Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài : Cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà Nước

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 662 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Lêi më ®Çu
Khi nÒn kinh thÞ trêng ph¸t triÓn ®Õn mét tr×nh ®é nhÊt ®Þnh doanh
nghiÖp còng trë thµnh hµng ho¸ khi nhu cÇu mua vµ b¸n ®Çu t réng r·i
trªn thÞ trêng th× ho¹t ®éng ®Þnh gi¸ trë nªn s«i ®éng ngµy cµng ®îc chó
träng trong cac cuéc c¶i c¸ch doanh ngiÖp nhµ níc ,cæ phÇn ho¸ lµ gi¶i ph¸p
mang tÝnh ®ét ph¸ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò b¶n h÷u doanh ngiÖp .vµ do ®ã
t¹o ra m«i trêng ®éng lùc to lín gióp cho doanh ngiÖp nhµ níc sau khi
chuyÓn ®æi thµnh c«ng ty cæ phÇn cã t«c ®é t¨ng tr¬ng theo cÊp sè nh©n toµn
diÖn th× vÉn ®Ò x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh ngiÖp lµ kh«ng thÓ thiÕu ®Ó ®¶m b¶o
quyÒn lîi ngêi mua vµ ngêi b¸n cung nh quyÒn lîi c¸c thµnh viªn c«ng ty cæ
phÇn ,trong quÊ trinh chuyÓn ®æi .®©y mét ®Ò tµi g©y ra nhiÒu tranh luËn
trªn c¸c diÔn ®µn kinh luËn lÉn thc tiÕn trong mÊy chuc n¨m qua
.tõ tÝnh chÊt bøc thiÕt cña t«i quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi ((x· ®Þnh gi¸ t
doanh ngiÖp trong qu¸ tr×nh phÇn ho¸ d«anh ngiÖp nhµ níc )).trong qu¸
tr×nh cæ phÇn ho¸ doanh ngiÖp nhµ níc chuyÓn thµnh c«ng ty cæ phÇn ë ViÖt
nam ®· ®¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh nhng bªn c¹nh ®ã cßn nhiÒu
thiÕu sãt h¹n chÕ cÇn ngiªn cøu ®a ra ph¬ng ph¸p ®óng ®¾n nhµm ph¸t
triÓn hoµn thiÖn h¬n nøa .trong nh÷ng yÕu ®ã viªc x¸c ®Þnh gi¸ trÞ
doanh ngiÖp trong qu¸ trinh cæ phÇn ho¸ ®©y lµ nh©n tè quan träng trong qu¸
trinh phÇn ho¸ ,®¶m b¶o quyÒn lîi nhµ níc trong c«ng ty phÇn ,vi vÇy
t«i quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi nµy ®Ó nh»m cñng cè thªm kiÕn thøc cña m×nh
viÖc chuyÓn ®æi doanh nghiÖp nhµ níc thµnh c«ng ty phÇn cèt lâi
vÉn ®Ò x©y dùng gi¸ trÞ doanh ngiÖp trong qu¸ tr×nh cæ phÇn ho¸ .
1
Đề tài : Cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà Nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài : Cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà Nước - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Đề tài : Cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà Nước 9 10 537