Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ TÀI : DÂN CHỦ VÀ VẤN ĐỀ XÂY DỰNG DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM

Được đăng lên bởi Huy Lê
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 611 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HỒ CHÍ MINH
KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ



ĐỀ TÀI :
DÂN CHỦ VÀ VẤN ĐỀ XÂY DỰNG DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM
Tiểu luận cuối khóa
(Môn học: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác–Lênin)
MÃ SỐ LỚP HP: LLCT150105_12
BUỔI HỌC:
NHÓM THỰC HIỆN:
HỌC KỲ: 2

4

–NĂM HỌC: 2014-2015

GIẢNG VIÊN:

Trần Ngọc Chung

TP.HỒ CHÍ MINH – 05/2015

[Author]

Họ tên SV thực hiện đề tài:
1. Lê Đức Huy (nhóm trưởng)

-

MSSV

14146080

2. Đặng Nhất Duy

-

MSSV

14146033

3.

-

MSSV

4.

-

MSSV

5.

-

MSSV

Giảng viên hướng dẫn:

Trần Ngọc Chung

ĐIỂM:

NHẬN XÉT CỦA GV:

GV ký tên

[Author]

DÂN CHỦ VÀ VẤN ĐỀ XÂY DỰNG DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM
I. Định nghĩa vể dân chủ

2

1. Dân chủ là gì?

2

1.1 Quan điểm dân chủ sơ khai
1.2 Quan điểm dân chủ theo Mac-Lenin

3

1.3 Quan điểm dân chủ theo xã hội chủ nghĩa.

3

2. Các loại hình dân chủ lớn trong lịch sử

4

2.1 Dân chủ nguyên thủy

4

2.2 Chủ nô

5

2.3 Dân chủ tư sản

7

2.4 Dân chủ xã hội chủ nghĩa

8

II. Nền dân chủ của Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

9

III. Thực tiễn xây dựng dân chủ ở Việt Nam

10

1. Kinh tế

10

2. Chính trị

10

3. Văn hóa

11

4. Xã hội

11

IV.Kiến nghị và giải pháp cho vấn đề dân chủ ở Việt Nam.

1

I. Định nghĩa vể dân chủ
1. Dân chủ là gì?
1.1 Quan điểm dân chủ sơ khai
 Trong ngôn ngữ Hy Lạp cổ đại, khái niệm “dân chủ” được hiểu là việc “cử

ra và phế bỏ người đứng đầu” đó là “quyền và sức lực của nhân dân. Ngay
từ xã hội công xã nguyên thủy, để duy trì sự tồn tại của mình, con người đã
biết tự tổ chức ra những hoạt động có tính cộng đồng, các thành viên công
xã đều bình đẳng tham gia vào mọi công việc của xã hội. Việc cử ra những
người đứng đầu các cộng đồng và phế bỏ những người đứng đầu được thực
thi đúng những quy định chung : giao do mọi thành viên công xã quyết
định thông qua đại hội nhân dân. Đây được coi là hình thức dân chủ sơ
khai, chất phác của những tổ chức cộng đồng tự quản trong xã hội chưa có
giai cấp.
 Khi chế độ chiếm hữu tư nhân về tư liệu sản xuất ra đời, các hình thức tự
quản của xã hội trước đây đã không còn thích hợp nữa, xã hội cần đến
những tổ chức chính trị mới phù hợp với điều kiện mới. Trong điều kiện
như vậy, một tổ chức đặc biệt đã ra đời, đó là nhà nước. Giai cấp chủ nô đã
lập ra cơ quan quyền lực là nhà nước dân chủ đối với chủ nô để thực hiện
sự thống trị của mình đối với những người nô lệ. Khi đó người ta đã ghép
hai từ trong tiếng Hy Lạp cổ là “Demos” có nghĩa là “dân” và “Kratos” có
nghĩa là “quyền lực” để diễn đạt nội dung của dân chủ. Nhà ...
[Author]
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HỒ CHÍ MINH
KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

ĐỀ TÀI :
DÂN CHỦ VÀ VẤN ĐỀ XÂY DỰNG DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM
Tiểu luận cuối khóa
(Môn học: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác–Lênin)
MÃ SỐ LỚP HP: LLCT150105_12
BUỔI HỌC:
NHÓM THỰC HIỆN: 4
HỌC KỲ: 2 –NĂM HỌC: 2014-2015
GIẢNG VIÊN: Trần Ngọc Chung
TP.HỒ CHÍ MINH – 05/2015
ĐỀ TÀI : DÂN CHỦ VÀ VẤN ĐỀ XÂY DỰNG DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ TÀI : DÂN CHỦ VÀ VẤN ĐỀ XÂY DỰNG DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM - Người đăng: Huy Lê
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
ĐỀ TÀI : DÂN CHỦ VÀ VẤN ĐỀ XÂY DỰNG DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM 9 10 91