Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài: “CÔNG TÁC PHỤC VỤ BẠN ĐỌC CỦA TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG TẠI CƠ SỞ CHÍNH”

Được đăng lên bởi nguyendaohuyenanh-mt
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 837 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỤC LỤC
TRANGMỤC LỤC......................................................................................... 1

Phần A. MỞ ĐẦU......................................................................................... 2
1. Lí do chọn đề tài.....................................................................................2
2. Xác định khách thể, đối tượng và phạm vi nghiên cứu......................3
2.1. Khách thể nghiên cứu:....................................................................3
2.2. Đối tượng nghiên cứu:.................................................................... 3
2.3. Phạm vi nghiên cứu đề tài:.............................................................3
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu:.....................................................2
3.1. Mục đích nghiên cứu:......................................................................3
3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu:.................................................................... 3
4. Phương pháp nghiên cứu...................................................................... 3
4.1. Phương pháp nghiên cứu lý thuyết:.............................................. 3
4.2. Phương pháp nghiên cứu phi thực nghiệm:..................................3
5. Giả thuyết khoa học...............................................................................3
6. Dàn ý công trình dự kiến:..................................................................... 3
Phần B. NỘI DUNG......................................................................................4
Chương 1.Cơ sở lý luận của đề tài:..........................................................4
1.1. Các khái niệm:.................................................................................4
1.2. Cơ sở tâm lý học của công tác phục vụ bạn đọc:..........................4
Chương 2. Khảo sát công tác phục vụ bạn đọc ở Trung tâm thư viện
trường Đại học Tiền Giang:......................................................................4
Chương 3. Đề ra giải pháp:.......................................................................4
3.1. Cơ sở đề xuất giải pháp:................................................................. 4
3.2. Các giải pháp đề xuất......................................................................4
3.3. Khảo sát tính khả thi của đề xuất.................................................. 5
Phần C. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ................................................ 5
1. Kết luận.........................................
MỤC LỤC
TRANGMỤC LỤC ......................................................................................... 1
Phần A. MỞ ĐẦU ......................................................................................... 2
1. Lí do chọn đề tài ..................................................................................... 2
2. Xác định khách thể, đối tượng và phạm vi nghiên cứu ...................... 3
2.1. Khách thể nghiên cứu: .................................................................... 3
2.2. Đối tượng nghiên cứu: .................................................................... 3
2.3. Phạm vi nghiên cứu đề tài: ............................................................. 3
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu: ..................................................... 2
3.1. Mục đích nghiên cứu: ...................................................................... 3
3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu: ................................................................... . 3
4. Phương pháp nghiên cứu ...................................................................... 3
4.1. Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: .............................................. 3
4.2. Phương pháp nghiên cứu phi thực nghiệm: .................................. 3
5. Giả thuyết khoa học ............................................................................... 3
6. Dàn ý công trình dự kiến: ..................................................................... 3
Phần B. NỘI DUNG ...................................................................................... 4
Chương 1.Cơ sở lý luận của đề tài: .......................................................... 4
1.1. Các khái niệm: ................................................................................. 4
1.2. Cơ sở tâm lý học của công tác phục vụ bạn đọc: .......................... 4
Chương 2. Khảo sát công tác phục vụ bạn đọc ở Trung tâm thư viện
trường Đại học Tiền Giang: ...................................................................... 4
Chương 3. Đề ra giải pháp: ....................................................................... 4
3.1. Cơ sở đề xuất giải pháp: ................................................................. 4
3.2. Các giải pháp đề xuất. ..................................................................... 4
3.3. Khảo sát tính khả thi của đề xuất .................................................. 5
Phần C. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ ................................................ 5
1. Kết luận ................................................................................................... 5
2. Khuyến nghị ........................................................................................... 5
Tài liệu tham khảo ........................................................................................ 5
Kế hoạch nghiên cứu……………………………………………………….6
1
Đề tài: “CÔNG TÁC PHỤC VỤ BẠN ĐỌC CỦA TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG TẠI CƠ SỞ CHÍNH” - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài: “CÔNG TÁC PHỤC VỤ BẠN ĐỌC CỦA TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG TẠI CƠ SỞ CHÍNH” - Người đăng: nguyendaohuyenanh-mt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đề tài: “CÔNG TÁC PHỤC VỤ BẠN ĐỌC CỦA TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG TẠI CƠ SỞ CHÍNH” 9 10 414