Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài: Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế - một nhiệm vụ trọng tâm của nước ta hiện nay

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 1193 lần   |   Lượt tải: 1 lần
§Ò ¸n kinh tÕ chÝnh trÞ
A. më ®Çu
Toµn cÇu ho¸ mét xu thÕ ph¸t triÓn tÊt yÕu cña lÞch nh©n lo¹i.
HiÖn nay, toµn cÇu ho¸ t¹m thêi do c¸c níc t b¶n ph¸t triÓn, ®ang ph¸t triÓn
chuyÓn ®æi nÒn kinh th× héi nhËp kinh quèc tÕ còng t¹o ra rÊt nhiÒu
c¬ héi thuËn lîi trong viÖc thóc ®Èy ph¸t triÓn kinh tÕ cña mçi quèc gia vµ tÊt
nhiªn còng ®Æt ra kh«ng Ýt th¸ch thøc.
ViÖt Nam ®ang trong qu¸ tr×nh ®æi míi chuyÓn sang ph¸t triÓn nÒn
kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng héi chñ nghÜa. V× vËy viÖc ®Èy m¹nh tham gia
héi nhËp vµo nÒn kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíimét néi dung khÝa c¹nh quan
träng.
NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò nµy, em ®· lùa chän ®Ò tµi
"Chñ ®éng héi nhËp kinh tÕ quèc- mét nhiÖm vô träng t©m cña níc ta
hiÖn nay". Nh©n ®©y, em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o Mai H÷u Thùc
®· tËn t×nh híng dÉn em hoµn thµnh ®Ò ¸n nµy.
Đề tài: Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế - một nhiệm vụ trọng tâm của nước ta hiện nay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài: Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế - một nhiệm vụ trọng tâm của nước ta hiện nay - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Đề tài: Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế - một nhiệm vụ trọng tâm của nước ta hiện nay 9 10 601