Ktl-icon-tai-lieu

Đề tải bảo hiểm xã hội

Được đăng lên bởi Vũ Việt Long
Số trang: 69 trang   |   Lượt xem: 673 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chuyªn ®Ò thùc tËp
Lêi nãi ®Çu
B¶o hiÓm x· héi(BHXH) lµ mét trong nh÷ng lo¹i h×nh b¶o hiÓm ra ®êi kh¸
sím vµ ®Õn nay ®· ®îc thùc hiÖn ë tÊt c¶ c¸c níc trªn thÕ giíi. So víi c¸c lo¹i
h×nh b¶o hiÓm kh¸c, chøc n¨ng vµ tÝnh chÊt cña BHXH cã nh÷ng ®iÓm kh¸c biÖt
do b¶n chÊt cña nã chi phèi.
ë níc ta, BHXH lµ mét chÝnh s¸ch lín trong hÖ thèng an sinh x· héi.

BHXH võa mang tÝnh kinh tÕ nhng còng mang tÝnh nh©n ®¹o cña Nhµ níc ta
nh»m ®¶m b¶o cuéc sèng cho ngêi lao ®éng tríc nh÷ng biÕn cè lµm gi¶m hoÆc
mÊt thu nhËp. Môc tiªu cña Nhµ níc lµ më réng ®èi tîng tham gia BHXH cho
mäi ngêi d©n nhng hiÖn nay môc tiªu ®ã cha ®îc thùc hiÖn v× nhiÒu nguyªn
nh©n. Trong c«ng t¸c BHXH nãi riªng cßn cã nhiÒu tån t¹i cÇn ®îc gi¶i quyÕt.
BHXH cÊp huyÖn lµ mét bé phËn quan träng trong hÖ thèng qu¶n lý
BHXH ViÖt Nam, lµ c¬ së ®Çu tiªn ®Ó thùc hiÖn c«ng t¸c BHXH. Thùc hiÖn tèt
ho¹t ®éng ë BHXH cÊp huyÖn th× míi ®¶m b¶o cho viÖc thùc hiÖn cña c¶ hÖ
thèng. BHXH thµnh phè Vinh l¨ c¬ quan BHXH cÊp huyÖn trùc thuéc sù qu¶n lý
däc cña BHXH tØnh NghÖ An. Trong thêi gian 4 th¸ng thùc tËp t¹i BHXH thµnh
phè Vinh, em ®· thu nhËn ®îc ®îc mét sè kiÕn thøc thùc tÕ vÒ c«ng t¸c BHXH
vµ em ®· tiÕn hµnh thùc hiÖn chuyªn ®Ò thùc tËp vÒ ®Ò tµi: “ Thùc tr¹ng vµ mét sè
gi¶i ph¸p nh»m thùc hiÖn tèt ho¹t ®éng cña BHXH thµnh phè Vinh ” nh»m xem xÐt vµ
nghiªn cøu thùc tr¹ng ho¹t ®éng cña BHXH TP Vinh trong giai ®o¹n (19952002) ®Ó ®ãng gãp mét sè gi¶i ph¸p cho BHXH TP Vinh.
Bµi viÕt ®îc chia lµm 3 ch¬ng:
- Ch¬ng 1: Lý luËn chung vÒ BHXH
- Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng thùc hiÖn BHXH trªn ®Þa bµn thµnh phè Vinh
- Ch¬ng 3: Ph¬ng híng ho¹t ®éng vµ nh÷ng biÖn ph¸p chñ yÕu nh»m
thùc hiÖn tèt ho¹t ®éng cña BHXH TP Vinh.
Trong qu¸ tr×nh thùc tËp, em ®· nhËn ®îc rÊt nhiÒu sù gióp ®ì, híng dÉn
cña c¸c c¸n bé c«ng t¸c t¹i c¬ quan thùc tËp, c¸c gi¸o viªn trong bé m«n vµ ®Æc
biÖt lµ sù híng dÉn cña thÇy gi¸o M¹c V¨n tiÕn trong viÖc chän ®Ò tµi vµ hoµn
thµnh bµi viÕt. Nhng do tr×nh ®é nhËn thøc vµ thêi gian cã h¹n nªn bµi viÕt kh«ng
thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, em rÊt mong nhËn ®îc sù chØ b¶o, gãp ý cña c¸c
thÇy c« gi¸o trong bé m«n gióp bµi viÕt cña em ®îc hoµn thiÖn h¬n.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!

1

Chuyªn ®Ò thùc tËp
Ch¬ng I:

Lý luËn chung vÒ BHXH

I. bhxh vµ sù cÇn thiÕt kh¸ch quan cña bhxh

1. Sù cÇn thiÕt
Con ngêi muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®îc tríc hÕt ph¶i ¨n, mÆc, ë vµ ®i l¹i
v..v...§Ó tho¶ m·n nh÷ng nhu cÇu tèi thiÓu ®ã, ngêi ta ph¶i lao ®éng ®Ó lµm ra
nh÷ng s¶n phÈm cÇn thiÕt. Khi s¶n phÈm t¹o ra ngµy cµng nhiÒu t...
Chuyªn ®Ò thùc tËp
Lêi nãi ®Çu
B¶o hiÓm x· héi(BHXH) lµ mét trong nh÷ng lo¹i h×nh b¶o hiÓm ra ®êi kh¸
sím ®Õn nay ®· ®îc thùc hiÖn ë tÊt c¸c níc trªn thÕ giíi. So víi c¸c lo¹i
h×nh b¶o hiÓm kh¸c, chøc n¨ng tÝnh chÊt cña BHXH nh÷ng ®iÓm kh¸c biÖt
do b¶n chÊt cña nã chi phèi.
ë níc ta, BHXH mét chÝnh s¸ch lín trong thèng an sinh héi.
BHXH võa mang tÝnh kinh nhng còng mang tÝnh nh©n ®¹o cña Nhµ níc ta
nh»m ®¶m b¶o cuéc sèng cho ngêi lao ®éng tríc nh÷ng biÕn lµm gi¶m hoÆc
mÊt thu nhËp. Môc tiªu cña Nhµ níc réng ®èi tîng tham gia BHXH cho
mäi ngêi d©n nhng hiÖn nay môc tiªu ®ã cha ®îc thùc hiÖn nhiÒu nguyªn
nh©n. Trong c«ng t¸c BHXH nãi riªng cßn cã nhiÒu tån t¹i cÇn ®îc gi¶i quyÕt.
BHXH cÊp huyÖn mét phËn quan träng trong thèng qu¶n
BHXH ViÖt Nam, ®Çu tiªn ®Ó thùc hiÖn c«ng t¸c BHXH. Thùc hiÖn tèt
ho¹t ®éng ë BHXH cÊp huyÖn th× míi ®¶m b¶o cho viÖc thùc hiÖn cña
thèng. BHXH thµnh phè Vinh l¨ c¬ quan BHXH cÊp huyÖn trùc thuéc sù qu¶n lý
däc cña BHXH nh NghÖ An. Trong thêi gian 4 th¸ng thùc tËp t¹i BHXH thµnh
phè Vinh, em ®· thu nhËn ®îc ®îc mét sè kiÕn thøc thùc c«ng t¸c BHXH
em ®· tiÕn hµnh thùc hiÖn chuyªn ®Ò thùc tËp ®Ò tµi: Thùc tr¹ng mét
gi¶i ph¸p nh»m thùc hiÖn tèt ho¹t ®éng cña BHXH thµnh phè Vinh nh»m xem xÐt
nghiªn cøu thùc tr¹ng ho¹t ®éng cña BHXH TP Vinh trong giai ®o¹n (1995-
2002) ®Ó ®ãng gãp mét sè gi¶i ph¸p cho BHXH TP Vinh.
Bµi viÕt ®îc chia lµm 3 ch¬ng:
- Ch¬ng 1: Lý luËn chung vÒ BHXH
- Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng thùc hiÖn BHXH trªn ®Þa bµn thµnh phè Vinh
- Ch¬ng 3: Ph¬ng híng ho¹t ®éng nh÷ng biÖn ph¸p chñ yÕu nh»m
thùc hiÖn tèt ho¹t ®éng cña BHXH TP Vinh.
Trong qu¸ tr×nh thùc tËp, em ®· nhËn ®îc rÊt nhiÒu gióp ®ì, híng dÉn
cña c¸c c¸n c«ng t¸c t¹i quan thùc tËp, c¸c gi¸o viªn trong m«n ®Æc
biÖt híng dÉn cña thÇy gi¸o M¹c V¨n tiÕn trong viÖc chän ®Ò tµi hoµn
thµnh bµi viÕt. Nhng do tr×nh ®é nhËn thøc vµ thêi gian cã h¹n nªn bµi viÕt kh«ng
thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, em rÊt mong nhËn ®îc chØ b¶o, gãp ý cña c¸c
thÇy c« gi¸o trong bé m«n gióp bµi viÕt cña em ®îc hoµn thiÖn h¬n.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!
1
Đề tải bảo hiểm xã hội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tải bảo hiểm xã hội - Người đăng: Vũ Việt Long
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
69 Vietnamese
Đề tải bảo hiểm xã hội 9 10 453