Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài : Biện pháp duy trì quan hệ hội viên cho hội dệt máy thêu đan Tp.HCM

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 109 trang   |   Lượt xem: 944 lần   |   Lượt tải: 3 lần
LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP ÑAÏI HOÏC
CHUYEÂN NGAØNH QUAÛN LYÙ COÂNG NGHIEÄP
BIEÄN PHAÙP DUY TRÌ QUAN HEÄ HOÄI VIEÂN
CHO HOÄI DEÄT MAY THEÂU ÑAN TP.HCM
Sinh vieân: Nguyeãn Thò Ngoïc Thuùy
MSSV : 70002273
GVHD : ThS.GVC Phaïm Ngoïc Thuùy
Tp.HCM,1/2005
Đề tài : Biện pháp duy trì quan hệ hội viên cho hội dệt máy thêu đan Tp.HCM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài : Biện pháp duy trì quan hệ hội viên cho hội dệt máy thêu đan Tp.HCM - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
109 Vietnamese
Đề tài : Biện pháp duy trì quan hệ hội viên cho hội dệt máy thêu đan Tp.HCM 9 10 313