Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài : Cho thuê tài chính ở Việt Nam

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 1872 lần   |   Lượt tải: 7 lần
PHÇN 1: LêI NãI §ÇU
MÆc ho¹t ®éng cho thuª nãi chung cho thuª tµi chÝnh nãi riªng
cßn kh¸ míi ë ViÖt Nam nhng trªn thÕ giíi ho¹t ®éng nµy xuÊt hiÖn rÊt
l©u. Víi xu t ph¸t triÓn cña lo¹i nh nµy ë níc ta trong nh÷ng n¨m gÇn
®©y, tríc yªu cÇu cña ph¸t triÓn ®æi míi kinh tÕ, ®Ó héi nhËp víi
ph¸t triÓn chung cña kinh tÕ thÕ giíi, i ChÝnh ®· ban hµnh nhiÒu v¨n
b¶n söa ®æi, xung chÕ ®é kÕ to¸n doanh nghiÖp nãi chung còng nh chÕ
®éi tµi chÝnh to¸n TSC§ thuª mua tµi chÝnh nãi riªng cho phîp víi
c¸c chÝnh s¸ch míi.
Víi mong muèn t×m hiÓu s©u thªm mét khÝa c¹nh cña ho¹t ®éng
cho thuª ®ã ho¹t ®éng thuª tµi chÝnh ®ång thêi cïng luËn bµn nh÷ng th¾c
m¾c trong chÕ ®é kÕ to¸n vÊn ®Ò nµy, t«i xin m¹nh d¹n tr×nh bµy mét
vÊn ®Ò chÕ ®é tµi chÝnh to¸n TSC§ thuª mua tµi chÝnh ë ViÖt Nam
t«i ®· su tÇm nghiªn cøu ®îc. T«i thùc hiÖn c«ng viÖc nµy víi mong
muèn lµm s¸ng nh÷ng nghi vÊn cña m×nh phÇn nµo gióp b¹n ®äc hiÓu
thªm mét ho¹t ®éng ®ang cßn k xa víi nhiÒu ngêi nhng l¹i rÊt
quan träng víi c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam, ®Æc biÖt trong hoµn c¶nh hÇu
hÕt c¸c doanh nghiÖp ë níc ta hiÖn nay ®Òu thiÕu vèn ho¹t ®éng. T×nh tr¹ng
l¹c hËu c«ng nghÖ s¶n xuÊt dÉn ®Õn n¨ng suÊt, chÊt lîng, kiÓu d¸ng cña
hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp mÊt dÇn kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ trêng,
thÞ trêng trong níc.
Néi dung ®Ò tµi t«i tr×nh bÇy díi ®©y gåm c¸c phÇn chñ yÕu sau
®©y:
1
Đề tài : Cho thuê tài chính ở Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài : Cho thuê tài chính ở Việt Nam - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
Đề tài : Cho thuê tài chính ở Việt Nam 9 10 503