Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài: Chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp và những biến đổi trong nền kinh tếxã hội của Việt Nam từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất

Được đăng lên bởi ngonluatinhban150892
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 3505 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Đề tài:

Chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp
và những biến đổi trong nền kinh tế-xã hội của Việt Nam
từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất

MỤC LỤC
I. Hoàn cảnh lịch sử.......................................................................................... 2
1. Tình hình thế giới
2. Nước Pháp sau chiến tranh thế giới thứ nhất
II. Chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp…........ 2
1. Mục đích của chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp
2. Nội dung của chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp
III.
Những biến đổi trong nền kinh tế-xã hội của Việt Nam từ sau Chiến
tranh thế giới thứ nhất …................................................................................3
1. Những biến đổi trong nền kinh tế
2. Những biến đổi trong xã hội
IV.Kết luận ............................................................................................................ 10
Phụ lục …................................................................................................................. 11

1

I. Hoàn cảnh lịch sử
1. Tình hình thế giới
Vào 30 năm cuối thế kỉ XIX, chủ nghĩa tư bản chuyển nhanh từ giai đoạn tự do cạnh
tranh sang giai đoạn độc quyền, sản xuất tư bản chủ nghĩa phát triển mạnh, nhu cầu về thị
trường, nguyên liệu, nhân công ngày càng tăng. Đó chính là nguyên nhân dẫn tới các cuộc
chiến tranh xâm lược của các nước phương Tây đối với các quốc gia phong kiến phương
Đông.
Cùng với đó là sự thức tỉnh về ý thức dân tộc và chủ quyền quốc gia của dân tộc phương
Đông, mà Lênin gọi là “Sự thức tỉnh của phương Đông” vào đầu thế kỉ XX. Cách mạng
tháng 10 Nga (1917) thành công đã đưa đến sự ra đời của nhà nước công nông đầu tiên trên
thế giới, trở thành ngọn đuốc soi đường cho phong trào cách mạng thế giới.
Tháng 3-1919, Quốc tế Cộng sản (Quốc tế III) được thành lập cùng với sự ra đời hàng
loạt các Đảng Cộng sản như Đảng Cộng sản Pháp 1920, Đảng Cộng sản Trung Quốc 1921..
đã tác động tích cực đến phong trào cách mạng ở các nước thuộc địa của Pháp.
Sau chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918), phong trào giải phóng dân tộc ở các nước
thuộc địa và phụ thuộc phát triển mạnh mẽ.
2. Tình hình nước Pháp sau chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)
Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, tuy là nước thắng trận nhưng nền kinh tế Pháp bị tàn
phá nặng nề, hơn 1,4 triệu người chết, thiệt hại về vật chất lên tới 200 tỉ Frăng. Các cơ sở
sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải bị...
Đề tài: Chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp
và những biến đổi trong nền kinh tế-xã hội của Việt Nam
từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất
MỤC LỤC
I. Hoàn cảnh lịch sử.......................................................................................... 2
1. Tình hình thế giới
2. Nước Pháp sau chiến tranh thế giới thứ nhất
II. Chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp…........ 2
1. Mục đích của chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp
2. Nội dung của chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp
III. Những biến đổi trong nền kinh tế-xã hội của Việt Nam từ sau Chiến
tranh thế giới thứ nhất …................................................................................3
1. Những biến đổi trong nền kinh tế
2. Những biến đổi trong xã hội
IV.Kết luận ............................................................................................................ 10
Phụ lục …................................................................................................................. 11
1
Đề tài: Chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp và những biến đổi trong nền kinh tếxã hội của Việt Nam từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài: Chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp và những biến đổi trong nền kinh tếxã hội của Việt Nam từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất - Người đăng: ngonluatinhban150892
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Đề tài: Chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp và những biến đổi trong nền kinh tếxã hội của Việt Nam từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất 9 10 604