Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài Công nghệ tái chế và tái sử dụng rác thải sinh hoạt tại Việt Nam và trên thế giới.pdf

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 950 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Sinh viên thực hiện: Phạm Bảo Trương

A. MỞ ĐẦU
Ngày nay quá trình đô thị hóa là một quá trình không thể thiếu của mỗi quốc gia trên
thế giới, chúng mang lại cho chúng ta một cuộc sống văn minh và hiện đại, cũng chính sự
hiện đại ấy đã vô tình làm cho cho đời sống chúng ta trở nên khắc nghiệt hơn, môi trường
ngày càng bị ô nhiễm, từ ô nhiễm không khí, nguồn nước đến cả ô nhiễm tiếng ồn. Một
trong những nguyên nhân gây ra ô nhiễm không khí và nguồn nước chính là rác thải sinh
hoạt, mỗi ngày chúng ta cho ra môi trường một lượng lớn rác thải thế nhưng quá trình xử lý
còn quá thô sơ, chủ yếu là hình thức chôn lắp. Hình thức chôn lắp gặp quá nhiều khuyết
điểm, vừa tốn diện tích đất vừa ô nhiễm nguồn nước do quá trình thấm rỉ của rác thải. Nếu
không xử lý phù hợp và kịp thời thì nó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ con người
và môi trường. Chính vì thế những công nghệ tái chế và tái sử dụng rác thải sinh hoạt đã dần
ra đời để giải quyết thực trạng này, ở Việt Nam đã dần áp dụng những công nghệ tái chế và
tái sử dụng như: công nghệ CD-Waste, công nghệ MPT-CD 08, công nghệ tái chế rác thải
sinh hoạt thành than sạch… Tuy nhiên so với những công nghệ xử lý hiện đại của Mỹ và
Châu Âu thì chúng ta còn khá non trẻ và khả năng ứng dụng chưa cao, chủ yếu là áp dụng tại
các thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Bên cạnh áp dụng những công
nghệ tái chế và tái sự dụng rác thải sinh hoạt thì việc giáo dục ý thức bảo vệ môi trường
cũng là một trong những việc cần thiết hiện nay mà mỗi quốc gia đều quan tâm. Trong đề tài
này chủ yếu chúng ta đề cập đến những công nghệ tái chế và tái sử dụng rác thải sinh hoạt
tại Việt Nam và trên thế giới.

Trang 1/53

Sinh viên thực hiện: Phạm Bảo Trương

B. NỘI DUNG
I. TỔNG QUAN VỀ RÁC THẢI SINH HOẠT.
I.1. KHÁI NIỆM.
Chất thải rắn là các chất rắn bị loại ra trong quá trình sống, sinh hoạt và sản xuất của
con người và cả động vật, trong đó chất thải rắn sinh hoạt chiếm tỉ lệ cao nhất, chất lượng và
số lượng rác thải tại từng quốc gia và từng khu vực trong mỗi quốc gia là rất khác nhau tùy
thuộc vào trình độ phát triển kinh tế và khoa học kỷ thuật. Bất kỳ một hoạt động sống nào
của con người, tại nhà, trường học hay nơi công sở đều sinh ra một lượng rác thải đáng kể.
Trong đó có cả hai loại vô cơ lẫn hữu cơ. Vì vậy có thể định nghĩa rác thải sinh hoạt là
những thành phần tàn tích hữu cơ và vô cơ phục vụ đời sống con người, chúng không còn
được sử dụng và vứt trả lại môi trường sống.
Bảng 1.1 Nguồn sinh ra chất thải sinh hoạt...
Sinh viên thực hiện: Phạm Bảo Trương
Trang 1/53
A. MỞ ĐẦU
Ngày nay quá trình đô thị hóa là một quá trình không ththiếu của mỗi quốc gia trên
thế giới, chúng mang lại cho chúng ta một cuộc sống văn minh và hiện đại, cũng chính sự
hiện đại ấy đã tình làm cho cho đời sống chúng ta trở nên khắc nghiệt n, môi trường
ngày càng bô nhiễm, từ ô nhiễm không khí, nguồn nước đến cả ô nhiễm tiếng ồn. Một
trong những nguyên nhân gây ra ô nhiễm không kvà nguồn nước chính là rác thải sinh
hoạt, mỗi ngày chúng ta cho ra môi trường mt lượng lớn rác thải thế nhưng quá trình x
còn quá thô sơ, chyếu là hình thức chôn lắp. Hình thức chôn lắp gặp quá nhiều khuyết
điểm, vừa tốn diện tích đất vừa ô nhiễm nguồn nước do quá trình thấm rỉ của rác thải. Nếu
không xphù hp và kịp thời thì sảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ con người
và môi trường. Chính vì thế những công nghệ tái chế và tái sử dụng rác thải sinh hoạt đã dn
ra đời để giải quyết thực trạng này, Việt Nam đã dần áp dụng những ng nghệ tái chế và
tái sdụng như: công nghệ CD-Waste, công nghMPT-CD 08, công nghtái chế rác thải
sinh hoạt thành than sạch… Tuy nhiên so với những công nghệ xử hiện đại của Mỹ và
Châu Âu thì chúng ta còn khá non trvà khả năng ứng dụng chưa cao, chủ yếu là áp dụng tại
các thành phlớn như thành phố Hồ Chí Minh Nội. Bên cạnh áp dụng những công
nghtái chế và tái sdụng rác thải sinh hoạt thì việc giáo dục ý thức bảo vệ môi trường
cũng là một trong những việc cần thiết hiện nay mà mỗi quốc gia đều quan m. Trong đề tài
này chyếu chúng ta đề cập đến những công nghệ tái chế và tái sdụng rác thải sinh hoạt
tại Việt Nam và trên thế giới.
Đề tài Công nghệ tái chế và tái sử dụng rác thải sinh hoạt tại Việt Nam và trên thế giới.pdf - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài Công nghệ tái chế và tái sử dụng rác thải sinh hoạt tại Việt Nam và trên thế giới.pdf - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
53 Vietnamese
Đề tài Công nghệ tái chế và tái sử dụng rác thải sinh hoạt tại Việt Nam và trên thế giới.pdf 9 10 187