Ktl-icon-tai-lieu

đề tài: công tác quản lý bồi dưỡng cán bộ

Được đăng lên bởi hai-lang-le
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 2604 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Đề tài: “Công tác quy hoạch - đào tạo – bồi dưỡng sử dụng cán bộ”
Mở đầu

1.Lý do chọn đề tài:
Từ khi Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời, Đảng ta đó rất quan tõm đến vấn
đề cụng tỏc cỏn bộ, đặc biệt là cụng tỏc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử
dụng cỏn bộ ở cơ sở. Trong tỡnh hỡnh xó hội ở nước ta hụm nay trước yờu cầu
xõy dựng Chủ nghĩa xó hội, mà trước mắt là đẩy mạnh cụng nghiệp húa, hiện đại
húa đất nước, Đảng và Nhà nước ta đặc biệt coi trọng vấn đề đổi mới cụng tỏc
quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cỏn bộ nhất là cỏn bộ ở cơ sở. Đõy là
một vấn đề lớn mang tớnh chất chiến lược và lõu dài vỡ cụng tỏc cỏn bộ nú gắn
liền với sự nghiệp cỏch mạng của Đảng.
Cụng tỏc quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cỏn bộ ở cơ sở được
Đảng ta quan tõm chỳ trọng vỡ cơ sở là nơi tổ chức triển khai cuối cựng cỏc chủ
trương, đường lối, chớnh sỏch của Đảng và phỏp luật của Nhà nước, là nơi cụ
thể húa đường lối, chủ trương, Phỏp luật của Đảng và nhà nước ảnh hưởng trực
tiếp đến đời sống của nhõn dõn, đưa chỉ thị, Nghị quyết vào cuộc sống làm cho
đời sống nhõn dõn ngày càng tốt hơn. Vỡ vậy phải cú cỏn bộ tốt vỡ cỏn bộ là cỏi
gốc rễ của mọi phong trào, cỏn bộ tốt thỡ phong trào phỏt triển mạnh, cỏn bộ
kộm thỡ phong trào yếu, từ thực tiễn cho thấy và trước yờu cầu của sự nghiệp
cỏch mạng đổi mới như hiện nay mà Cụng tỏc quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng và
sử dụng cỏn bộ ở cơ sở nếu khụng nhận được nhận thức đỳng và tổ chức tốt thỡ
sẽ gõy hậu quả xấu và ảnh hưởng đến sự nghiệp cỏch mạng của Đảng, Nhà
nước.
Bởi những lý do quan trọng như trờn, và xuất phỏt từ tỡnh hỡnh thực tế địa
phương nờn tụi chọn đề tài : “ Cụng tỏc quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng và sử
dụng cỏn bộ ở cơ sở ".

Lê Hải Lạng – Lớp Trung cấp lý luận chính trị hành chính huyện Ân Thi khoá 37
1

Đề tài: “Công

tác quy hoạch - đào tạo – bồi dỡng sử dụng cán bộ”

2.Cơ sở về lý luận và thực tiễn của đề tài:
- Cơ sở lý luận : Dựa vào cơ sở lý luận của Mỏc- Ăng nghen và V.I.
Lờnin, tư tưởng Hồ Chớ Minh và cỏc nhà triết học khỏc trờn thế giới và cỏc học
giả khỏc trong nước về Cụng tỏc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cỏn
bộ ở cơ sở, về đường lối chớnh sỏch của Đảng, cỏc Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng
và Phỏp luật Nhà nước về cụng tỏc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng
cỏn bộ ở cơ sở .
- Về cơ sở thực tiễn: Đường lối chớnh sỏch của Đảng về cụng tỏc quy
hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cỏn bộ ở cơ sở, cỏc chủ trương, đường lối
của Đảng và nhà nước về tổ chức thực hiện cụng tỏc quy hoạch, đào tạo, bồi
dưỡng ...
§Ò tµi: C«ng t¸c quy ho¹ch - ®µo t¹o båi dìng sö dông c¸n bé
Më ®Çu
1.Lý do chän ®Ò tµi:
Từ khi Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời, Đảng ta đã rất quan tâm đến vấn
đề công tác cán bộ, đặc biệt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng sử
dụng cán bộ sở. Trong tình hình hội nước ta hôm nay trước yêu cầu
xây dựng Chủ nghĩa xã hội, mà trước mắt là đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại
hóa đất nước, Đảng Nhà ớc ta đặc biệt coi trọng vấn đđổi mới công tác
quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡngsử dụng cán bộ nhất cán bộ sở. Đây
một vấn đề lớn mang tính chất chiến lược lâu dài công tác cán bộ gắn
liền với sự nghiệp cách mạng của Đảng.
Công tác quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng sử dụng cán b sở được
Đảng ta quan tâm chú trọng sở nơi tổ chức triển khai cuối cùng các chủ
trương, đường lối, chính sách của Đảng pháp luật của Nhà nước, nơi cụ
thể hóa đường lối, chủ trương, Pháp luật của Đảng nhà nướcnh hưởng trực
tiếp đến đời sống của nhân dân, đưa chỉ thị, Nghị quyết vào cuộc sống làm cho
đời sống nhân dân ngày càng tốt hơn. vậy phải cán bộ tốt cán bộ cái
gốc rễ của mọi phong trào, cán bộ tốt thì phong trào phát triển mạnh, cán bộ
kém thì phong trào yếu, từ thực tiễn cho thấy trước yêu cầu của sự nghiệp
cách mạng đổi mới như hiện nay Công tác quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng
sử dụng cán bộ sở nếu không nhận được nhận thức đúng tổ chức tốt thì
sẽ gây hậu quả xấu ảnh hưởng đến sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà
nước.
Bởi những lý do quan trọng như trên, và xuất phát từ tình hình thực tế địa
phương nên tôi chọn đề tài : Công tác quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng sử
dụng cán bộ ở cơ sở ".
Lª H¶i L¹ng – Líp Trung cÊp lý luËn chÝnh trÞ hµnh chÝnh huyÖn ¢n Thi kho¸ 37
1
đề tài: công tác quản lý bồi dưỡng cán bộ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề tài: công tác quản lý bồi dưỡng cán bộ - Người đăng: hai-lang-le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
đề tài: công tác quản lý bồi dưỡng cán bộ 9 10 103