Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài : Cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà Nước ở Việt Nam

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 514 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Më ®Çu
§¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø VI (12/1986) ®· chñ tr¬ng x©y dùng ®êng lèi ®æi míi kinh tÕ toµn diÖn ®Êt n-
íc, lÊy ®æi míi kinh tÕ lµm träng t©m, thùc hiÖn chuyÓn biÕn c¬ b¶n cã ý nghÜa chiÕn lîc trªn bèn mÆt cã quan hÖ cã
quan hÖ h÷u c¬ víi nhau tõ m« h×nh kinh kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sang kinh tÕ thÞ trêng theo ®Þnh híng x· héi chñ
nghÜa cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc, héi nhËp nÒn kinh tÕ khu vùc vµ nÒn kinh tÕ thÕ giíi lµ mét xu thÕ tÊt yÕu t¹o ®iÒu
kiÖn cho níc ta sím hoµn thµnh môc tiªu biÕn ViÖt Namt níc n«ng nghiÖp truyÒn thèng (h¬n 80% d©n c lµm
nghÒ n«ng), lao ®éng thñ c«ng lµ chÝnh, n¨ng suÊt lao ®éng thÊp, hiÖu qu¶ kinh tÕ cßn cha cao thµnh mét níc cã mét
nÒn v¨n minh c«ng nghiÖp vµo n¨m 2020.
§Ó ®¹t ®îc môc tiªu tÇm chiÕn lîc nµy ®ßi hái chóng ta ph¶i ra søc ph¸t huy néi lùc, tranh thñ tèi ®a mäi
nguån vèn trî, hîp t¸c bªn ngoµi. VËy nªn ®Ó tån t¹i mét khu vùc DNNN ho¹t ®éng kÐm hiÖu qu¶ lµm
th©m hôt ng©n s¸ch Nhµ níc ®· k×m h·m ph¸t triÓn cña toµn nÒn kinh mét ®iÒu bÊt hîp lý. phÇn ho¸
DNNN lµ biÖn ph¸p quan träng nhÊt trong ch¬ng tr×nh ®æi míi, s¾p xÕp l¹i DNNN nh»m lµnh m¹nh ho¸ vµ hiÖu qu¶
ho¸ thµnh phÇn kinh Nhµ níc sao cho t¬ng xøng víi vai trß chñ ®¹o thùc cña víi c¸c thµnh phÇn kinh
kh¸c.
Tuy nhiªn tiÕn tr×nh cæ phÇn ho¸ DNNN hiÖn cha ®îc thùc hiÖn xøng víi tÇm quan träng cña nã, ®©y mét
vÊn ®Ò bøc xóc ®èi víi c¸c nhµ ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch vµ còng lµ vÊn ®Ò g©y tranh c·i nhiÒu nhÊt.
NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò trªn, em ®· lùa chän tµi Thùc tr¹ng phÇn ho¸ Doanh
nghiÖp Nhµ níc ë ViÖt Nam
TiÓu luËn gåm 2 néi dung c¬ b¶n:
Ch¬ng1:Cæ phÇn ho¸ Doanh nghiÖp Nhµ níc lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan.
Ch¬ng2:Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p cho tiÕn tr×nh cæ phÇn ho¸ Doanh nghiÖp Nhµ níc hiÖn nay.
Ch¬ng 1
Cæ phÇn ho¸ Doanh nghiÖp Nhµ níc lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan.
1.1. T×m hiÓu chung vÒ cæ phÇn ho¸ DNNN
1.1.1. Kh¸i niÖm cæ phÇn ho¸ DNNN:
khi chuyÓn ®æi chÕ kinh ®Õn nay ho¹ch ho¸ tËp trung sang kinh thÞ trêng theo ®Þnh híng
chñ nghÜa x· héi díi sù qu¶n lý cña Nhµ níc, bé mÆt kinh tÕ níc ta kh«ng ngõng thay ®æi theo híng tÝch cùc.
Sau §¹i héi VI, VII, VIII, §¶ng ®· ®Æt nhiÖm®æi míi vµ s¾p xÕp l¹i c¸c DNNN lªn hµng ®Çu vµ mét trong
nh÷ng biÖn ph¸p quan träng ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô nµy lµ tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸ DNNN:
Nhãm 1: Cæ phÇn ho¸ thùc chÊt lµ t nh©n ho¸.
Nhãm 2: Cæ phÇn ho¸ lµ nh»m x¸c ®Þnh chñ së h÷u cô thÓ ®èi víi Doanh nghiÖp.
Nhãm 3: Thùc chÊt cæ phÇn ho¸ lµ qu¸ tr×nh x· héi ho¸ DNNN
ë c¸c níc cã nÒn kinh tÕ thÞ trêng, trong qu¸ tr×nh c¶i c¸ch khu vùc kinh tÕ Nhµ níc, cæ phÇn ho¸ gÇn nh ®ång
nghÜa víi C«ng ty ho¸, ®îc hiÓu lµ qu¸ tr×nh chuyÓn ho¸ DNNN thµnh C«ng ty cæ phÇn chØ cã thÓ ph¸t hµnh cæ phÇn
míi hoÆc b¸n cæ phÇn cò cho c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c. §ã kh«ng ph¶i lµ néi dung cña qu¸ tr×nh cæ phÇn ho¸.
Cßn qu¸ tr×nh chuyÓn DNNN sang h×nh thøc C«ng ty cæ phÇntham gia cña c¸c thµnh phÇn kinh kh¸c
gièng nh níc ta ®ang lµm ®îc gäi lµ t nh©n ho¸.
ë ViÖt Nam, theo luËt C«ng ty ban hµnh 1990 th× C«ng ty ph¶i cã Ýt nhÊt hai thµnh viªnchñ së h÷u ngay
khi thµnh lËp. Riªng ®èi víi C«ng ty cæ phÇn lµ b¶y thµnh viªn. V× vËy, muèn chuyÓn DNNN thµnh C«ng ty cæ phÇn
th× ph¶i Ýt nhÊt 7 thµnh viªn mua phÇn cña Doanh nghiÖp ®ã. Do ®ã, phÇn ho¸ DNNN ph¶i bao gåmnéi
dung chuyÓn ®æi së h÷u mét phÇn hay toµn bé gi¸ trÞ Doanh nghiÖp cho c¸c nhµ ®Çu t ngoµi quèc doanh.
Nh vËy, trong ®iÒu kiÖn ViÖt Nam, chóng ta cã thÓ hiÓu c¸c kh¸i niÖm t nh©n ho¸, C«ng ty ho¸ vµ cæ phÇn ho¸
nh sau:
C«ng ty ho¸ DNNN lµ chuyÓn toµn bé hoÆc mét phÇn vèn, tµi s¶n vµ quyÒn qu¶n lý cña Nhµ níc sang cho c¸c thµnh
phÇn kinh tÕ kh¸c. T nh©n ho¸ cã thÓ ®îc thùc hiÖn b»ng nhiÒu c¸ch nh: b¸n toµn bé, cho kh«ng, b¸n mét phÇn, hoÆc
chuyÓn sang ho¹t ®éng díi d¹ng C«ng ty...
C«ng ty ho¸ DNNN chuyÓn DNNN chç chØ mét chñ h÷u duy nhÊt Nhµ níc sang ho¹t ®éng díi h×nh
thøc C«ng ty, tøc hai chñ h÷u trë lªn. ë ViÖt Nam, ®· mét sè DNNN chuyÓn sang d¹ng C«ng ty - t
hîp doanh, C«ng ty TNHH.
Cæ phÇn ho¸ DNNN lµ qu¸ tr×nh chuyÓn toµn bé hoÆc mét phÇn tµi s¶n, vèn vµ quyÒn qu¶n lý DNNN sang c¸c thµnh
phÇn kinh tÕ kh¸c díi d¹ng C«ng ty cæ phÇn.
Nh ®· tr×nh bÇy ë trªn, cæ phÇn ho¸ DNNN cã thÓ hiÓu mét c¸ch ®¬n gi¶ lµ: Sau khi x¸c ®Þnh gi¸ trÞ cña Doanh
nghiÖp theo gi¸ thÞ trêng, trÞ gi¸ ®ã ®îc chia thµnh c¸c phÇn b»ng nhau (gäi lµ cæ phÇn) tæng sè cæ phÇn ®ã ®îc ®em
b¸n cho c¸c ®èi tîng nhu cÇu mua bao gåm: c¸c tæ chøc kinh tÕ, c¸c chøc héi, c¸c C«ng ty tµi chÝnh, c¸c
quü b¶o hiÓm c¸c tÇng líp d©n c. Nhµ níc víi t c¸ch ngêi b¸n thÓ gi÷ l¹i mét phÇn trong tæng
phÇn cña Doanh nghiÖp. Sau khi b¸n sang nh÷ng ngêi ®· mua phÇn (gäi ®«ng), nh÷ng ngêi chñ míi cña
Doanh nghiÖp sÏ nhãm häp l¹i ®Ó th«ng qua b¶n ®iÒu lÖ bÇu ra Héi ®ång qu¶n trÞ, quyÕt ®Þnh chiÕn lîc, ph¬ng ¸n vµ
kÕ ho¹ch kinh doanh cña C«ng ty cæ phÇn míi.
Tãm l¹i, qu¸ tr×nh cæ phÇn ho¸ thùc chÊt lµ qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi mét phÇn hoÆc toµn bé gi¸ trÞ cña DNNN cho
c¸c thµnh phµan kinh tÕ c¸c nh©n hay nãi c¸ch kh¸c, phÇn ho¸ DNNN ng thuéc hµnh vi mua b¸n trong ®ã
Nhµ níc sÏ thu ®îc tiÒn do b¸n cæ phiÕu tõ DNNN cßn c¸c cæ ®«ng sÏ ®îc quyÒn së h÷u mét phÇn Doanh nghiÖp, cã
Đề tài : Cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà Nước ở Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài : Cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà Nước ở Việt Nam - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Đề tài : Cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà Nước ở Việt Nam 9 10 762