Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài :Biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm vật liệu nổ tại công ty vật liệu nổ Công nghiệp

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 77 trang   |   Lượt xem: 1282 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Chuyên đề tốt nghiệp

M ỤC L ỤC
LỜI NÓI ĐẦU
Ch¬ng I: Giíi thiÖu chung vÒ c«ng ty VËt liÖu Næ c«ng nghiÖp...............................5
I.

S¬ lîc qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty VËt liÖu Næ c«ng

nghiÖp……………………………………………….…………..………………...
5
1.1 Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty....................................................5
1.2 NhiÖm vô và ngành kinh doanh chñ yÕu cña c«ng ty……….........................6
II. Mét sè ®Æc ®iÓm kinh tÕ - kü thuËt chñ yÕu cña c«ng ty …………………….7
2.1 §Æc ®iÓm vÒ tæ chức qu¶n lý vµ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty..…………...7
2.2.§Æc ®iểm về cơ sở vật chất và kỹ thuật c«ng nghiÖp của c«ng ty…………...13
2.3.§Æc ®iÓm vÒ nguån nh©n lùc…………………………………………………16
2.4.§Æc ®iÓm vÒ tµi chÝnh………………………………………………………...18
2.5.§Æc ®iÓm vÒ thÞ trêng cña c«ng ty………………………………………….22
III Đánh giá một số mặt hoạt động của công ty vật liệu nổ công nghiệp trong vài
năm trở lại đây……………….……...……………………………………………24
3.1 Đánh giá công tác quản lý tài sản của công ty ………………….…………...24
3.2 Đánh giá tình hình thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước của công ty ……. ..28
3.3 Đánh giá khái quát kết quả và hiệu quả kinh doanh của công ty …………...29

Ch¬ng II Thực trạng công tác tiêu thụ sản phẩm tại công ty vật liệu nổ công
nghiệp…………………………………………………………………………….33
I- Thực trạng về tình hình tiêu thụ sản phẩm tại công ty vật liệu nổ công nghiệp
………….………………………………………………………………………..33
1.1.KÕt qu¶ tiªu thô s¶n phẩm (quy m«, doanh thu vµ c¬ cÊu tiªu thô theo s¶n
phÈm, thÞ trêng)…………………………………………………………………33
1.2.C«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ tiªu thô ……………………………………………...39

Phạm Văn Đăng

1

QTKDTH 42A

Chuyên đề tốt nghiệp
1.3.C¸c chÝnh s¸ch thóc ®Èy tiªu thô mµ c«ng ty ®· ¸p dông….………………...40
II- Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác tiêu thụ của công ty …………………...43
2.1 Các nhân tố bên ngoài …………..…………………………………………...43
2.2 Các nhân tố bên trong ……...………………………………………………..47
III- §¸nh gi¸ chung ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty .…………………49
3.1.Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®îc …………………………………..…………………49
3.2.N÷ng h¹n chÕ tån t¹i ……………………………………….………………..51
3.3.Nh÷ng nguyªn nh©n c¬ b¶n cña ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty
……………………………………………………………….…………………..53
Ch¬ng III Mét sè gi¶i ph¸p nh»m ®Èy m¹nh c«ng t¸c tiªu thô t¹i c«ng ty vËt liÖu
næ c«ng nghiÖp…………………………………………………………………...54
I- §Þnh híng cña c«ng ty VËt liÖu næ c«ng nghiÖp …………...………………..54
1.1 Kế hoạch phát triển chung …………………………………………………...54
1.2.Một số môc tiªu chÝnh ………………………………………………………56
II- Mét sè gi¶i ph¸p nh...
Chuyên đề tốt nghiệp
M ỤC L ỤC
LỜI NÓI ĐẦU
Ch¬ng I: Giíi thiÖu chung vÒ c«ng ty VËt liÖu Næ c«ng nghiÖp...............................5
I. lîc qu¸ tr×nh h×nh thµnh ph¸t triÓn cña c«ng ty VËt liÖu c«ng
nghiÖp……………………………………………….…………..………………...
5
1.1 Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty....................................................5
1.2 NhiÖm vô và ngành kinh doanh chñ yÕu cña c«ng ty……….........................6
II. Mét sè ®Æc ®iÓm kinh tÕ - kü thuËt chñ yÕu cña c«ng ty …………………….7
2.1 §Æc ®iÓm vÒ tæ chức qu¶n lý vµ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty..…………...7
2.2.§Æc ®im v cơ s vt cht và k thut c«ng nghiÖp ca c«ng ty…………...13
2.3.§Æc ®iÓm vÒ nguån nh©n lùc…………………………………………………16
2.4.§Æc ®iÓm vÒ tµi chÝnh………………………………………………………...18
2.5.§Æc ®iÓm vÒ thÞ trêng cña c«ng ty………………………………………….22
III Đánh giá một số mặt hoạt động của công ty vật liệu nổ công nghiệp trong vài
năm trở lại đây……………….……...……………………………………………24
3.1 Đánh giá công tác quản lý tài sản của công ty ………………….…………...24
3.2 Đánh giá tình hình thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước của công ty ……. ..28
3.3 Đánh giá khái quát kết quả và hiệu quả kinh doanh của công ty …………...29
Ch¬ng II Thực trạng công tác tiêu thụ sản phẩm tại công ty vật liệu nổ công
nghiệp…………………………………………………………………………….33
I- Thực trạng về tình hình tiêu thụ sản phẩm tại công ty vật liệu nổ công nghiệp
………….………………………………………………………………………..33
1.1.KÕt qu¶ tiªu thô n phẩm (quy m«, doanh thu cÊu tiªu t theo s¶n
phÈm, thÞ trêng)…………………………………………………………………33
1.2.C«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ tiªu thô ……………………………………………...39
Phạm Văn Đăng QTKDTH 42A
1
Đề tài :Biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm vật liệu nổ tại công ty vật liệu nổ Công nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài :Biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm vật liệu nổ tại công ty vật liệu nổ Công nghiệp - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
77 Vietnamese
Đề tài :Biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm vật liệu nổ tại công ty vật liệu nổ Công nghiệp 9 10 615