Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài chính trị

Được đăng lên bởi c1qlgdcampha
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 391 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Môc lôc
më ®Çu……………………………………………
………..............2
néi
dung……………………………………………………
.............................4

Trang

I/ C¬ së lý luËn vµ thùc tiÔn cña vÊn ®Ò…………………. .................. .4

........4

1) C¬ së lý luËn…………………………………………………………

1.1- Quan ®iÓm cña B¸c Hå vÒ vÊn ®Ò xãa ®ãi gi¶m nghÌo
………… ...........4
1.2- Quan ®iÓm cña §¶ng ta vÒ vÊn ®Ò xãa ®ãi gi¶m nghÌo …………...........4
1.3- ChuÈn mùc ®Ó ®¸nh gi¸®ãi nghÌo cña ViÖt Nam …………………........5
2) C¬ së thùc tiÔn……………………………………...………..…................6
II/ Thùc tr¹ng vµ c«ng t¸c xãa ®ãi gi¶m nghÌo cña Héi
phô n÷ phêng …giai ®o¹n 2006 – 2009 .......9

1) §Æc ®iÓm tù nhiªn vµ t×nh h×nh kinh tÕ - x· héi cña phêng....9
2) Thùc tr¹ng vµ nguyªn nh©n ®ãi nghÌo phêng...............13
3. C«ng t¸c xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo cña Héi phô n÷ phêng CÈm ThÞnh giai ®o¹n
2006 – 2009 ........................................................16
4) KÕt qu¶ triÓn khai c«ng t¸c xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo cña héi phô n÷ phêng giai
®o¹n 2006 ..........................................................17
5) Mét sè mÆt h¹n chÕ, tån t¹i trong c«ng t¸c xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo cña héi phô n÷
phêng CÈm ThÞnh ............................................................................. 21
III/ Gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ:.........................................................................22
1) Nh÷ng gi¶i ph¸p chñ yÕu ®Ó xãa ®ãi gi¶m nghÌo trªn ®Þa bµn phêng CÈm
ThÞnh ……………………………..……………………………………. .......22

2) KiÕn nghÞ…………………………………………….………………. ....26
kÕt lu©n:………………………….……………………...….........................27
tµi liÖu tham kh¶o....................................................................................29

më ®Çu
Nh÷ng n¨m qua c«ng cuéc c«ng nghiÖp hãa - hiÖn ®¹i hãa ®Êt níc do §¶ng ta
khëi xíng vµ l·nh ®¹o ®· thu ®îc nhiÒu thµnh tùu hÕt søc quan träng. Tõ mét ®Êt níc n«ng nghiÖp nghÌo nµn l¹c hËu, l¹i chÞu hËu qu¶ nÆng nÒ cña h¬n 30 n¨m chiÕn
tranh, chóng ta ®ang tõng bíc v¬n lªn tù kh¼ng ®Þnh m×nh, toµn d©n ®ang phÊn
khëi, h¨ng h¸i thi ®ua lao ®éng, s¶n xuÊt, ph¸t triÓn kinh tÕ, æn ®Þnh vµ n©ng cao
1

®êi sèng v× mét môc tiªu cao c¶ x©y dùng mét ®Êt níc ViÖt Nam x· héi chñ nghÜa
"D©n giµu, níc m¹nh, x· héi c«ng b»ng, d©n chñ, v¨n minh”.
§Ó ®¶m b¶o cho nÒn kinh tÕ níc ta ph¸t triÓn liªn tôc, bÒn v÷ng mét yÕu tè
c¬ b¶n mµ §¶ng ta thêng xuyªn quan t©m, chØ ®¹o ®ã lµ "Ph¸t triÓn kinh tÕ ph¶i ®i
®«i víi c«ng b»ng x· héi, kh¾c phôc t×nh tr¹ng ph©n hãa giµu nghÌo ngµy cµng më
réng ë c¶ thµnh thÞ vµ n«ng th«n " (TrÝch NghÞ quyÕt héi nghÞ trung ¬ng IV khã...
Môc lôc
Trang
më ®Çu……………………………………………
………..............2
néi
dung…………………………………………………… .............................4
I/ C¬ së lý luËn vµ thùc tiÔn cña vÊn ®Ò…………………. ..................
.
4
1) C¬ së lý luËn…………………………………………………………
........4
1.1- Quan ®iÓm cña B¸c Hå vÒ vÊn ®Ò xãa ®ãi gi¶m nghÌo
………… ...........4
1.2- Quan ®iÓm cña §¶ng ta vÒ vÊn ®Ò xãa ®ãi gi¶m nghÌo …………...........4
1.3- ChuÈn mùc ®Ó ®¸nh gi¸®ãi nghÌo cña ViÖt Nam …………………........5
2) C¬ së thùc tiÔn……………………………………...………..................6
II/ Thùc tr¹ng vµ c«ng t¸c xãa ®ãi gi¶m nghÌo cña Héi
phô n÷ phêng giai ®o¹n 2006 2009 .......9
1) §Æc ®iÓm tù nhiªn vµ t×nh h×nh kinh tÕ - x· héi cña phêng....9
2) Thùc tr¹ng vµ nguyªn nh©n ®ãi nghÌo phêng...............13
3. C«ng t¸c xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo cña Héi phô n÷ phêng CÈm ThÞnh giai ®o¹n
2006 – 2009 ........................................................16
4) KÕt qu¶ triÓn khai c«ng t¸c xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo cña héi phô n÷ phêng giai
®o¹n 2006 ..........................................................17
5) Mét sè mÆt h¹n chÕ, tåni
trong
ng t¸c xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo cña héi phô
phêng CÈm ThÞnh ............................................................................. 21
III/ Gi¶i ph¸pkiÕn nghÞ:.........................................................................22
1) Nh÷ng gi¶i ph¸p chñ yÕu ®Ó xãa ®ãi gi¶m nghÌo trªn ®Þa bµn
phêng CÈm
ThÞnh
……………………………
..
……………………………………
. .......22
2) KiÕn nghÞ…………………………………………….………………. ....26
kÕt lu©n:………………………….……………………............................27
tµi liÖu tham kh¶o....................................................................................29
më ®Çu
Nh÷ng n¨m qua c«ng cuéc c«ng nghiÖp hãa - hiÖn ®¹i hãa ®Êt níc do §¶ng ta
khëi xíng vµ l·nh ®¹o ®· thu ®îc nhiÒu thµnh tùu hÕt søc quan träng. Tõ mét ®Êt n-
íc n«ng nghiÖp nghÌo nµn l¹c hËu, l¹i chÞu hËu qu¶ nÆng cña h¬n 30 n¨m chiÕn
tranh, chóng ta ®ang tõng bíc v¬n lªn kh¼ng ®Þnh m×nh, toµn d©n ®ang phÊn
khëi, h¨ng h¸i thi ®ua lao ®éng, s¶n xuÊt, ph¸t triÓn kinh tÕ, æn ®Þnh n©ng cao
1
Đề tài chính trị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài chính trị - Người đăng: c1qlgdcampha
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Đề tài chính trị 9 10 44