Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài: Công tác quy hoạch và đào tạo cán bộ ở Ủy ban nhân dân huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

Được đăng lên bởi vodoipltn
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 972 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Đề tài: Công tác quy hoạch và đào tạo cán bộ ở Ủy ban nhân dân
huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên
ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO THỰC TẬP
PHẦN I: MỞ ĐẦU
1.1.

Lời mở đầu
Quy hoạch cán bộ là một khâu cơ bản trong công tác cán bộ nhằm chủ
độn tạo ra nguồn nhân sự trẻ, tập hợp được nhiều nhân tài làm cơ sở cho việc đào
tạo, bố trí, sử dụng và phát triển đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị bảo đảm
về số lượng, chất lượng, cơ cấu hợp lý cũng như có sự chuyển tiếp vững vàng
giữa các thế hệ. Quy hoạch một cách hợp lý sẽ tiết kiệm được thời gian, kinh phí
cho việc đào tạo và hơn hết là sử dụng được tối đa năng lực của cán bộ được đưa
vào quy hoạch. Cùng với đó là công tác đào tạo, chính công tác đào tạo sẽ tác
động trở lại công tác quy hoạch xem những cán bộ được đưa vào quy hoạch họ
có phát huy được năng lực vào thực tiễn công việc hay chỉ là đào tạo rồi để đấy.
Trên thực tế một số nơi hiện nay vẫn chưa thực sự chú trọng công tác
quy hoạch cán bộ, hoặc có xây dựng quy hoạch nhưng lại mang tính hình thức,
đem lại ít tác dụng, khó khăn nhất vẫn là quy hoạch theo kiểu thân quen, dòng
họ, khép kín trong từng cơ quan đơn vị. Do đó tình trạng “ thắp đuốc” đi tìm cán
bộ trong mỗi lần đại hội hoặc bầu cử vào các chức danh cán bộ Đảng, cơ quan
Nhà nước, đoàn thể chính trị- xã hội vẫn chậm được khắc phục. Rõ ràng những
yêu tố khách quan hay chủ quan đều ảnh hưởng đến quy hoạch cán bộ, chất
lượng đội ngũ cán bộ. Bản thân em cũng nhận thấy rằng khi nghiên cứu đề tài
này gặp rất nhiều khó khăn bởi lẽ công tác quy hoạch liên quan đến nguyên tắc
Đảng lãnh đạo, đặc biệt lại là quy hoạch đối với cán bộ. Nhưng công tác quy
hoạch và đạo tạo cán bộ hiện nay đang được Nhà nước hết sức quan tâm và
làmột khâu trọng yếu góp phần xây dựng Đảng vững mạnh. Đặc biệt là ở huyện
Phú Bình, công tác quy hoạch và đào tạo cán bộ gắn liền với mục tiêu phát triển
1
Đào Thị Huế
Lớp: KH12 – HCH2

của huyện và là một khâu đột phá để huyện sớm thoát khỏi tình trạng kém phát
triển. Trên tế cho thấy việc đề ra các chủ trương, chính sách hoạt động, đặc biệt
là công tác quy hoạch cán bộ đã được cấp ủy huyện quan tâm. Phòng Nội vụ
huyện Phủ Bình là cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện các chủ trương, chính
sách đó. Cụ thể hơn đó là khi Huyện ủy có chủ trương về công tác quy hoạch cán
bộ thì phòng Nội vụ là cơ quan tham mưu về công tác tổ chức cán bộ có trách
nhiệm giúp cấp ủy và lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện trong công tác quy hoạch,
chuẩn bị đầy đủ các thông tin về cán bộ và có đề xuất cơ quan có thẩm quyền
thảo luận ...
Đề tài: Công tác quy hoạch và đào tạo cán bộ ở Ủy ban nhân dân
huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên
ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO THỰC TẬP
PHẦN I: MỞ ĐẦU
1.1. Lời mở đầu
Quy hoạch cán bộ một khâu bản trong công tác cán bộ nhằm chủ
độn tạo ra nguồn nhân sự trẻ, tập hợp được nhiều nhân tài làm cơ sở cho việc đào
tạo, bố trí, sdụng và phát triển đội ngũ cán btrong hệ thống chính trị bảo đảm
về số lượng, chất lượng, cấu hợp cũng như sự chuyển tiếp vững vàng
giữa các thế hệ. Quy hoạch một cách hợp lý sẽ tiết kiệm được thời gian, kinh p
cho việc đào tạo và hơn hếtsdụng được tối đa năng lực của cán bộ được đưa
vào quy hoạch. Cùng với đó công tác đào tạo, chính công tác đào tạo sẽ tác
động trở lại công tác quy hoạch xem những cán bộ được đưa vào quy hoạch h
có phát huy được năng lực vào thực tiễn công việc hay chỉ là đào tạo rồi để đấy.
Trên thực tế một số nơi hiện nay vẫn chưa thực sự chú trọng công tác
quy hoạch cán bộ, hoặc xây dựng quy hoạch nhưng lại mang nh hình thức,
đem lại ít tác dụng, khó khăn nhất vẫn quy hoạch theo kiểu thân quen, dòng
họ, khép kín trong từng cơ quan đơn vị. Do đó tình trạng “ thắp đuốc” đi tìm cán
bộ trong mỗi lần đại hội hoặc bầu cử vào các chức danh cán b Đảng, quan
Nhà nước, đoàn thể chính trị- hội vẫn chậm được khắc phục. Rõ ràng những
yêu tố khách quan hay chủ quan đều ảnh hưởng đến quy hoạch cán bộ, chất
lượng đội ngũ cán bộ. Bản thân em cũng nhận thấy rằng khi nghiên cứu đề tài
này gặp rất nhiều k khăn bởi lẽ công tác quy hoạch liên quan đến nguyên tắc
Đảng lãnh đạo, đặc biệt lại quy hoạch đối với cán bộ. Nhưng công tác quy
hoạch đạo tạo cán bộ hiện nay đang được Nhà nước hết sức quan tâm
làmột khâu trọng yếu góp phần xây dựng Đảng vững mạnh. Đặc biệt huyện
Phú Bình, công tác quy hoạchđào tạo cán bộ gắn liền với mục tiêu phát triển
1
Đào Thị Huế
Lớp: KH12 – HCH2
Đề tài: Công tác quy hoạch và đào tạo cán bộ ở Ủy ban nhân dân huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài: Công tác quy hoạch và đào tạo cán bộ ở Ủy ban nhân dân huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên - Người đăng: vodoipltn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Đề tài: Công tác quy hoạch và đào tạo cán bộ ở Ủy ban nhân dân huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên 9 10 892