các thông tin ở sách báo, trên Internet.

Các tài liệu nghiên cứu thực trạng và giải pháp khắc phục việc hút thuốc lá của
sinh viên trường Cao Đẳng KT-KT KIÊN GIANG đã thực hiện trong nước, các
báo đài đăng tải trên các tạp chí chuyên ngành, trên mạng Internet về vấn đề hút
thuốc lá.
2. Phương pháp nghiên thực tiễn:
-

2.1:phương pháp điều tra phiếu hỏi:
- Để đánh giá một cách khách quan về tình hình cũng như thực trạng của sinh viên
trường CĐ KTKT KG, Nhóm em đã sử dụng phương pháp điều tra phiếu hỏi ở các
ngành thuộc hệ cao đẳng (khóa 7).
2.2: Phương pháp thống kê.
Các thông tin thu thập được nhập và sử lý trên máy tính: chương trình Word.
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.Lịch sử vấn đề nghiên cứu:
- Ở nước ngoài, vấn đề hút thuốc lá bừa ...
Họ Tên:Lâm Thị Hương Lớp:kế toán 1 cao đẳng k7
Trần Thị Mỹ Trang
Đề tài: tình hình hút thuốc lá của một số bạn sinh viên trường CĐ KINH TẾ-KỸ
THUẬT KIÊN GIANG.
I: Đặt vấn đề.
Hiện nay ở nước ta, tình trạng hút thuốc lá ngày càng nhiều đặt biệt là các bạn trẻ
trong số đó tỉ lệ sinh viên hút thuốc lá ngày càng phổ biến hơn ở các trường Đại Học, Cao
Đẳng và trường Cao Đẳng KT-KT KIÊN GIANG đang là một trong số những có tình
trạng sinh viên hút thuốc. Thấy được tình hình trên nhóm chúng em muốn tìm hiểu thực
trạng và giải pháp khắc phục việc hút thuốc của sinh viên trường Cao Đẳng KT-KT
KIÊN GIANG, để có những biện pháp hữu hiệu nhất áp dụng để trường ngày cáng phát
triển hơn.
Vì vậy vấn đề nghiên cứu hiện nay rất cần thiết.
II:Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu.
Vấn đề này rất quan trọng để nghiên cứu, để biết được thực trạng và giải pháp
khắc phục cũng như tác hại của việc hút thuốc lá.
III: Mục tiêu nghiên cứu của em.
- Biết được tình hình hút thuốc lá của một số bạn sinh viên trường Cao Đẳng KT-
KT KIÊN GIANG cũng như thực trạng và giải pháp khắc phục việc hút thuốc lá.
- Cụ thể hy vọng sẽ hạn chế và khắc phục tối đa được tình trạng hút thuốc lá của
sinh viên trường cao đẳng ktkt kiên giang. Để nâng cao kết quả học tập, sức khỏe cũng
như tinh thần và điều quan trọng là cải thiện được nguồn tài chính của sinh viên để phục
vụ cho việc học tập được tốt hơn.
IV: Phạm vi nghiên cứu: sinh viên trường Cao Đẳng KT-KT KIÊN GIANG, vấn đề
nghiên cứu ở mức độ nhỏ.
V: Khách thể và đối tượng nghiên cứu.
- Đối tượng: là sinh viên trường Cao Đẳng KT-KT KIÊN GIANG (khóa 7).
- Khách thể: trường Cao Đẳng KT-KT KIÊN GIANG.
VI: Phương pháp nghiên cứu.
1. Phương pháp nghiên cứu lí luận:
- Các tài liệu nghiên cứu ở đây bao gồm các thông tin ở sách báo, trên Internet.
Đề tài báo cáo thuốc lá - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài báo cáo thuốc lá - Người đăng: pthdiu-kt26
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Đề tài báo cáo thuốc lá 9 10 608