Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài : BHXH & Quỹ BHXH

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 1422 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Lêi nãi ®Çu
B¶o hiÓm x· héi (BHXH) lµ mét chÝnh s¸ch lín cña §¶ng vµ Nhµ níc ®èi
víi ngêi lao ®éng nh»m tõng bíc më réng n©ng cao ®¶m b¶o vËt chÊt, gãp
phÇn æn ®Þnh ®êi sèng cho ngêi lao ®éng khi gÆp rñi ro nh bÞ èm ®au, tai n¹n
lao ®éng, bÖnh nghÒ nghiÖp, thai sÈy, hÕt tuæi lao ®éng, qua ®êi.
Cïng víi ®æi míi cña nÒn kinh ®Êt níc trong thêi gian võa qua ,
chÝnh s¸ch BHXH còng ®îc ®iÒu chØnh, thay ®æi ®Ó phèi hîp víi chuyÓn
®æi cña nÒn kinh tÕ ®Êt níc, víi nguyÖn väng cña ngêi lao ®éng.
Quü BHXH mét phËn cèt lâi kh«ng thÓ thiÕu ®îc thÓ nãi
vai trß quan träng nhÊt trong ho¹t ®éng BHXH. ViÖc qu¶n dông quü
BHXH (thu - chi quü BHXH) nã ¶nh hëng trùc tiÕp tíi sù tån t¹iph¸t triÓn
cña quü BHXH, ¶nh hëng tíi æn ®Þnh cña chÝnh s¸ch BHXH. VËy vÊn ®Ò
lµm thÕ nµo ®Ó thÓ n©ng cao ®îc hiÖu qu¶ trong viÖc thu -chi quü BHXH
®©y lµ c©u hái ®îc ®Æt ra ®èi víi mçi nhµ kinh tÕ, nh÷ng ngêi quan t©m nghiªn
cøu ho¹t ®éng BHXH.
sinh viªn Khoa B¶o hiÓm trêng §¹i häc Kinh Quèc d©n, ®Ó ®ãng
gãp mét phÇn søc lùc cña m×nh cho viÖc ph¸t triÓn c¸c chÝnh s¸ch BHXH
sù æn ®Þnh Quü BHXH mµ cô thÓ lµ viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c thu -
chi quü BHXH. Qua bµi viÕt nµy em xin nªu lªn vµ ®ãng gãp mét ý kiÕn,
mét suy nghÜ cña m×nh trong viÖc qu¶n thu chi quü BHXH. Do cßn h¹n
chÕ vÒ tr×nh ®é kiÕn thøc còng nh c¸c tµi liÖu tham kh¶o nªn ch¾c ch¾n cßn cã
nhiÒu thiÕu sãt, h¹n chÕ. Em rÊt mong c¸c thÇy ®ãng gãp ý kiÕn chØ b¶o
nh÷ng thiÕu sãt trong bµi viÕt nµy ®Ó c¸c lÇn viÕt sau co ®iÒu kiÖn n©ng cao
chÊt lîng cña bµi viÕt.
Cuèi cïng em xin ch©n thµnh c¶m ¬n gi¸o ThÞ Thiªn H¬ng ®· tËn
t×nh gióp ®ì em trong viÖc hoµn thµnh bµi viÕt nµy ®ång thêi em xin c¶m ¬n
1
Đề tài : BHXH & Quỹ BHXH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài : BHXH & Quỹ BHXH - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Đề tài : BHXH & Quỹ BHXH 9 10 976